Quyết định 658/QĐ-UBND

Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 658/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/QĐ-UBND

Quy Bình Định, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 135/STP ngày 04/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/03/2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Hiến pháp) đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

- Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp và bám sát các quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể.

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xác định trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thi hành Hiến pháp và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay trong năm 2014.

- Việc tuyên truyền phải được thực hiện đến từng đối tượng, người dân, bảo đảm cho nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống xã hội; không để các đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

a. Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp

- Nội dung: Tổ chức hội nghị phổ biến những nội dung của Hiến pháp cho các thành phần sau đây:

+ Cấp tỉnh: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy; đại diện các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; các giảng viên giảng dạy môn pháp luật trường Đại học Quy Nhơn và trường Chính trị tỉnh.

+ Cấp huyện: Đại diện Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy; đại diện Thường trực HĐND; đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng Phòng Tư pháp.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị; mời báo cáo viên của Trung ương để triển khai tại Hội nghị.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị tập trung.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày (trong tháng 4/2014).

* Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của ngành, tổ chức mình.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 (sau hội nghị của tỉnh).

* UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức Hội nghị đến các thành phần tương tự Hội nghị của UBND tỉnh đối với cấp huyện và cấp xã.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 (sau hội nghị của tỉnh).

b. Tổ chức phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân

- Nội dung:

+ Đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu có liên quan đến Hiến pháp.

+ Tổ chức phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp.

+ Tổ chức phổ biến các nội dung của Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phân công thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng chương trình, nội dung và các hình thức giới thiệu nội dung của Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc thực hiện các kế hoạch phổ biến Hiến pháp.

+ Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định: Mở chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản của HĐND, UBND tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; phản ánh tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo.

c. Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh

- Nội dung hoạt động: Thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho mọi tầng lớp nhân dân để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan.

- Thời hạn thực hiện:

+ Phát động cuộc thi: Quý III/2014.

+ Tổng kết cuộc thi: Quý III/2015.

2. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương

- Nội dung: Rà soát những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trên địa bàn tỉnh.

- Phân công thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương và địa phương có thẩm quyền ban hành. Trên cơ sở đó, xem xét đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với Hiến pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

+ Các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Chế độ báo cáo

a. Báo cáo định kỳ (6 tháng, 01 năm)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai thi hành Hiến pháp của ngành về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Thời gian báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/7 của năm báo cáo.

- Báo cáo 01 năm gửi trước ngày 15/01 của năm kế tiếp.

- Giao Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, trình UBND tỉnh trước ngày 25/7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng); trước ngày 25/01 của năm kế tiếp (đối với báo cáo 01 năm).

b. Báo cáo đột xuất

Ngoài việc báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản này, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo đột xuất về kết quả triển khai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ở Trung ương.

2. Các sở, ban, ngành

- Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, đơn vị mình.

- Phát hành các Bản tin, tập san… chuyên đề của ngành (đối với các sở, ngành có Bản tin, tập san…) về các văn bản chỉ đạo tổ chức thi hành Hiến pháp của Trung ương và các nội dung cơ bản của Hiến pháp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ở Trung ương.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của ngành mình; tổ chức phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.

- Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Thường xuyên phản ánh tình hình triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp đảm bảo cho Hiến pháp được tôn trọng, tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

5. Sở Tài chính

Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cấp mình.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác theo yêu cầu, đề nghị.

- Chỉ đạo UBND cấp xã có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biến nội dung của Hiến pháp cũng như tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

7. Đề nghị các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh

Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn hình thức phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận

- Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình nhằm nâng cao nhận thức của thành viên, hội viên về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

- Tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận và các văn bản pháp luật khác theo yêu cầu.

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các thành viên, hội viên nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của ngành, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến đầy đủ tinh thần và nội dung của Hiến pháp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

- Tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các văn bản pháp luật khác theo yêu cầu, đề nghị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thi hành Hiến pháp thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Các cấp, ngành, cơ quan có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 658/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu658/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 658/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 658/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 658/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu658/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 658/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 658/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Bình Định

         • 17/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực