Quyết định 660/QĐ-UBCK

Quyết định 660/QĐ-UBCK năm 2009 về việc cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 660/QĐ-UBCK cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 660/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP SỐ HIỆU TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trái với Quyết định này không còn hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Tổng Giám đốc các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các tổ chức, cá nhân được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập, hoạt động, hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Lãnh đạo UBCKNN;
- Như Điều 3;
 - Lưu: VP, Ban PTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Liên Hoa

 

QUY ĐỊNH

CẤP SỐ HIỆU TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy định này nhằm thống nhất về nguyên tắc cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư khi giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán.

Các công ty chứng khoán thành viên (CTCK TV) của các Sở giao dịch chứng khoán phải tuân thủ quy định này khi thực hiện cấp số hiệu tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư.

Điều 2. Nguyên tắc chung

Số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán gồm 10 (mười) ký tự là chữ cái in hoa và/hoặc ký tự số

Điều 3. Trường hợp nhà đầu tư lưu ký chứng khoán tại CTCK TV của các Sở giao dịch chứng khoán

1. 03 ký tự đầu tiên của tài khoản giao dịch: Căn cứ theo số đăng ký thành viên lưu ký do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp cho CTCK TV ngoại trừ các CTCK TV được cấp số đăng ký thành viên lưu ký trước năm 2001, sẽ căn cứ theo mã số thành viên giao dịch của SGDCK TPHCM.

Ví dụ: CTCK TV A có số đăng ký thành viên lưu ký là 001

Số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư là 001xxxxxxx

2. Ký tự thứ 4: là 01 trong 04 ký tự “P, C, E, F” tùy thuộc vào loại tài khoản giao dịch như sau

Ký tự thứ 4

Loại tài khoản giao dịch

Ký hiệu lệnh tương ứng trên hệ thống giao dịch

xxxPxxxxxx

Tự doanh của CTCK TV trong nước

P

xxxCxxxxxx

Môi giới cho nhà đầu tư trong nước

C

xxxExxxxxx

Tự doanh của CTCK TV nước ngoài

F

xxxFxxxxxx

Môi giới cho nhà đầu tư nước ngoài

F

3. 06 ký tự tiếp theo

3.1. Đối với các tài khoản môi giới cho nhà đầu tư trong nước và tài khoản giao dịch tự doanh của CTCK TV trong nước: Do CTCK TV tự cấp

3.2. Đối với các tài khoản môi giới cho nhà đầu tư nước ngoài và tài khoản giao dịch tự doanh của CTCK TV nước ngoài: Căn cứ vào mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định hiện hành về hoạt động đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4. Trường hợp nhà đầu tư lưu ký chứng khoán tại tổ chức lưu ký không phải là CTCK TV

1. 03 ký tự đầu tiên của tài khoản giao dịch: Là tên viết tắt của thành viên lưu ký do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Ví dụ: Số hiệu tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải là HSBxxxxxxx

HSB là tên viết tắt của ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp cho thành viên lưu ký ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải.

2. Ký tự thứ 4: Là 01 trong 04 ký tự “A, B, E, F” tùy thuộc vào loại tài khoản giao dịch như sau:

Ký tự thứ 4

Loại tài khoản giao dịch

Ký hiệu lệnh tương ứng trên hệ thống giao dịch

xxxAxxxxxx

Tự doanh của thành viên lưu ký trong nước

M

xxxBxxxxxx

Môi giới cho nhà đầu tư trong nước lưu ký tại thành viên lưu ký trong nước hoặc nước ngoài.

M

xxxExxxxxx

Tự doanh của thành viên lưu ký nước ngoài

F

xxxFxxxxxx

Môi giới cho nhà đầu tư nước ngoài lưu ký tại thành viên lưu ký trong nước hoặc nước ngoài.

F

3. 06 ký tự tiếp theo

3.1. Đối với các tài khoản môi giới cho nhà đầu tư trong nước và tài khoản giao dịch tự doanh của thành viên lưu ký trong nước: Do CTCK TV tự cấp trên cơ sở có thống nhất với các thành viên lưu ký.

3.2. Đối với các tài khoản môi giới cho nhà đầu tư nước ngoài và tài khoản giao dịch tự doanh của thành viên lưu ký nước ngoài: Căn cứ vào mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định hiện hành về hoạt động đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

3.3. Đối với các ngân hàng thương mại là thành viên đặc biệt trên Thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt: Tự xác định 6 ký tự tiếp theo. Tài khoản giao dịch này chỉ được sử dụng cho mục đích giao dịch trái phiếu.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép/giấy chứng nhận thành lập, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

2. Các đơn vị chức năng liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong việc quản lý, giám sát đảm bảo tuân thủ chế độ quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên quan báo cáo về Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (Ban Phát triển thị trường chứng khoán) để xử lý kịp thời./.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 660/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu660/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2009
Ngày hiệu lực06/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 660/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 660/QĐ-UBCK cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 660/QĐ-UBCK cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu660/QĐ-UBCK
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Liên Hoa
        Ngày ban hành06/10/2009
        Ngày hiệu lực06/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 660/QĐ-UBCK cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 660/QĐ-UBCK cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư

            • 06/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực