Quyết định 664/QĐ-UBND

Quyết định 664/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 664/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 177/TTr-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra để giám sát, đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kịp thời nắm tình hình và hướng dẫn các cơ quan, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

- Nâng cao và tạo chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Thông qua kiểm tra để phát hiện nhân rộng các nhân tố, điển hình làm tốt công tác cải cách hành chính; chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế để xử lý theo quy định của pháp luật và tìm ra giải pháp để khắc phục.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cử cán bộ, công chức có chức trách, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu, tạo điều kiện để các Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan để nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh

- Biên bản của các cuộc kiểm tra phải được lập đầy đủ và lưu trữ theo đúng quy định. Tùy tính chất vụ việc và thẩm quyền của cơ quan được kiểm tra, các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Kiểm tra định kỳ công tác cải cách hành chính

a. Nội dung kiểm tra:

- Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách hành chính năm;

- Công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Công tác ban hành (hoặc tham mưu), rà soát, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Cải cách tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp;

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức tại các cơ quan, địa phương;

- Thực hiện cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa nền hành chính.

b. Hình thức kiểm tra:

- Tự kiểm tra: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

- Thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan thành lập Đoàn Kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị.

c. Thời gian và đối tượng kiểm tra:

Thời gian

Đối tượng kiểm tra

Quý II/2014

Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh (kiểm tra một số đơn vị trực thuộc và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh)

Quý III/2014

Các huyện: Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh (kiểm tra và làm việc với UBND huyện, kiểm tra một số đơn vị cấp xã trực thuộc)

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động - TB và XH

Quý IV/2014

Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh: Cục Thuế, Cục Hải quan (Kiểm tra một số đơn vị trực thuộc và làm việc với lãnh đạo đơn vị)

2. Kiểm tra chuyên đề về công tác giải quyết thủ tục hành chính

a. Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; việc rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

b. Hình thức kiểm tra:

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra và làm việc trực tiếp với đơn vị được kiểm tra hoặc kết hợp với công tác kiểm tra định kỳ để tiến hành kiểm tra theo nội dung chuyên đề được xây dựng.

c. Thời gian và đối tượng kiểm tra:

Thời gian

Đối tượng kiểm tra

Quý II/2014

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Công an thành phố Quy Nhơn, Công an huyện Hoài Nhơn và một số phòng thuộc Công an tỉnh

Quý III/2014

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại huyện Phù Cát và thành phố Quy Nhơn

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Y tế ; kiểm tra thủ tục khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế công lập

Quý IV/2014

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Thuế, Cục Hải quan

Ngoài ra, giao Sở Nội vụ căn cứ vào tình hình thực tế và nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính tiến hành tái kiểm tra, kiểm tra bổ sung các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được kiểm tra về công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2014.

3. Kiểm tra đột xuất

a. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể: việc chấp hành giờ giấc làm việc; bài trí phòng làm việc; đeo thẻ công chức, viên chức; tác phong, trang phục nơi công sở; thái độ giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân…

- Kiểm tra khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư tố cáo, phản ánh về việc vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, vi phạm giờ giấc làm việc, có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trái quy định của pháp luật.

b. Hình thức kiểm tra:

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, vi phạm về nội quy, quy chế làm việc, Đoàn kiểm tra lập biên bản và gửi thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Kết thúc đợt kiểm tra, tổ chức họp Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, đồng thời đề xuất, kiến nghị hướng xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị, địa phương có người vi phạm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a. Căn cứ vào Kế hoạch này, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tự kiểm tra và báo cáo định kỳ về Sở Nội vụ trước ngày 15/6 và 15/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b. Trong năm 2014, tự tổ chức ít nhất 02 đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính từ 60% trở lên đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

c. Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn Kiểm tra; hỗ trợ và phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện tốt Kế hoạch này.

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra của tỉnh; chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn Đề cương báo cáo và thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra (định kỳ, theo chuyên đề) và thành viên tham gia Đoàn kiểm tra tỉnh biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 664/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu664/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 664/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu664/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Bình Định

            • 18/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực