Quyết định 660/QĐ-UBND

Quyết định 660/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 1428/2001/QĐ-UB, 863/2003/QĐ-UB và 829/2003/QĐ-UB do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 660/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 1428/2001/QĐ-UB 863/2003/QĐ-UB 829/2003/QĐ-UB Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 1428/2001/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH SỐ 863/2003/QĐ-UB VÀ QUYẾT ĐỊNH 829/2003/QĐ-UB CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 28/TTr-STP ngày 22 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: Quyết định số 1428/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2001 quy định về cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Quyết định số 863/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 8 năm 2003 về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và Quyết định 829/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003 về việc ban hành quy định đầu tư xây dựng và quản lý cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện, thị xã và cụm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
LuuTSon/FSTP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2014
Ngày hiệu lực03/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 660/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 1428/2001/QĐ-UB 863/2003/QĐ-UB 829/2003/QĐ-UB Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 660/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 1428/2001/QĐ-UB 863/2003/QĐ-UB 829/2003/QĐ-UB Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu660/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýTrần Hồng Nga
       Ngày ban hành03/07/2014
       Ngày hiệu lực03/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 660/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 1428/2001/QĐ-UB 863/2003/QĐ-UB 829/2003/QĐ-UB Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 660/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 1428/2001/QĐ-UB 863/2003/QĐ-UB 829/2003/QĐ-UB Hà Nam

           • 03/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực