Quyết định 66/2008/QĐ-UBND

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND ban hành bảng phân loại đường phố thị xã Tân An và các thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bảng phân loại đường phố thị xã Tân An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 66/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ TÂN AN VÀ CÁC THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà đất;
Căn cứ Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà đất;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 37/TTr-CT ngày 25/11/2008 của Cục Thuế tỉnh, văn bản số 1729 /SGTVT-QLGT ngày 20/11/2008 của Sở Giao thông Vận tải, văn bản số 1665/SXD-KT ngày 17/11/2008 của Sở Xây dựng, văn bản số 1600/STNMT-QHKH ngày 19/11/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 1006/STP-VBQP ngày 11/11/2008 của Sở Tư pháp về báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là bảng phân loại đường phố thị xã Tân An và các thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định việc phân loại vị trí đất cụ thể trong từng loại đường phố để xếp mức thu thuế đất theo quy định.

Điều 2. Căn cứ bảng phân loại đường phố được quy định tại điều 1 trên, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Chi cục Thuế các huyện, thị xã thực hiện tính và thu thuế đất theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 792/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003 của UBND tỉnh về việc phân loại đường phố trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, Cục Thuế, Th

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN TÂN HƯNG
HUYỆN TÂN HƯNG
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08 / 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Đường 3/2
(Đường số 1)

Từ bờ đê

Ngã 4 bệnh viện

II

Từ Ngã 4 bệnh viện ĐK

Ngã 4 TTVH

II

Từ Ngã tư TT Văn hóa

Cầu 79

II

Từ Cầu 79 - Đường FF
(Công An.Huyện Tân Hưng)

Đường FF (Công An huyện Tân Hưng)

II

2

Đường Trần Hưng Đạo
(Đường 02)

Từ vòng xoay chợ cá

Ngã tư Bưu điện

II

Từ Ngã tư Bưu điện

Ngã tư nhà thiếu nhi

II

Từ Ngã tư nhà thiếu nhi

Công viên nước

II

3

Đường 30/4
(Đường số 03)

Từ bến xe

Cầu huyện Đội

II

Từ cầu huyện Đội

Giáp Hưng Thạnh

II

4

Đường Phan Đình Phùng (Đường số 04)

Từ nhà Ô. 9 Đường

Nhà Ô. Kim

II

5

Đường Nguyễn Trung Trực
(Đường số 5)

Từ Bác Sĩ Hào

Hai Thương

II

6

Đường Hoàng Hoa Thám
(Đường số 6)

Từ nhà Ô.Sáu Thắm

Nhà Ngọc Hân

II

7

Đường Nguyễn Văn Trỗi
(Đường số 7)

Từ nhà Ô. Đức Hường

Bờ đê bến tàu

II

8

Đường 24/3
(Đường số 8)

Từ nhà Ô. Chương Phi

Nhà Ô. Hải Thuận

II

Từ nhà Ô. Hải Thuận

Bờ đê K. TW

II

9

Đường Láng Sen
(Đường số 9)

Từ Bác Sĩ Lập

Nhà Lồng Chợ

II

10

Đường Nguyễn Thái Bình
(Đường số 9)

Từ nhà Ô. 7 Vẹn

Hoài thú y

II

11

Đường Tháp Mười
(Đường số 11)

 

 

II

12

Đường HuỳnhVăn Đảnh
(Đường số 12)

Từ tiệm Sửa Xe Châu Pha

Đường 24/3

II

13

Đường Phan Chu Trinh
(Đường số 14)

Từ Cầu 79

DN Hoàng Dân II

II

Từ DN Hoàng Dân II

Nhà Ô. Lứu

II

Từ nhà Ô. Lứu

Nhà Ô. Nhật Khanh

II

Từ nhà Ô. Nhật Khanh

Nhà Ô.Thái

II

14

Đường Bùi Thị Xuân
(Đường số 17)

Từ nhà Bác Sĩ Đen

Nhà Ô. Út Cải

II

15

Đường Nguyễn Thị Hạnh
(Đường số 18)

Từ nhà Ô. 6 Toản

Nhà Ô. 3 Dũng

II

16

Đường Phùng Hưng
(Đường số 19)

Từ nhà Ô. Hải Thuận

Nhà Ô. Ba Thẹo

II

17

Đường Nguyễn Đình Chiểu
(Đường Số 20)

Từ Café Xuyến

Nhà Ô. Ba A

II

18

Đường Lý Thường Kiệt
(Đường số 21)

Từ Phòng Giáo dục

Chi cục thuế- Bệnh
viện ĐK

II

19

Đường 831

Từ DN- Kim Hồng

Giáp Vĩnh Thạnh

II

20

Đường Phạm Ngọc Thạch

Từ nhà Ô.Út Đỡ

Nhà Ô.Phương HĐND

II

21

Đường Lê Quí Đôn

Từ trường Cấp I,II

Nhà Ô. Hải

II

22

Đường Đốc Binh Kiều

 

 

II

23

Đường Hồng Sến

 

 

II

24

Đường Võ Thị Sáu

 

 

II

25

Đường Lê Thị Hồng Gấm

 

 

II

26

Đường Nguyễn Thông

Từ Điện lực

Đài truyền thanh

II

27

Khu B, K,H

 

 

II

 

Đường Trương Định

 

 

II

 

Đường Thủ Khoa Huân

 

 

II

 

Đường Lê Lai

 

 

II

 

Đường Nguyễn Văn Tiếp

 

 

II

 

Đường Phan Đình Giót

 

 

II

28

Khu A

 

 

II

 

Đường Nguyễn Trãi

 

 

II

 

Đường Hai Bà Trưng

 

 

II

 

Đường Lê Lợi

 

 

II

 

Đường Cách Mạng Tháng 8

 

 

II

 

Đường Trần Quốc Toản

 

 

II

 

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

II

 

Đường Nguyễn Thiện Thuật

 

 

II

 

Đường Võ Văn Tần

 

 

II

 

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

II

 

Đường Gò Gòn

 

 

II

 

Đường 831

Từ UB huyện

Giáp Vĩnh Châu B

II

 

Tuyến dân Cư Khu A Kênh 79

 

 

II

 

- Đường Cặp Kênh 79

 

 

II

 

- Các đường còn lại

 

 

II

29

Khu C

 

 

II

 

Đường Bạch Đằng

Mặt tiền kênh trung TW

 

II

 

Đường Phan Bội Châu

 

 

II

 

Đường Quang Trung

 

 

II

 

Đường Nguyễn Du

 

 

II

 

Đường Trần Văn Trà

 

 

II

 

Đường Thiên Hộ Dương

 

 

II

 

Đường Lương Chánh Tồn

 

 

II

 

Đường Trần Văn Ơn

 

 

II

 

Đường Huyện Thanh Quan

 

 

II

 

Đường Huỳnh Nho

 

 

II

 

Đường Ngô Sĩ Liên

 

 

II

 

Đường Dương Văn Dương

 

 

II

 

Đường Tô Vĩnh Diện

 

 

II

 

Đường Lãnh Binh Tiến

 

 

II

30

Các đường còn lại

 

 

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN VĨNH HƯNG
HUYỆN VĨNH HƯNG
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66/2008/QĐ-UBND ngày 08 / 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

Stt

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Đường CMT8

Đường Tuyên Bình

Đường 3/2

I

Đường 3/2

Đường Nguyễn Thị Hạnh

II

Đường Tuyên Bình

Khu dân cư Bến xe

II

2

Đường 831

Cầu Rọc Bùi

Đường Tuyên Bình

I

Đường Tuyên Bình

Đường 30/4

I

Đường 30/4

Đường Nguyễn Thị Hạnh

II

3

Đường Nguyễn Trung Trực

Đ. Bình Thành thôn B

Đường 30/4

I

4

Đường Bình Thành thôn A

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

5

Đường Bình Thành thôn B

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

6

Đường Huỳnh Văn Đảnh

Đ. Bình Thành thôn A

Đường Tuyên Bình

I

Đường Tuyên Bình

Khu dân cư bến xe (Huỳnh Văn Đảnh nối dài)

II

7

Đường Tuyên Bình

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

Đường CMT8

Đường Tháp Mười

II

Đường Tháp Mười

Đường Huỳnh Việt Thanh

II

8

Đường Long Khốt

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

Đường CMT8

Đường Huỳnh Việt Thanh

I

9

Đường 30/4

Đường Lộ 831

Đường Nguyễn Thái Bình

I

Đường Nguyễn Thái Bình

Đường Huỳnh Việt Thanh

I

10

Đường 3/2

Đường Lộ 831

Đường Nguyễn Thái Bình

I

Đường Nguyễn Thái Bình

Đường Huỳnh Việt Thanh

II

11

Đường Nguyễn Thái Bình

Đường Tuyên Bình

Đường 3/2

II

Đường 3/2

Đường Nguyễn Thị Hạnh

II

12

Đường Tháp Mười

Đường Tuyên Bình

Đường 30/4

I

13

Đường Nguyễn Văn Tiếp

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

14

Đường Nguyễn Thái Học

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

15

Đường Võ Văn Ngân

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

16

Đường Sương Nguyệt Ánh

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

17

Đường Bùi Thị Đồng

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

18

Đường Nguyễn Hữu Huân

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

19

Đường Huỳnh Văn Tạo

Đường Lộ 831

Đường CMT8

I

20

Đường số 3 Cặp chợ Bàu Sậy

Đường Lộ 831

Đường CMT8

II

21

Đường số 9 Cặp chợ Bàu Sậy

Đường Lộ 831

Đường CMT8

II

22

Các đường KDC Rọc Bùi

 

 

II

23

Các đường Khu BX mở rộng

 

 

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN MỘC HÓA
HUYỆN MỘC HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66/2008/QĐ-UBND ngày 08/ 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Bạch Đằng

Đường Phan Chu Trinh

I

2

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Bạch Đằng

 Quốc lộ 62

I

3

Đường 30/4

Đường Bạch Đằng

 Núi đất

I

4

Đường Võ Tánh

Đường Bạch Đằng

 Đường Hùng Vương

I

5

Đường Lê Lợi

Đường Bạch Đằng

 Đường Nguyễn Du

I

5.1

 

Đường Nguyễn Du

Hết tuyến

II

6

Đường Thiên Hộ Dương

Đường Bạch Đằng

 Quốc lộ 62

I

6.1

 

 Quốc lộ 62

Đường Ngô Quyền

II

7

Đường Hùng Vương

 Đường Hai Bà Trưng

 Đường Huỳnh Việt Thanh

I

8

Đường Nguyễn Du

Đường Thiên Hộ Dương

 Đường Lê Lợi

I

8.1

 

Đường Lê Lợi

 Đường Huỳnh Việt Thanh

II

9

Đường Bạch Đằng

Đường Thiên Hộ Dương

Đường Huỳnh Việt Thanh

I

9.1

 

Đường Thiên Hộ Dương

Đường Ngô Quyền

II

9.2

 

 Đường Huỳnh Việt Thanh

Cầu Cá rô củ

II

10

Đường Quốc lộ 62

Cầu cửa Đông

Cầu Cá rô mới

I

11

Đường Phan Chu Trinh

Đường Hai Bà Trưng

Đường Lê Lợi

I

12

Đường Hai Bà Trưng

Đường.Hùng Vương

Quốc lộ 62

I

13

Đường Huỳnh Việt Thanh

Đường Bạch Đằng

Đường Nguyễn Du

II

14

Đường Ng Thị Minh Khai

Đường Bạch Đằng

Đường Hùng Vương

II

15

Đường Lý Tự Trọng

Đường Bạch Đằng

Đường Hùng Vương

II

16

Đường Võ Thị Sáu

Đường.Lê Lợi

Đường Huỳnh Việt Thanh

II

17

Đường Lê Hồng Phong

Quốc lộ 62

Đường Bạch Đằng

II

18

Đường Phạm Ngọc Thạch

Đường 30/4

Đường hẻm Trại giam

II

19

Đường Ngô Quyền

Đường Bạch Đằng

Thiên Hộ Dương

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN TÂN THẠNH
HUYỆN TÂN THẠNH
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08/ 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Quốc lộ 62

Ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình

Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình

I

 

 

Ranh xã Kiến Bình

Cầu Kinh 12

I

 

 

Chân cầu kênh 12

Nhà Ông sáu Tài

I

 

 

Nhà Ông sáu Tài

Ranh xã Kiến Bình

I

2

Đường Tỉnh lộ 837

Đầu đường Tỉnh 837

Ranh xã Nhơn Hoà

II

3

Đường Tỉnh lộ 829

Đầu Đường 829

Ranh xã Tân Bình

II

4

Đường 30 tháng 4

Đường Tỉnh 837

Đường Đỗ Văn Bốn

II

5

Đường Đỗ Văn Bốn

Đường tỉnh 829

Đường 30/4

II

6

Đường Lê Văn Trầm

Đường tỉnh 837

Đường Đỗ Văn Bốn

II

7

Đường Huỳnh Việt Thanh

Ranh xã Kiến Bình

Chân cầy dây (phía Đông)

II

8

Đường Huỳnh Việt Thanh

Chân cầy dây (phía Tây)

Chân cầu Thanh Niên
(phía Đông)

I

9

Đường Huỳnh Việt Thanh

Chân cầu Thanh Niên
(phía Tây)

Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình (phía Tây)

II

10

Đường Tháp Mười

Đường Huỳnh Việt Thanh

Kênh Đá Biên

II

11

Đường Nguyễn Văn Khánh

Đường Huỳnh Việt Thanh

Đường Trần Công Vịnh(sau dãy phố 4)

I

12

Đường Nguyễn Văn Khánh(đoạn mới mở khu Tam giác)

Sau dãy phố 4

Quốc lộ 62

II

13

Đường Trần Công Vịnh
( Đường mới)

Đường vào chợ (nhà Ông Quân)

Quốc lộ 62 ( nhà ông Ba Văn)

II

14

Đường vào chợ

Quốc lộ 62 ( ngã ba)

Nhà Sáu Hằng quẹo đến nhà Ba Hồng

I

15

Đường dãy phố III

Đường Huỳnh Việt Thanh

Đường Trần Công Vịnh

I

16

Đường dãy phố IV

Đường Nguyễn Văn Khánh

Hết dãy phố IV quẹo đến đường Trần Công Vịnh

I

17

Đường trong Tam giác
( Đường mới)

Đường Nguyễn Văn Khánh

Đường Trần Công Vịnh

II

18

Đường khu phố 3 ( mới mở)

Đường Huỳnh Việt Thanh

Đường vào Khu dân cư Số 1

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN THẠNH HÓA
HUYỆN THẠNH HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08 / 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

I

Quốc lộ

 

 

 

I

Đường N2

Cầu N2

Giao lộ Quốc lộ 62

II

II

Đường tỉnh

 

 

 

III

Khu vực đô thị

 

 

 

1

Khu dân cư nội ô thị trấn Thạnh Hóa

Bưu điện Thạnh Hóa

Giao lộ liên xã thị trấn Bến Kè

I

Nhà Anh Tủ

Nhà Anh Ngào

II

 

Các đường còn lại

II

2

Khu dân cư trung tâm thị trấn

Gồm các đường vị trí gốc số 1,7,8,9

 

I

Các vị trí còn lại trên trục đường này

 

II

Gồm các đường số 2,3,4,5,6,10

 

II

3

Khu dân cư vượt lũ thị trấn Thạnh Hóa

Đường lộ trung tâm

 

I

Các đường còn lại

 

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN ĐÔNG THÀNH
HUYỆN ĐỨC HUỆ
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66/2008/QĐ-UBND ngày 08/ 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Đường 831

Bến phà Đức Huệ

Ngã 3 ấp 6 (Mỹ Thạnh Đông)

II

2

Đường 839

Cầu Mới

Ranh xã Mỹ Thạnh Đông

II

3

Đường số 1

Cơ quan bảo hiểm

Cầu chữ Y ( nhà Tám The)

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ - 3 THỊ TRẤN
HUYỆN ĐỨC HÒA
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08 / 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

A

THỊ TRẤN HẬU NGHĨA

1

Khu vực chợ Bàu Trai

Toàn bộ

 

I

2

Tỉnh lộ 825

Suốt tuyến

 

I

3

Tỉnh lộ 823

Suốt tuyến

 

I

4

Đường nội ô

 

 

 

 

Đường Tân Phú

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Nguyễn Trung Trực

Suốt tuyến

 

I

 

Đường số 2 chợ Bàu Trai

Suốt tuyến

 

I

 

Đường phía sau chợ Bàu Trai

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Nguyễn Văn Đẹp

Suốt tuyến

 

I

 

Đường 3 tháng 2

Kênh Ba Sa

Đường Nguyễn Trọng Thế

II

 

 

Đường Nguyễn Trọng Thế

ĐT 825

I

 

Đường Huỳnh Công Thân

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Nguyễn Thị Nhỏ

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Huỳnh Văn Tạo

Suốt tuyến

 

II

 

Đường (đoạn đường)

Kho Ô.Ri

Kênh Cầu Duyên

I

 

Đường Huỳnh Văn Một

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Nguyễn Thị Tân

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Xóm Rừng

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Võ Tấn Đồ

Suốt tuyến

 

I

 

Đường Nguyễn Văn Nguyên

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Nguyễn Văn Phú

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Lê Văn Cảng

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Nguyễn Công Trứ

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Trần Văn Liếu

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Nguyễn Trọng Thế

Suốt tuyến

 

II

 

Đường 29/4

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Châu Văn Liêm

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Trương Thị Giao

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Trương Thị Hạnh

Suốt tuyến

 

II

B

THỊ TRẤN ĐỨC HOÀ

1

Khu vực chợ Đức Hoà

Toàn bộ

 

I

2

Tỉnh lộ 824 (cả 2 bên)

Suốt tuyến

 

I

3

Tỉnh lộ 825

Suốt tuyến

 

I

4

Đường nội ô

 

 

 

5

Đường Võ Văn Tần

Ngã 3 cây xăng

Chợ Đức Hoà

I

6

 

Chợ Đức Hoà

Bến xe

I

7

 

Bến xe

ĐT 824

II

8

Đường Võ Văn Tây

Suốt tuyến

 

I

9

Đường Bến kênh (2 bên)

Suốt tuyến

 

II

10

Khu vực bến xe

Toàn bộ

 

I

11

Đường Nguyễn Văn Phước

Suốt tuyến

 

I

12

Đường Trần Văn Hý

Suốt tuyến

 

I

13

Đường Nguyễn Văn Dương

Suốt tuyến

 

II

14

Đường Nguyễn Thị Thọ

Suốt tuyến

 

II

15

Đường Võ Văn Ngân

Suốt tuyến

 

II

16

Đường Út An

Suốt tuyến

 

II

17

Đường 3 Ngừa

Suốt tuyến

 

II

18

Đường Đức Hoà Thượng

Suốt tuyến

 

II

19

Đường Nghĩa Trang

Suốt tuyến

 

II

C

THỊ TRẤN HIỆP HOÀ

 

1

Tỉnh lộ 822

Suốt tuyến

 

I

2

Đường nội ô

 

 

 

 

Đường Trương Công Xưởng

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Lê Minh Xuân

Suốt tuyến

 

II

 

Đường 3 tháng 2

Suốt tuyến

 

II

 

Đường Huỳnh Thị Hương

Suốt tuyến

 

II

3

Khu dân cư tập trung

 

 

II

 

ĐT 822

ĐT 822

UBND. TT. Hiệp Hòa

I

 

Các đường còn lại

 

 

I

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN CẦN GIUỘC
HUYỆN CẦN GIUỘC
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08/ 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

I

Đường phố loại I

 

 

 

1

Đường Lãnh Binh Thái

Suốt tuyến

 

I

2

Đường Thống Chế Sĩ

Suốt tuyến

 

I

3

Đường Trương Công Định

Suốt tuyến

 

I

4

Đường Công Trường Phước Lộc

Suốt tuyến

 

I

5

Đường Thượng Nghị Trung

Suốt tuyến

 

I

6

Quốc lộ 50

Suốt tuyến

 

I

7

Đường Bến Đò

Suốt tuyến

 

I

II

Đường phố loại II

 

 

 

1

Đường Đốc Phủ Lý

Suốt tuyến

 

II

2

Đường Mỹ Đức Hầu

Suốt tuyến

 

II

3

Đường Nguyễn Hữu Thinh

Suốt tuyến

 

II

4

Đường Viên Ngộ

Suốt tuyến

 

II

5

Đường Trương Văn Vạn

Suốt tuyến

 

II

6

Đường Châu Hồng Kiệt

Suốt tuyến

 

II

7

Đường Đặng Vĩnh Phúc

Suốt tuyến

 

II

8

Đường Trị Yên

Suốt tuyến

 

II

9

Các đường trong chợ mới

Suốt tuyến

 

II

10

Đường Tổng Đốc Phương

Suốt tuyến

 

II

11

Đường Đồ Chiểu

Suốt tuyến

 

II

12

Đường Phước Thành

Suốt tuyến

 

II

13

Đường Lò Đường

Suốt tuyến

 

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC
HUYỆN CẦN ĐƯỚC
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08/ 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

I

Đường phố loại I

 

 

 

1

Quốc lộ 50

Đoạn từ cây xăng Ông Bình

Cống Quốc lộ 50 (khu 2 sản xuất chiếu cối)

I

2

Đường Trần Hưng Đạo

Đường chợ mới từ ngã ba

Ngã tư Chú Sổ ( kể cả 2 bên phố chợ cũ)

I

Đường phố chính thuộc 3 dãy phố A,B, C chợ TT Cần Đước

I

II

Đường phố loại II

 

 

 

1

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã Tư Chú Sổ

Đình khu 6

I

2

Đường Hồ Văn Huê

Trụ sở đội thuế thị trấn

Ngã ba quán Sáu Khải

II

3

Đường Lê Hồng Phong

Hương lộ 21 ngã ba quán Sáu Khải

Ranh Thị trấn Tân Ân

II

4

Đường Hồ Văn Huê

Hương lộ 22 ngã ba quán Sáu Khải

Kinh 30/4

II

Cống Quốc lộ 50 (khu 2 )

Ranh thị trấn Phước Đông

 

5

Đường Nguyễn Trãi

Ngân hàng Nông nghiệp

Cầu sắt cũ, thẳng qua công an huyện cũ, đường đi vào xóm trầu

II

6

Đường Nguyễn Huệ

Bến xe, khu dân cư đập cầu chùa

II

7

Đường Trương Định

Ngân hàng chính sách

Cầu Quyết Tâm

II

8

Đường Trần Phú

Công ty Phú Vinh

Cư xá ngân hàng

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN TẦM VU
HUYỆN CHÂU THÀNH
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08 / 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Đường tỉnh 827A

Cầu Thầy Sơn

Hết ranh huyện đội

I

2

Đường tỉnh 827A

Ranh xã Hiệp Thạnh

Cầu Thầy Sơn

II

3

Đường tỉnh 827A

Ranh huyện đội

Ngã tư Cầu Vuông

II

4

Hai dãy phố chợ

 

 

II

5

Đường Phan Văn Đạt

TL 827A

Nhà truyền thống huyện

II

6

Đường lộ đình (khóm 3)

Phan Văn Đạt

Cuối đường

II

7

Hẻm đình ( khóm 2)

Trường Tầm Vu A

Phan Văn Đạt

II

8

Đường khóm 2

TL 827A

Phan Văn Đạt

II

9

Đường Nguyễn Thông

TL 827A

Ranh xã Hiệp Thạnh

II

10

Hẻm chùa Phước Thạnh

 

 

II

11

Hẻm Tư Tây

Nguyễn Thông

Nhà Tư Tây

II

12

Hẻm Năm Thông

 

 

II

13

Đường 30/04

TL 827A

Cầu Chùa

II

 

Đường 30/04

Cầu Chùa

Ranh xã Phước Tân Hưng

 

14

Đường Lò Muối -Cống Đá

TL 827A

TL 827A Cống Đá

II

15

Hẻm Mười Thử

 

 

II

16

Hẻm Ba Ca

 

 

II

17

Hẻm Tám Mi

 

 

II

18

Hẻm Năm Lửa

 

 

II

19

Hẻm số 18(khóm 2)

Đường khóm 2

Nguyễn Hữu Quân

II

20

Đường Nguyễn Hữu Huân

TL 827A

Ranh Dương Xuân Hội

II

21

Lộ Tham Nhiên

TL 827A

Cầu Vuông

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN THỦ THỪA
HUYỆN THỦ THỪA
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08/ 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Đường Phan văn Tình

Bưu điện

Cống đập làng

I

2

Đường Trương Công Định

Đình Vĩnh Phong

Cống Rạch đào

I

3

Đường Võ Hồng Cúc

Đường Trưng Trắc

Đường Nguyễn Trung Trực

I

4

Đường Trưng Trắc

Bưu điện
( phía bên UB TT )

Sông Thủ Thừa

I

5

Đường Trưng Nhị

Bưu điện
(phía bên Toà án cũ)

Sông Thủ Thừa

I

6

Đường Thủ Khoa Thừa

Chân cầu Cây Gáo

Đường Trưng Nhị

I

7

Đường Ng. Văn Thời

UBND Thị Trấn

Đường Nguyễn Trung Trực

II

8

Đường Ng. Trung Trực

Đường Trương Công Định
(ngã 3 Vĩnh Biệt)

Thánh thất Cao đài

II

9

Đường Võ Tánh (trước Đài tưởng niệm)

Đường Hương lộ 6

Sông Thủ Thừa

II

10

Đường Hương Lộ 6

Vòng xoay trước UBND huyện

Ranh xã Nhị Thành
(cống Thánh thất cao đài)

I

11

Lộ gãy lò vôi

Hương lộ 7

Chân cầu Thủ Thừa, kể cả ngã rẽ đến sông Thủ Thừa

II

12

Đường cầu Thủ Thừa

Hương lộ 6

Chân cầu Thủ Thừa

II

13

Đường trước dãy phòng ban Huyện

 Chân cầu cây gáo

Bệnh viện

I

14

Đường bên hông Phòng HTKT

Đường Trưng Nhị

Rạch cây Gáo

II

15

Đường giếng nước

Đường Phan văn Tình

Giếng nước

II

16

Đường bên hông ngân hàng

Đường Phan văn Tình

Khu tập thể ngân hàng

II

17

Đường Hương lộ 7 (thị trấn)

Đường Võ Tánh

Cống Ông Trọng

II

CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN I

 

18

Đường số 7

Đường Phan văn Tình

Đường số 1 (rạch Cây gáo)

I

19

Đường số 8

Đường Phan văn Tình

Đường số 1 (rạch Cây gáo)

I

20

Đường số 3

Đường số 7

Đường số 2

II

21

Đường số 6

Đường số 3

Đường số 1

II

22

Đường số 4

Đường số 3

Đường số 1

II

23

Đường số 2

Đường số 3

Đường số 1

II

24

Đường số 1

Đường số 2

Đường số 10

II

25

Đường số 10

Đường số 1

Rạch cây gáo

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN TÂN TRỤ
HUYỆN TÂN TRỤ
(Ban hành kèm theo quyết định số:66 /2008/QĐ-UBND ngày 08 / 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

I

Đường phố loại I

 

 

 

1

Đường vào chợ

Ngã tư giếng nước

Hết chợ cá

I

2

Hai dãy phố chợ Tân Trụ

Đầu dãy phố

Cuối dãy phố

I

II

Đường phố loại II

 

 

 

1

Đường Nguyễn Trung Trực

Ngã tư giếng nước

Bến phà Bình Tịnh

II

2

Đường Nguyễn Văn Tiến

Từ giếng nước

Chân cầu Tân Phước Tây

II

3

Đường Trương Gia Mô

Đầu đường

Cuối đường

II

4

Đường Cầu Tre mới

 Nguyễn Văn Tiến

Chân Cầu Tre mới

II

5

Hương lộ Cầu Trắng

Nguyễn Trung Trực

Chân Cầu Trắng

II

6

Đường vào Trung Tâm hướng nghiệp

Nguyễn Trung Trực

Trại giam Tân Trụ

II

7

Tỉnh lộ 833

Ranh thị trấn, Bình Tịnh

Đoạn cuối đường Trương Gia Mô

II

8

Hẻm trường mẫu giáo

Tỉnh lộ 833

Trường mẫu giáo

II

9

Hẻm Cầu Tre cũ

Nguyễn Văn Tiến

Cầu Tre cũ

II

10

Hẻm Chợ

Nhà ông Tám Tu

Giếng nước

II

11

Hẻm Chợ

Nhà ông Tám Tòng

Ranh chùa Phước Ân

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN BẾN LỨC
HUYỆN BẾN LỨC
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66 /2008/QĐ-UBND ngày 08 / 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

1

Đường Quốc lộ 1A

Ranh xã Long Hiệp

Chân cầu Bến Lức

I

2

Võ Công Tồn

Quốc lộ 1A

Trụ sở UBND. TT. BLức

I

3

Nguyễn Hữu Thọ

Quốc lộ 1A

Chân cầu An Thạnh

I

4

Huỳnh Châu Sổ

Trụ sở UBND TTBLức

Cuối đường (Sông Vàm Cỏ Đông)

I

5

Chợ mới Bến Lức

Mai Thị Tốt

 

I

 

 

Bùi Thị Đồng

 

I

6

Nguyễn Trung Trực

Quốc lộ 1A

Cầu Rạch Chanh

I

7

Mai Thị Non

Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Văn Tiếp

I

8

Nguyễn Văn Tiếp

Quốc lộ 1A

Nguyễn Văn Siêu

I

9

Nguyễn Văn Siêu

Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 5)

Nguyễn Văn Tiếp

I

10

Nguyễn Văn Tuôi

Quốc lộ 1A

Nguyễn Trung Trực

I

11

Đường vào NM cơ khí

Quốc lộ 1A

Chân cầu cũ Bến Lức

I

12

Phan Văn Mãng

Quốc lộ 1A

Nguyễn Trung Trực

I

13

Phạm Văn Ngũ

Võ Ngọc Quận

Sông Vàm Cỏ Đông

I

14

Võ Ngọc Quân

Huỳnh Châu Sổ

Phạm Văn Ngũ

I

15

Nguyễn Minh Trung

Nguyễn Hữu Thọ

Ranh trường Nguyễn Hữu Thọ

II

16

KV Thánh thất cao đài

 

 

II

17

Chợ cũ Bến Lức

Mặt trước, mặt sau

 

II

18

Nguyễn Văn Nhâm

Bà Chánh Thâu

Lộ tẻ Phước Tú (ranh)

II

19

Bà Chánh Thâu

Nguyễn Hữu Thọ

Bãi cát Ba Tài

II

20

KDC Mai Thị Non

Đường từ số 1 đến số 10

 

II

21

KDC Thuận Đạo

Các đường KDC Thuận Đạo

 

II

22

KDC Long Kim

Các đường KDC Long Kim

 

II

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ TÂN AN
TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo quyết định số: 66/2008/QĐ-UBND ngày 08/ 12 / 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường phố

Từ

Đến hết

I

QUỐC LỘ

 

 

 

1

Quốc lộ 1A

Ranh Thị xã

Ngã ba Thủ Thừa

I

 

 

Ngã ba Thủ Thừa

Ngã tư Tân Trụ

I

 

 

Ngã tư Tân Trụ

Quốc lộ 62

I

 

 

Quốc lộ 62

Hết Trường Lý Tự Trọng

I

 

 

Hết Trường Lý Tự Trọng

Hết ranh phường 4

I

 

 

Hết ranh phường 4

Hết ranh thị xã

I

2

Quốc lộ 62

Quốc lộ 1A

Hết Trường THCS Thống Nhất

I

 

 

Hết Trường THCS Thống Nhất

Đường tránh TXTA

I

 

 

Đường tránh TXTA

Cống Cần đốt

II

 

 

Cống Cần đốt

Ranh Thị xã Tân an

III

3

Đường tránh TXTA

Đỗ Trình Thoại

QLộ 1A giáp phường 4

II

II

ĐƯỜNG TỈNH

 

 

 

1

Đường Tỉnh lộ 833(đường cầu Tổng Uẩn)

Quốc lộ 1A

Cầu Tổng Uẩn

III

 

 

Cầu Tổng Uẩn

Hết ranh TXTA

III

2

Đường Tỉnh lộ 834(đường vào Thủ Thừa)

Quốc lộ 1A

Hết ranh TXTA

III

3

Đường Tỉnh lộ 827A

Bờ kinh P 3

Hết ranh TXTA

II

4

Đường Tỉnh lộ 827B

Ranh P3

UBND xã Bình Tâm

II

 

 

UBND xã Bình Tâm

Hết ranh TXTA

III

III

KHU VỰC ĐÔ THỊ

 

 

 

1

Đường Bạch Đằng

Nguyễn Huệ

Thị xã ủy

I

2

Đường Bùi Thị Đồng

Võ Công Tồn

Đường Nguyễn Đình Chiểu

I

3

Đường Bảo Định

Cổng sau bến xe khách Long An

Trụ sở Công an Long An

I

 

 

Trụ sở Công an Long An

Đường Hùng Vương

I

4

Đường số 9(Bình Quân 1)

Quốc lộ 1A

Đường Nguyễn Cửu Vân

III

5

Đường số 10(Bình Quân 2)

Quốc lộ 1A

Đường Nguyễn Cửu Vân

IV

6

Đường Châu Thị Kim

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Huỳnh Văn Tạo

I

 

 

Đường Huỳnh Văn Tạo

Bờ kinh phường 7

I

 

 

Bờ kinh phường 7

UBND xã An Vĩnh Ngãi

III

 

 

UBND xã An Vĩnh Ngãi

Hết ranh TXTA

IV

7

Đường Cao Văn Lầu

Đường Cử Luyện

Hết đường

IV

8

Đường Cử Luyện

Đường Cầu Sắt cũ

Bến đò (Diệp Mai)

III

9

Đường CMT 8

Đường Phan Văn Đạt

Đường Nguyễn Huệ

I

 

 

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Trung Trực

I

 

 

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Hai Bà Trưng

I

10

Đường Đỗ Trình Thoại

Quốc lộ 1A

UBND xã Hướng Thọ Phú

III

 

 

UBND xã Hướng Thọ Phú

Hết ranh TXTA

IV

11

Đường Huỳnh Văn Gấm

Quốc lộ 62

Đường Nguyễn Thị Hạnh

I

12

Đường Hồ Văn Long

Đường Huỳnh Việt Thanh

Đường Huỳnh Văn Gấm

I

13

Đường Huỳnh Thị Mai

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Trương Định

IV

14

Đường Huỳnh Văn Đảnh

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Nguyễn Thái Bình

II

15

Đường Huỳnh Văn Nhứt

Đường Hùng Vương

Đường Huỳnh Hữu Thống

II

16

Đường Huỳnh Văn Tạo

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Châu Thị Kim

II

17

Đường Huỳnh Việt Thanh

Quốc lộ 1A

Đường Huỳnh Văn Gấm

I

18

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Nguyễn Huệ

Đường Võ Văn Tần

I

19

Đường Huỳnh Hữu Thống

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Huỳnh Văn Nhứt

II

20

Đường Hai Bà Trưng

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Thủ Khoa Huân

I

21

Đường Hùng Vương

Quốc lộ 62

Đường Nguyễn Đình Chiểu

I

22

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Trương Định

Đường CMT8

I

23

Đường Lê Lợi

Đường Trương Định

Đường Ngô Quyền

I

24

Đường Lê Văn Tao

Quốc lộ 62

Hết đường(chợ P2)

I

25

Đường Lê Thị Thôi

Đường Huỳnh Việt Thanh

Hết đường

III

26

Đường Lãnh Binh Tiến

Đường Nguyễn Duy

Đường Nguyễn Trung Trực

I

27

Đường Lý Công Uẩn

Đường Trương Định

Đường Thủ Khoa Huân

I

28

Đường Mai Thị Tốt

Cầu Trương Định

Đường Hùng Vương

I

29

Đường Nguyễn Thái Bình

Đường Thủ Khoa Huân

Đường Trần Văn Nam

II

30

Đường Nguyễn Thanh Cần

Đường Huỳnh Việt Thanh

Đường Huỳnh Văn Gấm

II

31

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Ngô Quyền

Đường Trương Công Định

I

 

 

Đường Trương Công Định

Đường CMT8

I

 

 

Đường CMT8

Đường Huỳnh Văn Tạo

I

 

 

Đường Huỳnh Văn Tạo

Bờ kinh phường 3

I

32

Đường Nguyễn Duy

Đường Trương Định

Đường Ngô Quyền

I

33

Đường Nguyễn Thị Hạnh

Đường Huỳnh Văn Gấm

Đường Phạm Văn Trạch

IV

34

Đường Nguyễn Thái Học

Đường CMT8

Đường Thủ Khoa Huân

II

35

Đường Nguyễn Huệ

Đường Hoàng Hoa Thám
 ( P2)

Đường Thủ Khoa Huân

I

36

Đường Ngô Quyền

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Nguyễn Huệ

I

37

Đường Nguyễn Văn Rành

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Sông Bảo Định

III

38

Đường Nhật Tảo
( Phan Văn Đạt)

Đường CMT8

Đường Thủ Khoa Huân

III

39

Đường Nguyễn Thông

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Hết Ranh Phường 3

I

40

Đường Nguyễn Công Trung

Đường Nguyễn Thông

Đường Nguyễn Thái Bình

II

41

Đường Nguyễn Trung Trực

Quốc lộ 1A

Đường CMT8

I

42

Đường Nguyễn Minh Trường

Sông Vàm Cỏ Tây

Đường Nguyễn Đình Chiểu

III

43

Đường Nguyễn Cửu Vân (Bảo Định Tây)

Hùng Vương

Đường số 2

III

 

 

Đường số 2

Nhà Công vụ

III

 

 

Nhà Công vụ

Hết đường

III

44

Đường Phạm Thị Đẩu

Hùng Vương

Quốc lộ 62

I

45

Đường Phan Bội Châu

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Nguyễn Huệ

I

46

Đường Phạm Văn Chiêu

Quốc lộ 62

Hết đường

II

47

Đường Phan Đình Phùng

Đường Bạch Đằng

Đường Võ Văn Tần

II

48

Đường Phan Văn Lại

Đường Nguyễn Thị Bảy

Đường Phạm Văn Trạch

IV

49

Đường Quyết Thắng

Quốc lộ 1A

Đường Lộ Dương

IV

50

Đường Trần Minh Châu

Bến đò Chú Tiết

Tỉnh lộ 833

III

51

Đường Thủ Khoa Huân

Đường Hai Bà Trưng

Hết đường ( quẹo bến đò)

I

52

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Nguyễn Huệ

I

53

Đường Trần Văn Nam

Sông Vàm Cỏ Tây

Đường Nguyễn Thái Bình

III

 

 

Đường Nguyễn Thái Bình

Đường Nguyễn Đình Chiểu

II

54

Đường Trương Công Định

Đường Lý Thường Kiệt

Quốc lộ 1A

I

55

Đường Trương Công Xưởng

Đường Lê Lợi

Đường Nguyễn Huệ

I

56

Đường Võ Thị Kế

Đường Huỳnh Việt Thanh

Hết đường

III

57

Đường Võ Văn Tần

Đường Trương Định

Đường Phan Đình Phùng

I

58

Đường Võ Công Tồn

Đường Thủ Khoa Huân

Đường CMT8

I

 

 

Đường CMT8

Đường Trương Công Định

I

59

Đường Sương Nguyệt Anh

Hùng Vương

Quốc lộ 62

II

60

Đường Sương Nguyệt Anh(nối dài nhánh 1)

Hùng Vương

Đường ấp Bình Cư P4

II

61

Đường Sương Nguyệt Anh(nối dài nhánh 2)

Đường Sương Nguyệt Anh(nối dài)

Quốc lộ 1A

II

62

Đường Nguyễn Thị Bảy

Nút giao thông P6 QL62

Quốc lộ 62

III

63

Đường Võ Ngọc Quận

Đường Nguyễn Thị Bảy

Ranh Phạm Văn Trạch

III

64

Đường Phạm Văn Trạch

Hết ranh Võ Ngọc Quận

Đường Phan Văn Lại

IV

65

Đường Xuân Hoà (P4, P6)

Quốc lộ 1A

Quốc lộ 62

IV

66

Đường Liên khu phố BQ1-BQ2 (P4)

Bình Quân 1

Bình Quân 2

IV

67

Đường số 1 (P2)

Cổng chính đài truyền hình

Đường số 3

I

68

Đường số 2 (P2)

Đường Bảo Định

Đường Trương Định

I

69

Đường số 3 (P2)

Đường số 1

Đường số 2

I

70

Đường số 5A (Trước công viên P2)

Đường số 3

Đường Trương Định

I

71

Đường số 5B
(Viện kiểm sát P2)

Đường số 3

Đường Trương Định

I

72

Đường số 6 (ngang café Điểm Hẹn)

Mặt sau Cty PT nhà

Mặt sau Ban QLKCN

II

73

Đường Hẻm 6 - P3

Đường Nguyễn Thông

Đường Huỳnh Văn Đảnh

III

74

Đường 172 (P1-P3)

Đường Thủ Khoa Huân

Hết đường

IV

75

Đường Bình Cư 3 (378)

Đường tránh

Đường Nguyễn Thị Hạnh

IV

76

Đường Bình Cư 1 (Hải Quan)

Quốc lộ 1A

Quốc lộ 62

II

77

Đường ấp 4 (P5-HTP)

Đường Đỗ Trình Thoại

Đê bao HTP

IV

78

Đường 144 cư xá Hải quan

Đường Châu Thị Kim

Hết đường

IV

79

Đường 471 (Cặp UBND Phường 3)

Đường Ng. Đình Chiểu

Đường Trần Văn Nam

IV

80

Đường vào bãi rác

Quốc lộ 62

Kênh 9 Bắc

IV

81

Đường giữa chợ Tân An

Đường Trương Định

Đường Ngô Quyền

I

82

Đường cầu sắt cũ

Cầu sắt cũ

Đường Cử Luyện

III

83

Đường vào TTXT việc làm

Quốc lộ 62

Hết đường

IV

84

Đường sau UBND phường 2

Hùng Vương

Đường Sương Nguyệt Anh

IV

85

Đường số 2 (Đường chợ P4)

Quốc lộ 1A

Đường Nguyễn Cửu Vân

II

86

Đường Thủ Tửu (Tân Khánh)

Quốc lộ 1A

Đường 30/4

IV

87

Đường Lò Lu (Tân Khánh –An Vĩnh Ngãi)

Quốc lộ 1A

Đường Châu Thị Kim

IV

88

Đường số 1 (Tịnh xá Ngọc Thành)

Đường Bảo Định

Hết đường

II

89

Đường số 2 (Đường xóm bún P5)

Quốc lộ 1A

Hết đường

III

90

Đường 30/4 Tân Khánh

Ấp Cầu

Đường Nguyễn Cửu Vân

IV

91

Đường ấp cầu Tân Khánh

Quốc lộ 1A

Đường 30/4

IV

92

Đường 115 Phường 3 ( cặp thị đội 129)

Đường Châu Thị Kim

Cư xá Phường 3

IV

93

Đường vào nghĩa địa P4

Quốc lộ 1A

Nghĩa địa

IV

94

Đường ấp 1 HTP

Đường Đỗ Trình Thoại

Đê bao ấp 4

IV

95

Đường Bình Tâm-Bình Nam

Đường 827

Đường Nguyễn Thông

IV

96

Đường ấp 2 Bình Tâm

Đường 827

Đê bao ấp1, ấp 2

IV

97

Đường Kinh Năm Giác

Đường 827

Đường Châu Thị Kim

IV

98

Đường đê Bà Tài, Ấp Bình Nam

Đường Nguyễn Thông

Ranh Châu Thành

IV

99

Trạm y tế ấp 3

Đường Nguyễn Thông

Cầu Phú Tâm

IV

100

Đê Bình Trung

Đường Trần Minh Châu

Rạch Ông Dậm

IV

101

Đường Bình Trung NTT

Đường 833

Tập đoàn 7

IV

102

Đường Lộ Đình NTT

Đường 833

Cầu Đình

IV

103

Đường Nhơn Thuận NTT

Đường 833

Tập đoàn 7

IV

104

Đường 6 Bé ( P4)

Đường Công Vụ

Đường Thủ Tửu Bắc

IV

105

Đường Cầu Máng

Cầu Máng

Đường Xuân Hoà

IV

106

Đường kênh Chín Nam

Cầu Máng

Ấp Dinh

IV

107

Đường kênh Chín Bắc

Đê Rạch Chanh

Cầu Máng

IV

108

Đường Xóm Ngọn (AVN)

Đường Châu Thị Kim

Đường 827

IV

109

Đường Vĩnh Hoà AVN

Đường Châu Thị Kim

Đường 827

IV

110

Đường Vĩnh Bình AVN

Đường Châu Thị Kim

Hết đường

IV

111

Đường bến đò Đồng Dư

Đường 827

Ranh Châu Thành

IV

112

Đường đê Rạch Chanh-Khánh Hậu

Quốc lộ 62

Đường ấp Dinh

IV

113

Đường Rạch Chanh

Quốc lộ 62

Sông Vàm Cỏ Tây

IV

114

Đường Long Châu Tự

Đường Châu Thị Kim

Đê Bảo Định

IV

115

Đường đê bao -P3 BT

Đường Nguyễn Minh Trường

Đường Nguyễn Thông

IV

116

Đường Bình Phú P5

Xóm Bún

Phú Nhơn

IV

117

Đường Phú Nhơn (P5)

Đường Cử Luyện

Đường Cao Văn Lầu

IV

118

Đường tập đoàn 8 (NTT)

Cầu Đình

Tập đoàn 7

IV

119

Đường tập đoàn 7 (NTT)

Nhơn Thuận

Đường Nhơn Trị

IV

120

Đường tập đoàn 6 (NTT)

Lộ đình

Cầu Ông Thơ

IV

121

Đường đê Nhơn Trị (NTT)

Đường 833

Thủ Thừa

IV

122

Đường đê ấp 5-P5

Đường 833

Đường ấp 5

IV

123

Đường đê Châu Phê (đông)

Rạch Châu Phê

Sông Vàm cỏ Tây

IV

124

Đường đê Châu Phê (tây)

Đường Cao Văn Lầu

Cống Châu Phê

IV

125

Đường Nhơn Hoà - Rạch Châu Phê

Đường 833

Đường Trần Minh Châu

IV

126

Đường đê Đội 7

Cầu Bà Rịa

Hết ranh TXTA

IV

127

Đường ấp 5

Đường 833

Cầu Bà Rịa

IV

128

Đường Chùa Thiên Khánh

Quốc lộ 1A

Bình cư

IV

129

Đường xóm Đình

Chùa Hội Nguyên

Hết đường

IV

130

Đường Lộ Dương

Quốc lộ 1A (cổng 1)

Quốc lộ 1A (cổng 2)

III

131

Đường KH-P6

Đường Lộ Dương

Đường Xuân Hoà

IV

132

Đường Ấp Dinh

Đường Lộ Dương

Kênh xáng

IV

133

Đường Bắc Thủ Tửu

Quốc lộ 1A

Đường Nguyễn Cửu Vân

IV

134

Đường ấp 4 (Đường số 1 HTP-P5)

Quốc lộ 1A

Cầu Tân An (mới)

III

 

 

Cầu Tân An (mới)

Thủ Thừa

IV

135

Đường ấp 3 HTP (cổng vàng)

Đường Đỗ Trình Thoại

Đê bao HTP

IV

136

Đường Lộ Ba ngàn

Đường Châu Thị Kim

Đường 827

IV

137

Đường xóm Tương

Đường Châu Thị Kim

Rạch Hoà Phú

IV

138

Đường lộ 30/4 AVN

Đường Châu Thị Kim

Đường Xóm Ngọn

IV

139

Đường kênh 6 Nguyên

Đường 827A

Đường Châu Thị Kim

IV

140

Đường Hai Tình AVN

Đường Châu Thị Kim

Đê Bảo Định

IV

141

Đường 6 Quận AVN

Đường Châu Thị Kim

Ranh Tiền Giang

IV

142

Đường Đình Bình Lập

Đường Nguyễn Thái Bình

Đường Trần Văn Nam

IV

143

Đường Đình An Trị

Đường Châu Thị Kim

Đê Bảo Định

IV

144

Đường Xóm Vườn Xa

Đường Nguyễn Thông

Đê bao P3

IV

145

Đường Xóm Vườn Gần

Đường Nguyễn Thông

Đê bao P3

IV

146

Hẻm 233-Hẻm 60 (Thanh Thuỷ)

Quốc lộ 1A

Tịnh xá Ngọc Thành

IV

147

Hẻm Út A (180 Châu Thị Kim)

Đường Châu Thị Kim

Đường Huỳnh Văn Nhứt

IV

148

Đường Tư Hiền P7

Đường Châu Thị Kim

Đường 30/4

IV

IV

KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 5

 

 

1

Đường số 1

Đường số 2

Đường số 7

III

2

Đường số 2

Đường số 7

Đường số 7

III

3

Đường số 3

Đường số 2

Đường số 2

III

4

Đường số 4

Đường số 2

Đường số 7

III

5

Đường số 5

Đường số 7

Đường số 3

III

6

Đường số 6

Đường số 2

Đường số 8

III

7

Đường số 7

Đường số 2

Đường số 2

III

8

Đường số 8

Đường số 2

Đường số 7

III

9

Đường số 9

Đường số 2

Đường số 7

III

10

Đường số 10

Đường số 2

Đường số 13

III

11

Đường số 11

Đường số 2

Đường số 8

III

12

Đường số 12

Đường số 2

Đường số 4

III

13

Đường số 13

Đường số 7

Đường số 3

III

V

KHU VỰC KHÁC

 

 

 

1

Đường chính vào cư xá P3 (A+B)

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Hết đường

III

2

Đường vành đai công viên P1-P3

Đường Thủ Khoa Huân

Đường Hùng Vương

II

3

Khu tái định cư đối diện Công viên P3

 

 

 

 

Đường số 1 (298)

Đường Hùng Vương

Vô hết đường chính

II

 

Đường số 2 (298A,298B)

Cắt ngang đường số 1

Hết đường

III

 

Đường số 3 (298C)

298A

Hết đường

IV

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bảng phân loại đường phố thị xã Tân An


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bảng phân loại đường phố thị xã Tân An
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu66/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
     Người kýDương Quốc Xuân
     Ngày ban hành08/12/2008
     Ngày hiệu lực01/01/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bảng phân loại đường phố thị xã Tân An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bảng phân loại đường phố thị xã Tân An