Quyết định 66/2014/QĐ-UBND

Quyết định 66/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình thuộc Chương trình bố trí dân cư 1776/QĐ-TTg Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 66/2014/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO HỘ GIA ĐÌNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH 1776/QĐ-TTG NGÀY 21/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

a) Đối tượng: Các hộ gia đình được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phạm vi: trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Nội dung và định mức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế) hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định này cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ khai hoang đất sản xuất:

- Khai hoang đồng ruộng 15 triệu đồng/ha.

- Khai hoang tạo nương cố định 08 triệu đồng/ha.

b) Hỗ trợ di chuyển hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn đến vùng dự án:

- Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cho hộ gia đình di chuyển trong huyện, bao gồm: tạo lập nhà ở; di chuyển người và tài sản; hỗ trợ lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định cư, tối đa không quá 12 tháng) và nước sinh hoạt;

- Hỗ trợ 23 triệu đồng/hộ cho hộ gia đình di chuyển trong nội tỉnh nhưng khác huyện, bao gồm: tạo lập nhà ở; di chuyển người và tài sản; hỗ trợ lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định cư, tối đa không quá 12 tháng) và nước sinh hoạt;

- Hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ cho hộ gia đình di chuyển ra ngoài tỉnh, bao gồm: tạo lập nhà ở; di chuyển người và tài sản; hỗ trợ lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định cư, tối đa không quá 12 tháng) và nước sinh hoạt;

Hộ gia đình được chủ động sử dụng kinh phí hỗ trợ theo phương án có hiệu quả nhất, thiết thực nhất.

Trường hợp hộ gia đình bị hư hại nhà ở, đất ở, đất sản xuất do thiên tai, ngoài các mức hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ thêm 12 tháng lương thực theo mức tương đương 30kg gạo tẻ thường/người/tháng.

c) Hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ cho hộ di cư tự do được bố trí vào vùng quy hoạch, bao gồm: tạo lập nhà ở; di chuyển người và tài sản và hỗ trợ lương thực.

d) Các chính sách hỗ trợ khác thực hiện theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình bố trí dân cư, ngân sách tỉnh, huy động các nguồn hợp pháp khác.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT; Ủy ban Dân tộc
- Cục kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT và các UV.UBND tỉnh,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp; Như điều 3; Báo LĐ, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Website VPUBND tỉnh;
- LĐVP; các CV;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình thuộc Chương trình bố trí dân cư 1776/QĐ-TTg Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 66/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình thuộc Chương trình bố trí dân cư 1776/QĐ-TTg Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 66/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình thuộc Chương trình bố trí dân cư 1776/QĐ-TTg Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình thuộc Chương trình bố trí dân cư 1776/QĐ-TTg Lâm Đồng

  • 10/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực