Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét Tờ trình số 329/TTr-STP ngày 23/4/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Để triển khai thi hành nghị định kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Triển khai và tổ chức tốt việc phổ biến Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

Xác định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành tỉnh trong việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tiếp tục triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính; thống kê, báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính, nội dung kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do công chức tư pháp - hộ tịch, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

c) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm đảm đương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

2. Công tác tiếp nhận kiến nghị phản ảnh của cá nhân, tổ chức, báo chí về áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính, công tác thanh kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính:

Hàng năm Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tổng hợp báo cáo kịp thời cho Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh việc thanh tra khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tích cực phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn thì kiến nghị đến Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu giải quyết.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

3. Báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan đơn vị mình quản lý về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 15 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

- Sở Tư pháp tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất cho cơ quan tư pháp, bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề án đề ra.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách địa phương

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

5. Kiện toàn về tổ chức biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tư pháp:

a) Căn cứ vào nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính bổ sung thêm biên chế tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cụ thể như sau:

- Sở Tư pháp: 02 biên chế.

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 01 biên chế.

b) Ổn định kiện toàn công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đảm bảo mỗi xã có 02 đồng chí có đủ trình độ chuyên môn từ trung cấp luật trở lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân bổ sung biên chế, cán bộ tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và bố trí đủ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. (Trình trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đầu năm).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch có khó khăn, vướng mắc các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu665/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu665/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long

         • 06/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực