Quyết định 6649/QĐ-UBND

Quyết định 6649/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 6649/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6649/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG KHÔNG GIAN XÂY DỰNG NGẦM ĐÔ THỊ TRUNG TÂM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND s 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư s10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 4244/TTr-QHKT(P7) ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

2. V trí, ranh gii, quy mô nghiên cứu:

a) Vị trí: Đô thị trung tâm thành phố Hà Nội thuộc địa giới hành chính các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín.

b) Ranh giới: Trùng với ranh giới đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 - phần đô thị trung tâm, tỷ lệ 1/10.000. Cụ thể:

- Phía Bắc: Giáp sông Cà Lồ.

- Phía Đông: Giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên.

- Phía Tây và Nam: Giáp đường vành đai 4.

c) Quy mô:

- Quy mô diện tích: khoảng 75.600ha. (756 km2).

- Quy mô dân số: đến năm 2030: khoảng 4,6 triệu người; đến năm 2050: khoảng 5,4 triệu người.

3. Mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa và bổ sung nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng công trình ngầm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

- Làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu không gian xây dựng ngầm đô thị và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

- Góp phần xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, phát triển đô thị bền vững.

4. Nội dung và thành phần hồ sơ:

Các yêu cầu, nội dung nghiên cứu quy hoạch, thành phần hồ sơ sản phẩm thực hiện theo Nhiệm vụ Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình duyệt tại Tờ trình số 4244/TTr-QHKT(P7) ngày 21/9/2015.

5. Thời gian lập quy hoạch:

Không quá 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định này và phù hợp với kế hoạch, tiến độ của UBND Thành phố.

6. Dự toán kinh phí:

Kinh phí lập quy hoạch được thực hiện theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định, trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục lập quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố; Loại bỏ khối lượng, kinh phí trùng lặp với các đồ án Quy hoạch phân khu liên quan (nếu có); Phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương có liên quan trong quá trình lập quy hoạch, thẩm định hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đảm bảo thng nhất nội dung hồ sơ đồ án, khớp nối thống nhất với các quy hoạch chuyên ngành có liên quan trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch; Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện có liên quan; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: các PCVP, các phòng CV;
- Lưu VT (
80 bản), QHA2.
15570, 29274

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6649/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6649/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6649/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6649/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6649/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6649/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực03/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6649/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6649/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Hà Nội

           • 03/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực