Quyết định 656/QĐ-UBND

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh đã được thay thế bởi Quyết định 639/QĐ-UBND Mức thu thủy lợi phí và mức bù thủy lợi phí và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 7 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính qui định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 414/TC-TCDN ngày 31/3/2008 và Công văn số 433/TC-TCDN ngày 05/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh như sau:

Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Mức thu quy định tại điều 1 của Quyết định này được làm căn cứ để Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cấp bù thuỷ lợi phí hàng năm cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình;

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình có trách nhiệm thực hiện chế độ miễn giảm cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 639/QĐ-UB ngày 04/3/2004 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 656/QĐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh)

TT

Hình thức tưới

Đơn vị tính

Mức thu

Vụ Đông Xuân

Vụ Hè Thu

A

Dịch vụ tưới tiêu cho SXNN

 

 

 

1

Tưới lúa bằng hồ đập

1000đ/ha

680

710

2

Tưới màu và cây công nghiệp ngắn ngày (lấy 40% tưới cho lúa) kể cả hồ đập và bơm điện.

1000đ/ha

272

284

3

Tưới cho lúa bằng bơm điện

1000đ/ha

710

740

4

Tiêu cho lúa bằng bơm điện

1000đ/ha

710

 

5

Tưới tiêu chủ động một phần bằng hồ + bơm (lấy 70% tự chảy)

1000đ/ha

470

500

6

Ngăn mặn tạo nguồn tưới hỗ trợ một phần tiêu úng của đập Mỹ Trung (lấy 40% tự chảy)

1000đ/ha

270

 

7

Ngăn mặn giữ ngọt tạo nguồn tưới của hồ An Mã (lấy 40% tự chảy)

1000đ/ha

 

284

B

Dịch vụ cung cấp nước theo yêu cầu khác

 

 

 

1

Tưới cây công nghiệp dài ngày kể cả hồ + bơm điện

đ/m3

400

450

2

Cấp nước thô cho sinh hoạt bằng hồ + bơm điện (tạm thời chưa thu nước cấp cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước QB)

đ/m3

350 (tính cho cả năm)

3

Cấp nước cho sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, nuôi trồng thủy sản tính tại đầu kênh

đ/m3

350 (tính cho cả năm)

4

Cấp nước nuôi cá trong lòng hồ

%

9% giá trị sản lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 656/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 656/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2008
Ngày hiệu lực 07/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2011
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 656/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 656/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành 07/04/2008
Ngày hiệu lực 07/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2011
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh