Quyết định 653/QĐ-UBND

Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 653/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 70/TTr-SGDĐT ngày 05/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Thời gian tựu trường, khai giảng, thời gian bắt đầu và kết thúc các học kỳ, nghỉ giữa học kỳ, kết thúc năm học:

Các hoạt động giáo dục

Thời gian thực hiện

Ngày tựu trường

01/9/2021

Riêng đối với lớp 1 từ ngày 23/8/2021

Ngày khai giảng

05/9/2021

Học kỳ I

Ngày bắt đầu

06/9/2021

Ngày kết thúc

08/01/2022

Nghỉ giữa học kỳ

10/01/2022

Học kỳ II

Ngày bắt đầu

11/01/2022

Ngày kết thúc

Trước ngày 25/5/2022

Ngày kết thúc năm học

Trước ngày 31/5/2022

2. Ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở, thi học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời điểm cụ thể.

3. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2022.

4. Tuyển sinh năm học 2022 - 2023: hoàn thành tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 trung học cơ sở, lớp 10 trung học phổ thông trước 31/7/2022.

5. Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần: giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian nghỉ cụ thể bảo đảm kế hoạch thực học của học sinh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính từ tháng 6/2022 (giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khi có quyết định điều động của cơ quan quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ).

7. Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 nêu trên cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TTTHCB, các VP;
- Lưu: VT, VP2, VP6.
5.Tr11_QĐGD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 653/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu653/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2021
Ngày hiệu lực06/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(12/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 653/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 653/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 653/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu653/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành06/08/2021
        Ngày hiệu lực06/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 653/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 653/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Ninh Bình

              • 06/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực