Quyết định 655/QĐ-HĐPH

Quyết định 655/QĐ-HĐPH năm 2016 về kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 655/QĐ-HĐPH kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp 2016


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/QĐ-HĐPH

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NĂM 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 và Chương trình số 01-CTr/BCĐCCTPTW ngày 23/02/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-HĐPH ngày 17/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2016;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Thủ trưởng tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (để phối hợp);

- Ban Nội chính Trung ương (để biết);
- Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN, Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội đồng PHPBGDPL các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Thành viên Ban Thư ký của Hội đồng;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Ban Thư ký Hội đồng, Vụ PBGDPL.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 655/QĐ-HĐPH ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Hội đng phối hợp phbiến, giáo dục pháp luật Trung ương)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (gọi tắt là Hội đồng Trung ương) về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp (Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW); qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

b) Thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách các quy định pháp luật mới ban hành về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, kết quả cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của Đảng, Nhà nước tới Nhân dân.

c) Phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường mối quan hệ phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện Chương trình phối hợp.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động đề ra cần bám sát Mục đích, yêu cầu, nội dung của Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng Điểm, phù hợp với Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2016 và nhiệm vụ trng tâm công tác tư pháp năm 2016;

b) Kết hợp, lồng ghép thực hiện các hoạt động, gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị; bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động chỉ đạo, Điều hành chung

a) Trình Chủ tịch Hội đồng Trung ương ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp);

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016.

- Kết quả thực hiện: Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016 và Kế hoạch cụ thể kèm theo.

b) Hướng dẫn, đôn đốc Bộ, ngành, Hội đng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016; hướng dẫn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh tổ chức tập hun cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, tuyên truyn viên pháp luật cấpvề chủ trương, nhim vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; cung cấp thông tin, tài liệu để đăng tải vào Chuyên Mục Cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của Bộ, ngành, địa phương nhằm phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả thực hiện: Công văn hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo đánh giá.

c) Theo dõi, đánh giá kết quả sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hp số 28-Tr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng Trung ương; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016.

- nh thức sơ kết: Bằng văn bản.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW; phối hợp với Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình.

d) Tổ chức từ 02 đến 04 Đoàn kiểm tra để đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016 (lồng ghép trong nội dung kiểm tra của Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương hoặc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương).

- Cơ quan chủ trì: Thành viên Hội đồng Trung ương được giao chủ trì Đoàn kiểm tra của Hội đồng, Sở Tư pháp tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2016.

- Kết quả thực hiện: Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

2. Các hoạt động cụ thể

a) Tổ chức 01 Hội nghị quán triệt về chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương, công chức của Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

- Nội dung: Giới thiệu nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến dân chủ XHCN; đổi mới hệ thống chính trị, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; những Điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nhằm thể chế hóa chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương; Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4-5 năm 2016.

- Kết quả thực hiện: Hội nghị tập huấn được tổ chức; tài liệu tập huấn nghiệp vụ được biên soạn và phát hành.

b) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương thực hiện xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp và những kết quả đạt được

- Nội dung: Gii thiệu chủ trương, chính sách mới liên quan đến công tác xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp (chế định tha phát lại, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, thi hành án...).

- Hình thức thực hiện: Biên soạn, phát hành tài liệu; các hoạt động tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Các cơ quan thông tin truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, tập trung vào những nội dung mới đã được thchế hóa trong các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2015 .

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Viện Khoa học pháp lý);

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5- 6/2016.

- Kết quả thực hiện: Biên soạn và phát hành 01 số chuyên đề chuyên sâu của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về cải cách tư pháp; 05 tờ gấp pháp luật giới thiệu các quy định mới được ban hành về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

d) Tổ chức một số Tọa đàm phóng sự trên Đài Truyền hình Việt Nam về kết quả đạt được của công tác cải cách tư pháp trong Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật dân sự năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp), Đài Truyền hình Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2016.

- Kết quả thực hiện: Các buổi Tọa đàm trên truyền hình được tổ chức.

đ) Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tuyên truyền, phổ biến nội dung, quy định pháp luật mới được ban hành về cải cách bộ máy nhà nước gắn với chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp), Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2016.

- Kết quả thực hiện: Các bài viết, bình luận chuyên sâu về cải cách tư pháp, về các quy định pháp luật mới có liên quan đến cải cách tư pháp được phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

e) Phối hợp với các phương tiện thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, các quy định pháp luật mới có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp);

- Cơ quan phối hợp: Cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, truyền thông, các cơ quan báo chí thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả thực hiện: Các bài viết, bình luận chuyên sâu về cải cách tư pháp, về các quy định pháp luật mới có liên quan đến cải cách tư pháp được thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; bố trí nguồn lực thực hiện Kế hoạch; xác định việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm; định kỳ kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Cơ quan thường trực của Hội đồng Trung ương (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Trung ương, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

2. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu cơ quan thường trực của Hội đồng Trung ương làm đơn vị đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng Trung ương tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất phương án xử lý vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương bảo đảm kinh phí tổ chức hoạt động của Kế hoạch này từ nguồn kinh phí hot động của Hội đồng năm 2016 và kinh phí các chương trình, đề án có liên quan.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 655/QĐ-HĐPH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu655/QĐ-HĐPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2016
Ngày hiệu lực11/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 655/QĐ-HĐPH

Lược đồ Quyết định 655/QĐ-HĐPH kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 655/QĐ-HĐPH kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu655/QĐ-HĐPH
        Cơ quan ban hànhgiáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng phối hợp phổ biến
        Người ký***, Phan Chí Hiếu
        Ngày ban hành11/04/2016
        Ngày hiệu lực11/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 655/QĐ-HĐPH kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 655/QĐ-HĐPH kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp 2016

         • 11/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực