Quyết định 659/QĐ-BNN-CB

Quyết định 659/QĐ-BNN-CB năm 2012 về tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 659/QĐ-BNN-CB tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP HAI NƯỚC TẠI THỊ TRƯỜNG PHÍA BẮC TRUNG QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BNN-CB ngày 17/1/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NLTS VIỆT NAM VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP HAI NƯỚC TẠI THỊ TRƯỜNG PHÍA BẮC TRUNG QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 659/QĐ-BNN-CB ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. MỤC TIÊU:

- Tạo điều kiện và cơ hội tốt hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc tiếp cận, tìm hiểu về các mặt hàng nông lâm thủy sản có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, tiếp cận với các doanh nghiệp sản xuất và đầu mối xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

- Là diễn đàn để các nhà quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, đàm phán với đối tác Trung quốc, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam.

- Là cơ hội tốt cho các nhà quản lý, doanh nghiệp Việt Nam có được những thông tin mới nhất về thị trường Trung Quốc nói chung và thị trường phía Bắc Trung Quốc nói riêng tìm kiếm được các ý tưởng sản phẩm mới từ đó giúp các doanh nghiệp điều chỉnh lại sản xuất trong nước đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và đàm phán doanh nghiệp hai bên có thể đi đến việc ký kết các hợp đồng kinh tế, các văn bản ghi nhớ về hợp tác tiêu thụ sản phẩm, liên doanh khó khăn, hợp tác khoa học kỹ thuật.

II. NỘI DUNG:

Chương trình Quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc bao gồm các hoạt động:

1. Tổ chức Hội nghị quảng bá sản phẩm Nông lâm thủy sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc.

a) Thời gian: Từ 13h00 - 16h30 ngày 20 - 23 tháng 9 năm 2012 (trong Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Liêu Ninh lần thứ 8)

b) Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Quốc tế Thẩm Dương.

c) Nội dung hoạt động chính:

+ Tổ chức Hội nghị quảng bá sản phẩm Nông lâm thủy sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc (Dự kiến mời 200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, cơ quan XTTM, cơ quan truyền thông, chính quyền thành phố Thẩm Dương và tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc). Trong chương trình Hội thảo, tổ chức hoạt động giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (1 buổi).

+ Dự lễ khai mạc, thăm quan làm việc tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Liêu Ninh lần thứ 8 (1 buổi).

+ Làm việc với Chính quyền tỉnh Liêu Ninh và cơ quan thuế, hải quan (1 ngày).

+ Thăm quan, học tập tại cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói rau, hoa và quả, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, bán buôn (2 ngày).

d) Thành phần tham gia chương trình: Các cán bộ quản lý ngành nông nghiệp ở TW và địa phương, các Tổng công ty, Hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cán bộ quản lý ngành nông nghiệp ở TW và địa phương.

đ) Mặt hàng mục tiêu: Các mặt hàng cần đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bao gồm: cà phê, điều, tiêu, gạo, đậu nành, sắn, đường, cao su, rau và hoa và quả nhiệt đới, gỗ, ngô, hàng thủ công mỹ nghệ và thủy sản.

e) Quy mô của đoàn: 35 ngày, bao gồm:

+ Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT: 01 người

+ Vụ Kế hoạch: 01 người

+ Vụ Hợp tác Quốc tế: 01 người

+ Tổng cục Thủy sản: 01 người

+ Cục CB Nông lâm thủy sản và Nghề muối: 01 người

+ Cục Chăn nuôi: 01 người

+ Cục Trồng trọt: 01 người

+ Trung tâm XTTM Nông nghiệp: 03 người (1 lãnh đạo, nhân viên phụ trách chương trình quảng bá, 01 nhân viên phụ trách nội dung tham gia Hội chợ)

+ Doanh nghiệp tham gia chương trình: 20 người (15 doanh nghiệp)

+ Cán bộ ngành nông nghiệp của các địa phương: 5 người của 4-5 tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2. Tổ chức gian hàng tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Liêu Ninh lần 8

(Tên tiếng Việt: Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Liêu Ninh lần thứ 8.

Tên tiếng Anh: 8th International Agricultural Exposition ShenYang-China 2012)

a) Thời gian: từ 20 đến 23 tháng 9 năm 2012.

b) Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Thẩm Dương.

c) Nội dung gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản của Việt Nam:

Hình thức trưng bày: Trưng bày trong gian hàng thiết kế đặc biệt "Nông nghiệp Việt Nam" trên diện tích 54m2. Trong đó giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu của các công ty uy tín của Việt Nam.

Mặt hàng trưng bày: Những sản phẩm là lợi thế của Việt Nam đối với thị trường Liêu Ninh: Hoa quả nhiệt đới như Xoài, Chuối tiêu, Thanh Long, Buổi, Chôm chôm, dứa; Hoa quả sấy như Mít, Chuối, Dứa, Mận, Xoài, Dừa; Kẹo dừa, Bánh đậu xanh, Cà phê, Chè, Điều, Tiêu, Sắn lát, Gạo, Quế, Hồi; Hoa quả đóng hộp; Thủ công mỹ nghệ tinh xảo; Chế phẩm từ Thịt; Catalogue bằng tiềng Trung của các công ty chuyên kinh doanh nông sản nổi tiếng của Việt Nam.

Các đơn vị tham gia: Vận động các doanh nghiệp nông sản uy tín của Việt Nam, bao gồm:

- Tổng công ty Rau quả, Nông sản

- Tổng công ty Vinacafe Việt Nam

- Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

- Tổng công ty Chè Việt Nam

- Tổng công ty Mía đường I

- Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

- Công ty Cổ phần Long Sơn

- Công ty CP XNK Cầu Tre

- Công ty Thực phẩm Dân Ôn

- Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

- Công ty Thanh Long Hoàng Hậu

- Công ty Thương mại Agri Việt Hưng

- Công ty dịch vụ kỹ thuật Nông Nghiệp An Giang

- Công ty XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

- Công ty Thương mại XNK Chánh Thu

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả

- Công ty TNHH Phúc Sinh

- Công ty Cổ phần Adfooco

- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Long An

Yêu cầu các công ty phải cử lãnh đạo hoặc người có thể quyết định ký các hợp đồng xuất khẩu tham gia hội chợ.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Số TT

Hạng mục công việc chính

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

1

Liên hệ với thương vụ VN tại Bắc Kinh thống nhất nội dung, chương trình làm việc

Tháng 3/2012

Tháng 4/2012

2

Liên hệ với phía TQ để chuẩn bị mời doanh nghiệp, chuẩn bị hậu cần, thuê mặt bằng triển lãm, hội trường tổ chức chương trình.

Tháng 3/2012

Tháng 4/2012

3

Hoàn chỉnh hồ sơ, mời doanh nghiệp, sở NN các tỉnh tham gia chương trình, vận động sản phẩm trưng bày

Tháng 3/2012

Tháng 4/2012

4

Thiết kế gian hàng, pano, market, thư mời, thẻ hội nghị, trang trí

Tháng 7/2012

Tháng 8/2012

5

Dịch tài liệu quảng bá về nông lâm thủy sản Việt Nam, tài liệu các doanh nghiệp tham gia quảng bá, tài liệu hội nghị …

Tháng 7/2012

Tháng 8/2012

6

In ấn pano, catalogue, thẻ hội nghị, tài liệu, hồ sơ …

Tháng 8/2012

Tháng 8/2012

7

Làm thủ tục cho đoàn doanh nghiệp, cán bộ tham gia chương trình.

Tháng 8/2012

Tháng 9/2012

8

Tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình

Tháng 9/2012

Từ 20-23/9/2012

IV. KINH PHÍ

a) Nguồn: Hỗ trợ từ nguồn kinh phí XTTM của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2012.

Tổng kinh phí hỗ trợ: 1.200.000.000 đ (một tỷ hai trăm triệu đồng)

b) Giao Vụ Tài chính thẩm định phê duyệt dự toán chi tiết.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 659/QĐ-BNN-CB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu659/QĐ-BNN-CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước

Download Văn bản pháp luật 659/QĐ-BNN-CB

Lược đồ Quyết định 659/QĐ-BNN-CB tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 659/QĐ-BNN-CB tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu659/QĐ-BNN-CB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 659/QĐ-BNN-CB tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 659/QĐ-BNN-CB tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản

            • 28/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực