Quyết định 66/2009/QĐ-UBND

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc thành phố Hà Đông do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xã, phường thuộc thành phố Hà Đông đã được thay thế bởi Quyết định 46/2013/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xã, phường thuộc thành phố Hà Đông


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 66/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP THANH TRA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG THANH TRA XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tại Tờ trình số 477/TTr-SNV-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông trên cơ sở chuyển Đội Thanh tra xây dựng số 1 thuộc Sở Xây dựng Hà Nội về trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Đông.

Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông là tổ chức Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Đông; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Đông, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở Xây dựng. Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông có trụ sở làm việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Biên chế Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông có 19 người, gồm Chánh Thanh tra, 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra, một số Thanh tra viên và 04 chức danh khác (lái xe, kế toán, tổng hợp kiêm văn thư – lưu trữ, đánh máy kiêm thủ quỹ).

Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Đông bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Đông và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra xây dựng cấp quận. Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Đông thực hiện nhiệm vụ do Chánh Thanh tra phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Điều 2. Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc thành phố Hà Đông gồm:

1. Thanh tra xây dựng phường Nguyễn Trãi

2. Thanh tra xây dựng phường Phú La

3. Thanh tra xây dựng phường Vạn Phúc

4. Thanh tra xây dựng phường Yết Kiêu  

5. Thanh tra xây dựng phường Quang Trung

6. Thanh tra xây dựng phường Văn Quán

7. Thanh tra xây dựng phường Hà Cầu

8. Thanh tra xây dựng phường La Khê  

9. Thanh tra xây dựng phường Mộ Lao

10. Thanh tra xây dựng phường Phúc La

11. Thanh tra xây dựng xã Kiến Hưng

12. Thanh tra xây dựng xã Phú Lãm  

13. Thanh tra xây dựng xã Phú Lương

14. Thanh tra xây dựng xã Dương Nội

15. Thanh tra xây dựng xã Đồng Mai

16.  Thanh tra xây dựng xã Biên Giang

17. Thanh tra xây dựng xã Yên Nghĩa

Thanh tra xây dựng xã, phường là tổ chức Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác của Ủy ban nhân dân xã, phường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra xây dựng cấp quận. Thanh tra xây dựng xã, phường có địa điểm làm việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường bố trí, được trang bị các phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật, được sử dụng con dấu và tài khoản của Ủy ban nhân dân xã, phường để hoạt động.

Thanh tra xây dựng xã, phường do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thanh tra xây dựng cấp quận và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của mình.

Biên chế của Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của thành phố Hà Đông. Trước mắt bố trí mỗi xã, phường 02 biên chế. Chủ tịch UBND thành phố Hà Đông căn cứ đặc điểm và tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn có trách nhiệm bố trí lực lượng thanh tra theo quy định.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc, chính sách và kinh phí hoạt động của Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 8, Điều 14 và Điều 15 của Quyết định 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Đông, Chủ tịch UBND xã, phường thuộc thành phố Hà Đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Thanh tra Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Thường trực HĐND TP Hà Nội;
- Các thành viên Ủy viên UBND TP;
- Trung tâm công báo;
- CVP, các PVP UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xã, phường thuộc thành phố Hà Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xã, phường thuộc thành phố Hà Đông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xã, phường thuộc thành phố Hà Đông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xã, phường thuộc thành phố Hà Đông