Quyết định 660/QĐ-BTTTT

Quyết định 660/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 660/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY THỰC THI CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO);

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh B
o;
- Lưu: VT, PC, NTTT(
10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Vĩnh Bảo

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY THỰC THI CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động vi phạm của các công ty thuốc lá đối với các Luật và chính sách kiểm soát thuốc lá và tầm quan trọng của việc triển khai Công ước khung về kiểm soát tác hại thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam. Thúc đẩy xây dựng môi trường pháp lý để thực thi công ước khung tại Việt Nam.

II. Các hoạt động cụ thể

1. Nghiên cứu và xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông vào những nội dung của việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và thực hiện Công ước khung vKiểm soát thuốc lá

- Nội dung: Tổ chức nghiên cứu và xây dựng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác truyền thông về việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá có liên quan đến hoạt động quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá trên các phương tiện thông tin và truyền thông;

- Thời gian: Tháng 5 - 7/2018.

2. Tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho các tổng biên tập các cơ quan báo chí Trung ương

- Nội dung:

+ Cung cấp thông tin về nội dung chính của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và Luật Phòng chng tác hại của thuốc lá và trách nhiệm giám sát việc quảng cáo các sản phẩm thuc lá trên các phương tiện thông tin và truyền thông.

+ Lấy ý kiến góp ý đối với văn bản chỉ đạo;

- Thời gian: Dự kiến tháng 7/2018;

- Địa điểm: Tại Hà Nội;

- Đại biểu tham dự: Là Tổng biên tập của các cơ quan báo chí Trung ương.

3. Tổ chức Hội nghtuyên truyền ti các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương nội dung Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và văn bản chỉ đạo đã ban hành

- Nội dung: Giới thiệu Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông vào những nội dung chính của việc thực thi Luật Phòng chng tác hại của thuốc lá và thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá.

- Thời gian: Dự kiến tháng 8 - 9/2018;

- Địa điểm: Tại Hà Nội;

- Đại biểu tham dự: Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tá, chuyên gia y tế, t chc khoa học kthuật, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương và đại diện các cơ quan truyền thông.

III. Tổ chức thực hiện

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử tổ chức các hội nghị, hội thảo;

- Văn phòng Bộ thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng (RTCCD) và phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện thanh quyết toán nhiệm vụ trên;

- Nguồn kinh phí: do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng (RTCCD) hỗ trợ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 660/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu660/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực08/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 660/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 660/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 660/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu660/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Vĩnh Bảo
        Ngày ban hành08/05/2018
        Ngày hiệu lực08/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 660/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 660/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá

         • 08/05/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/05/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực