Quyết định 652/QĐ-UBND

Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 652/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn Phi Tô Nam Ban Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐẠ ĐỜN - PHI TÔ - NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 49/BC-KHĐT-XDTĐ ngày 22/3/2016 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư: 1.541 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, một phần chi phí tư vấn, một phần chi phí khác và một phần chi phí dự phòng: 11.019 triệu đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 06 gói thầu

- Gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng công trình;

- Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu;

- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng nâng cấp đường Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà;

- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình;

- Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số 01

1.985

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

02 tháng

Gói s 02

50

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý II/2016

Trọn gói

01 tháng

Gói số 03

108.106

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

48 tháng

Gói s 04

1.445

Tự thực hiện

 

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 05

307

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2019

Trọn gói

02 tháng

Gói số 06

200

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Tng cộng

112.093

 

 

 

 

 

4. Nguồn vốn đầu tư: theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước đtriển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,
KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 652/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu652/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 652/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 652/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn Phi Tô Nam Ban Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 652/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn Phi Tô Nam Ban Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu652/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 652/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn Phi Tô Nam Ban Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 652/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn Phi Tô Nam Ban Lâm Đồng 2016

            • 25/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực