Quyết định 653/QĐ-UBND

Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 653/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, đối với người lao động làm việc ở công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 265/SXD-KT ngày 20/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ, với các nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Những dự toán công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu;

b) Những dự toán công trình đã có kết quả đấu thầu nhưng chưa tiến hành ký kết hợp đồng.

c) Những công trình đã ký hợp đồng thi công thì việc điều chỉnh thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm điều chỉnh dự toán công trình xây dựng, tự tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình và báo người quyết định đầu tư theo quy định.

Điều 3. Giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ để phục vụ cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, KHTH, KTTC, CNXD (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 653/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu653/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 653/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 653/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 653/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu653/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýNguyễn Bốn
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 653/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 653/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

            • 12/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực