Quyết định 6513/QĐ-UBND

Quyết định 6513/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 6513/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6513/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 5399/QĐ-UBND NGÀY 28/9/2016 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn c Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hi-B Giáo dục và Đào tạo-B Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tại Công văn số 1394/UBND-NV ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc đề nghị giữ lại tên cụ Nguyễn Văn Tố trong tên gọi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên quận Hoàn Kiếm và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2840/TTr-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 5399/QĐ- UBND ngày 28/9/2016 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã, như sau:

“1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp số 4 (hiện thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph
;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- VPUB: PCVP N.N Kỳ;
P.C Công, KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, NC, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6513/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6513/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2016
Ngày hiệu lực25/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6513/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6513/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND Hà Nội 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6513/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6513/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Quý
       Ngày ban hành25/11/2016
       Ngày hiệu lực25/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6513/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6513/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND Hà Nội 2016

           • 25/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực