Quyết định 660/QĐ-UBDT

Quyết định 660/QĐ-UBDT năm 2017 về quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 660/QĐ-UBDT 2017 quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Phòng cháy và cha cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001 và có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực ngày 01/7/2014;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban như sau:

Việc phòng cháy chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm, nghĩa vụ của mi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban và pháp luật về công tác PCCC, đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn cháy nổ trong Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, những quy định về công tác PCCC của cơ quan và đơn vị chuyên môn, Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị có trách nhiệm thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho tài sản và người trong cơ quan Ủy ban Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Thành tích trong hoạt động PCCC của các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm.

Điều 4. Đội trưởng Đội PCCC cơ sở Ủy ban có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC, định kỳ, hằng kỳ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và cơ quan quản lý công tác PCCC thành phố Hà Nội

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đội PCCC cơ sở và công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/cáo);
- Thứ trư
ng, PCN UBDT (để biết);
- Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 - Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội;
- C
ng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, QTBV (03).

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hà Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 660/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu660/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 660/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 660/QĐ-UBDT 2017 quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 660/QĐ-UBDT 2017 quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu660/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýHà Hùng
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 660/QĐ-UBDT 2017 quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 660/QĐ-UBDT 2017 quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy

            • 07/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực