Quyết định 654/QĐ-UBND

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị và đồ gỗ văn phòng của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2

Nội dung toàn văn Quyết định 654/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu gói thiết bị đồ gỗ văn phòng ban quản lý dự án Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BVÀ ĐỒ GỖ VĂN PHÒNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét Tờ trình số 37/TTr-PPMU ngày 18/11/2015 của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2 về việc đề nghị thẩm định và trình phê duyệt Dự toán, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị và đồ gỗ văn phòng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2678/STC-HCSN ngày 24/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị và đồ gỗ văn phòng của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự toán mua sắm:

a) Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2.

b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Bảng dự toán thiết bị văn phòng và đồ gỗ văn phòng kèm theo Tờ trình số 37/TTr-PPMU ngày 18/11/2015 của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đng giai đoạn 2.

c) Tổng giá trị dự toán: 1.075,667 triệu đồng (một tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

d) Nguồn vốn mua sắm: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (Hợp phần 3, hạng mục 9, thứ tự C.2.2.3 phụ lục đính kèm theo Tờ trình số 17/TTr-BQLDA ngày 30/7/2015 của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đng giai đoạn 2 năm 2014 - 2015).

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Không.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Chi phí đăng tin mời thầu: 1,00 triệu đồng;

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 3,00 triệu đồng;

- Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 3,00 triệu đồng.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng và đồ gỗ văn phòng bao gồm 23 danh mục với số tiền: 1.068,667 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí giao tài sản tại nơi sử dụng, chi phí lắp đặt, chạy thử).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm Tờ trình số 2678/STC-HCSN ngày 24/11/2015 của Sở Tài chính).

d) Giá gói thầu, hình thức, phương thức và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng và đồ gỗ văn phòng

1.075,667

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2016

Hợp đồng trọn gói

Theo hợp đồng

đ) Nguồn vốn: Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 654/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu654/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 654/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 654/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu gói thiết bị đồ gỗ văn phòng ban quản lý dự án Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 654/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu gói thiết bị đồ gỗ văn phòng ban quản lý dự án Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu654/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 654/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu gói thiết bị đồ gỗ văn phòng ban quản lý dự án Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 654/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu gói thiết bị đồ gỗ văn phòng ban quản lý dự án Lâm Đồng 2016

           • 25/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực