Quyết định 655/QĐ-UBND.HC

Quyết định 655/QĐ-UBND.HC năm 2015 điều chỉnh Quy trình xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở, di dân vùng biên giới và di dân vào các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 425/QĐ-UBND.HC

Quyết định 655/QĐ-UBND.HC 2015 điều chỉnh xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND-HC xét bố trí di dân vùng sạt lở vùng biên giới tuyến dân cư Đồng Tháp 2016 và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 655/QĐ-UBND.HC 2015 điều chỉnh xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH XÉT HỖ TRỢ KINH PHÍ DI DÂN VÙNG SẠT LỞ, DI DÂN VÙNG BIÊN GIỚI VÀ DI DÂN VÀO CÁC CỤM, TUYẾN DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 425/QĐ-UBNDHC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg">19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-UBNDHC ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình xét bố trí di dân vùng sạt lở, di dân vùng biên giới và di dân vào các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy trình xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở, di dân vùng biên giới và di dân vào các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 425/QĐ-UBNDHC ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Sửa đổi Điểm 1 (Hồ sơ), Mục IV (Quy trình xét hỗ trợ) như sau: “Thực hiện theo quy trình di dân đã ban hành tại Thông tư số 1776/QĐ-TTg">19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 655/QĐ-UBND.HC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 655/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/06/2016
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 655/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 655/QĐ-UBND.HC 2015 điều chỉnh xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 655/QĐ-UBND.HC 2015 điều chỉnh xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở Đồng Tháp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 655/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/06/2016
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 655/QĐ-UBND.HC 2015 điều chỉnh xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 655/QĐ-UBND.HC 2015 điều chỉnh xét hỗ trợ kinh phí di dân vùng sạt lở Đồng Tháp