Quyết định 661/QĐ-BNN-TC

Quyết định 661/QĐ-BNN-TC năm 2011 về Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 661/QĐ-BNN-TC Giao dự toán chi ngân sách nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 661/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 3)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ công văn số 6714/BTC-HCSN ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc thẩm định phân bổ dự toán NSNN năm 2011 (lần 3);
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (lần 3);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 3) cho: Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

DỰ TOÁN

THU, CHI NSNN NĂM 2011 (LẦN 3)
(Kèm theo Quyết định số 661/QĐ-BNN-TC ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã số sử dụng ngân sách: 1053631 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình

ĐVT: 1.000 đồng

Loại

Khoản

TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

 

 

I

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

0

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

0

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách

0

 

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

3.370.000

 

490

504

1

Bồi dưỡng đào tạo lại

0

 

 

 

1.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

1.2

Kinh phí không thường xuyên (Không bao gồm Vốn đối ứng)

 

 

 

 

2

Sự nghiệp kinh tế

3.370.000

 

010

013

2.1

Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp

3.370.000

 

 

 

2.1.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

 

- Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

 

 

 

 

2.1.2

Kinh phí không thường xuyên (Không bao gồm vốn đối ứng)

3.370.000

 

280

281

3

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

0

 

 

 

3.1.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

3.1.2

Kinh phí không thường xuyên

 

 

370

371

3.1

Nghiên cứu khoa học

0

 

 

 

3.1.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

- Trong đó kinh phí không khoán

 

 

Ghi chú:

1. Kinh phí không thường xuyên loại 010-013 (SNKTNN): 3.370.000.000 đồng, bao gồm:

- Kinh phí Xúc tiến thương mại: 1.840.000.000 đồng:

+ Hỗ trợ tổ chức “Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam năm 2011”: 500.000.000 đồng.

+ Tổ chức hoạt động XTĐT và XTTM ngành nông nghiệp tại thị trường Hungary và khảo sát thị trường Anh: 500.000.000 đồng.

+ Các hoạt động XTTM khác: 840.000.000 đồng.

- Kinh phí Xúc tiến đầu tư: 1.530.000.000 đồng:

+ Tổ chức hoạt động XTĐT và XTTM ngành nông nghiệp tại thị trường Hungary và khảo sát thị trường Anh: 1.500.000.000 đồng

+ Chi hoạt động XTĐT khác: 30.000.000 đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 661/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu661/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2011
Ngày hiệu lực27/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 661/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 661/QĐ-BNN-TC Giao dự toán chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 661/QĐ-BNN-TC Giao dự toán chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu661/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành27/05/2011
        Ngày hiệu lực27/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 661/QĐ-BNN-TC Giao dự toán chi ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 661/QĐ-BNN-TC Giao dự toán chi ngân sách nhà nước

           • 27/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực