Quyết định 66/2006/QĐ-UBND

Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2003/QĐ-UB về xử lý người điều khiển và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2003/QĐ-UB Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 66/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2003/QĐ-UB NGÀY 24/02/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 135/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc xử lý người điều khiển và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ Chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2006
Ngày hiệu lực 18/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2003/QĐ-UB Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2003/QĐ-UB Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Võ Lâm Phi
Ngày ban hành 08/08/2006
Ngày hiệu lực 18/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2003/QĐ-UB Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2003/QĐ-UB Khánh Hòa

  • 08/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực