Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 665/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sáp nhập các phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 319/SVHTTDL-VP ngày 25/3/2020, Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 787/SNV-TCBC&TCPCP ngày 24/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi căn cứ danh mục vị trí việc làm; biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được giao; cơ cấu ngạch công chức; bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí trong Đề án kèm theo Quyết định này để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Theo lộ trình đến năm 2021 thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế so với tổng biên chế được giao năm 2015 theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NC, vi271.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

ĐỀ ÁN

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

a) Vị trí, chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đã được cụ thể hóa tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Cơ chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc theo chế độ thủ trưởng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công và phối hợp theo Quy chế làm việc. Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, điều hành mọi hoạt động của cơ quan trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy vai trò cá nhân của lãnh đạo Sở thông qua nhiệm vụ được phân công và các phiên họp lãnh đạo Sở; chế độ làm việc của Sở theo hướng kết hợp trực tuyến và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đảm bảo tuân thủ quy chế làm việc và đúng quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm Lãnh đạo Sở; các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ như sau:

+ Lãnh đạo Sở;

+ Văn phòng Sở;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Quản lý Văn hóa;

+ Phòng Quản lý Thể dục thể thao;

+ Phòng Quản lý Du lịch.

Trong đó:

- Văn phòng có chức năng nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành, tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; công tác pháp chế, đối ngoại và hội nhập quốc tế; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; kế hoạch, tài chính, thống kê, quản lý tài sản công, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý sử dụng ngân sách hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thanh tra có chức năng giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phòng Quản lý Văn hóa có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thực thi một số công việc về lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực di sản văn hóa (văn hóa vật thể và phi vật thể); công tác Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.

- Phòng Quản lý Du lịch có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác xúc tiến du lịch và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thuộc nhóm hoạt động hành chính; quy mô hoạt động rộng, là cơ quan quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực; đối tượng quản lý đa dạng, ở tất cả các thành phần thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô dân số, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; đầu mối quản lý, điều hành của UBND tỉnh càng lớn thì khối lượng công việc của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch càng nhiều.

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc có ảnh hưởng lớn đến kết quả công việc.

- Chế độ làm việc, cách thức tổ chức công việc của cơ quan; sự phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức và công dân có liên quan.

Do đó, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức là nhằm xác định số lượng biên chế gắn với từng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức tại các phòng chuyên môn, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn nhân lực, bố trí biên chế cần thiết, tuyển dụng phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó thực hiện công tác bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp với vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;

2. Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

4. Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

5. Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

6. Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

7. Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

8. Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

9. Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sáp nhập các phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh.

Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 08 vị trí, 16 biên chế.

a) Vị trí cấp trưởng: 01 vị trí, 01 biên chế.

Vị trí Giám đốc Sở: Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan quản lý, điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; chính trị, tư tưởng; bảo vệ nội bộ; thi đua - khen thưởng; kế hoạch - tài chính; các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ bản và trực tiếp phụ trách một số phòng, ban, đơn vị, trực thuộc Sở.

b) Vị trí cấp phó: 01 vị trí, 03 biên chế.

Vị trí Phó Giám đốc Sở: Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực:

- Công tác văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn; công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; văn hóa dân tộc; quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học - nghệ thuật; văn nghệ quần chúng; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, tuyên truyền cổ động, quảng cáo.

- Công tác thư viện; điện ảnh; quốc phòng - an ninh; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống bão, lụt.

- Công tác du lịch, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

- Công tác thể dục, thể thao; công tác pháp chế; cải cách hành chính; công nghệ thông tin.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội, Hiệp hội, Liên đoàn và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch.

- Chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ban ngành, đoàn thể về lĩnh vực văn hóa và hướng dẫn tổ chức các lễ, hội; thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; lĩnh vực du lịch; lĩnh vực thể dục, thể thao; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo của các huyện, thành phố. Đồng thời, trực tiếp phụ trách một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở ủy quyền.

c) Vị trí Trưởng phòng thuộc Sở: 01 vị trí, 03 biên chế.

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phân công nhân sự đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện công việc, thẩm định các hồ sơ chuyên viên trong phòng, trình và chịu trách nhiệm các nội dung tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được giao cho phòng.

- Chủ trì xây dựng các chương trình quy hoạch, kế hoạch dài hạn, các đề án liên quan đến chuyên môn của phòng. Triển khai, phổ biến các quy định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các đề án thuộc chuyên môn được giao cho phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của phòng tham mưu.

d) Vị trí Phó Trưởng phòng thuộc Sở: 01 vị trí, 04 biên chế.

Tham mưu giúp các Trưởng phòng chuyên môn, lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công:

- Quản lý, định hướng các hoạt động của phòng về một số nội dung trong lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Quản lý, theo dõi các hoạt động của Hội, Hiệp hội, Liên đoàn và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch.

- Quản lý, thực hiện hoạt động cơ chế một cửa của Sở; công tác thanh, kiểm tra; thẩm định các hoạt động liên quan đến ngành, lĩnh vực.

đ) Vị trí Chánh Văn phòng Sở: 01 vị trí, 01 biên chế.

Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng; trực tiếp tham mưu giúp Giám đốc Sở các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; công tác cải cách hành chính; ISO; công tác dân vận của Sở; công tác tổ chức bộ máy và công tác tổ chức cán bộ; công tác pháp chế; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch, tài chính, thống kê, quản lý tài sản công, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý sử dụng ngân sách hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống bão, lụt tại cơ quan.

e) Vị trí Phó Chánh Văn phòng Sở: 01 vị trí, 02 biên chế.

Tham mưu giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác quản trị và công tác tham mưu tổng hợp; thực hiện quy chế dân chủ; công tác thi đua, khen thưởng; theo dõi, quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh đã ban hành.

f) Vị trí Chánh Thanh tra Sở: 01 vị trí, 01 biên chế.

Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc Sở để chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức các cuộc thanh tra theo Kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, các hướng dẫn của Trung ương về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định của pháp luật có liên quan; công tác thanh, kiểm tra các sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở có sai phạm và giải quyết qua khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của tỉnh; tham gia làm thành viên các Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh.

g) Vị trí Phó Chánh Thanh tra Sở: 01 vị trí, 01 biên chế.

Phó Chánh Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra Sở về những nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 11 vị trí, 22 biên chế.

a) Vị trí Quản lý Di sản văn hóa: 01 vị trí, 03 biên chế.

Theo dõi, quản lý về lĩnh vực di sản văn hóa (văn hóa vật thể và phi vật thể) trên địa bàn tỉnh.

b) Vị trí Quản lý về Văn hóa: 01 vị trí, 04 biên chế.

- Theo dõi, quản lý lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh.

- Theo dõi, quản lý lĩnh vực triển lãm, quảng cáo và cấp phép.

- Theo dõi, quản lý lĩnh vực quyền tác giả, tác phẩm và tuyên truyền cổ động.

- Theo dõi, quản lý lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, lễ hội.

- Theo dõi, quản lý lĩnh vực thư viện, điện ảnh.

c) Vị trí Quản lý Phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa: 01 vị trí, 01 biên chế.

Theo dõi, phụ trách công tác Phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa.

d) Vị trí Quản lý về Gia đình: 01 vị trí, 01 biên chế.

Theo dõi, phụ trách công tác gia đình.

đ) Vị trí Quản lý về Thể dục thể thao: 01 vị trí, 03 biên chế.

- Theo dõi, phụ trách lĩnh vực Thể thao thành tích cao.

- Theo dõi, phụ trách lĩnh vực Thể dục thể thao quần chúng.

- Thẩm định hồ sơ cấp phép, công tác tổng hợp và theo dõi các Liên đoàn, Câu lạc bộ liên quan đến công tác thể dục thể thao.

e) Vị trí Quản lý về Du lịch: 01 vị trí, 04 biên chế.

- Tham mưu xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển du lịch; quy hoạch du lịch; các loại mô hình du lịch; xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến du lịch.

- Theo dõi, phụ trách công tác báo cáo, thống kê, đào tạo du lịch, phát triển sản phẩm du lịch.

- Theo dõi, phụ trách công tác môi trường du lịch, cơ sở lưu trú du lịch.

- Theo dõi, phụ trách công tác lữ hành, quản lý xe du lịch, xúc tiến du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm du lịch; vận hành trang Website du lịch và Fanpage Du lịch Quảng Ngãi.

- Theo dõi, phụ trách các khu, tuyến, điểm du lịch; hướng dẫn viên du lịch; chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

- Tham mưu thẩm định các dự án đầu tư du lịch; nguồn nhân lực du lịch.

f) Vị trí Quản lý Kế hoạch - tài chính: 01 vị trí, 01 biên chế.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công việc tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

g) Vị trí Quản lý Tổ chức - biên chế: 01 vị trí, 01 biên chế.

Trực tiếp xây dựng, tham mưu một số nội dung về tổ chức bộ máy; theo dõi, quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; theo dõi, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; theo dõi, quản lý các chế độ, chính sách nghỉ hưu của công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

h) Vị trí Quản lý nhân sự và đội ngũ: 01 vị trí, 01 biên chế.

Theo dõi chế độ, chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua - khen thưởng; công tác chuyển ngạch, thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức; công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; công tác báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác điều động, thuyên chuyển và bố trí công tác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; thỏa thuận hợp đồng có xác định thời hạn đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

i) Vị trí Thanh tra: 01 vị trí, 02 biên chế.

Tham gia thành viên Đoàn thanh tra và báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành theo nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; theo dõi, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác báo cáo, tổng hợp.

j) Vị trí Pháp chế: 01 vị trí, 01 biên chế.

Rà soát, hệ thống hóa, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính và công tác dân vận của Sở.

3. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí, 09 biên chế (gồm 05 công chức và 04 LĐHĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 68 và Nghị định 161)).

a) Vị trí Tổ chức nhân sự: 01 vị trí, Phó Chánh Văn phòng Sở kiêm nhiệm.

Theo dõi, quản lý công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

b) Vị trí Hành chính tổng hợp: 01 vị trí, 01 biên chế.

Tổng hợp các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống bão, lụt của cơ quan. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

c) Vị trí Hành chính một cửa: 01 vị trí, Chuyên viên Pháp chế kiêm nhiệm, Chánh Văn phòng Sở phụ trách.

Theo dõi công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bộ phận nhận, trả kết quả theo cơ chế 01 cửa.

d) Vị trí Quản trị công sở: 01 vị trí, 01 biên chế.

Tham mưu công tác hành chính quản trị, công tác mua sắm; công tác bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị văn phòng; đăng bài, cập nhật thông tin trên trang thông tin thành phần của Sở.

đ) Vị trí Công nghệ thông tin: 01 vị trí, 01 biên chế.

Triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan; quản trị hệ thống mạng nội bộ; quản trị cổng thông tin thành phần của Sở; quản lý phần mềm quản lý văn bản Eoffice, chữ ký số; thực hiện công tác báo cáo; xây dựng các chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin của Sở.

e) Vị trí Kế toán: 01 vị trí, 01 biên chế.

Theo dõi, tổng hợp các kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công tác tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Khối Văn phòng Sở.

f) Vị trí Văn thư: 01 vị trí, 01 biên chế.

Tiếp nhận, xử lý văn bản đến, văn bản đi theo quy định.

g) Vị trí Lưu trữ: 01 vị trí, Văn thư kiêm nhiệm.

Tham mưu thực hiện công tác lưu trữ theo quy định.

h) Vị trí Thủ quỹ: 01 vị trí, Quản trị công sở kiêm nhiệm.

Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ của cơ quan theo quy định.

k) Nhân viên kỹ thuật: 01 vị trí, Chuyên viên kiêm nhiệm.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng của Sở.

*. Vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định 68 và Nghị định 161:

l) Vị trí Lái xe: 01 vị trí, 01 hợp đồng Nghị định 68 và Nghị định 161.

Thực hiện nhiệm vụ lái xe của Khối Văn phòng Sở; đảm bảo hoạt động và lịch công tác của lãnh đạo cơ quan.

m) Vị trí Bảo vệ: 01 vị trí, 01 hợp đồng Nghị định 68 và Nghị định 161.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tải sản của cơ quan giờ hành chính và ngoài giờ làm việc.

n) Vị trí Phục vụ: 01 vị trí, 01 hợp đồng Nghị định 68 và Nghị định 161.

II. BIÊN CHẾ

Giao 44 biên chế (theo lộ trình đến năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giảm thêm 01 biên chế theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về việc cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ khối Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2021, đảm bảo giảm tối thiểu 10% trên tổng số biên chế được giao theo quy định) 03 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 và Nghị định 161, cụ thể:

TT

Vị trí việc làm

Biên chế và LĐHĐ theo NĐ68

Ngạch công chức tối thiểu

1

2

3

4

I

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành:

16

 

1.1

Giám đốc Sở

01

Chuyên viên chính

1.2

Phó Giám đốc Sở

03

Chuyên viên chính

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

03

Chuyên viên

1.4

Chánh Thanh tra Sở

01

Thanh tra viên

1.5

Chánh Văn phòng Sở

01

Chuyên viên

1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

04

Chuyên viên

1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

01

Thanh tra viên

1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở

02

Chuyên viên

II

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ:

22

 

2.1

Quản lý Di sản văn hóa

03

Chuyên viên

2.2

Quản lý về Văn hóa

04

Chuyên viên

2.3

Quản lý Phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa

01

Chuyên viên

2.4

Quản lý về Gia đình

01

Chuyên viên

2.5

Quản lý về Thể dục thể thao

03

Chuyên viên

2.6

Quản lý về Du lịch

04

Chuyên viên

2.7

Quản lý Kế hoạch - tài chính

01

Chuyên viên

2.8

Công tác quản lý Tổ chức - biên chế

01

Chuyên viên

2.9

Quản lý nhân sự và đội ngũ

01

Chuyên viên

2.10

Thanh tra

02

Thanh tra viên

2.11

Pháp chế

01

Chuyên viên

III

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ:

08

 

3.1

Tổ chức nhân sự

00

Chuyên viên kiêm nhiệm

3.2

Hành chính tổng hợp

01

Chuyên viên

3.3

Hành chính một cửa

00

Chuyên viên kiêm nhiệm

3.4

Quản trị công sở

01

Cán sự

3.5

Công nghệ thông tin

01

Chuyên viên

3.6

Kế toán

01

Kế toán viên trung cấp

3.7

Văn thư

01

Nhân viên

3.8

Lưu trữ

00

Nhân viên hoặc tương đương kiêm nhiệm

3.9

Thủ quỹ

00

Nhân viên hoặc tương đương kiêm nhiệm

3.10

Nhân viên kỹ thuật

00

Nhân viên hoặc tương đương kiêm nhiệm

3.11

Lái xe

01

HĐ theo NĐ68, NĐ161

3.12

Bảo vệ

01

HĐ theo NĐ68, NĐ161

3.13

Phục vụ

01

HĐ theo NĐ68, NĐ161

 

Tổng cộng (I) + (II) + (III):

46

 

III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU

- Công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp: 0 người, chiếm 0% so với tổng số;

- Công chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: 04 người, chiếm 8,69% so với tổng số;

- Công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương: 36 người, chiếm 78,26% so với tổng số;

- Công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương: 02 người, chiếm 4,35% so với tổng số;

- Công chức giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương: 04 người, chiếm 8,70% so với tổng số.

Phần III

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

I. BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Công việc cụ thể của từng vị trí việc làm được mô tả theo nhiệm vụ chính, có xác định tỷ trọng thời gian thực hiện bình quân hàng năm và số lượng đầu ra của mỗi nhiệm vụ chính (có Bảng mô tả công việc của từng vị trí việc làm cụ thể có Phụ lục số 1 kèm theo).

II. XÁC ĐỊNH KHUNG NĂNG LỰC

1. Khung năng lực chung: Khung năng lực công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, gồm 02 nhóm như sau;

a) Về năng lực chung: Là những phẩm chất, đặc tính cần phải có của người công chức. Đây là những năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí việc làm, được xác định dựa trên giá trị cốt lõi của nền hành chính công, bao gồm:

- Đạo đức và trách nhiệm công vụ;

- Tổ chức thực hiện công việc;

- Soạn thảo và ban hành văn bản;

- Thái độ phục vụ tổ chức, công dân;

- Giao tiếp ứng xử;

- Quan hệ phối hợp.

b) Về năng lực lãnh đạo, quản lý: Là những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho từng vị trí việc làm cụ thể trong cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được xác định dựa vào nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của vị trí việc làm, bao gồm:

- Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược;

- Quản lý sự thay đổi;

- Ra quyết định;

- Quản lý nguồn lực;

- Phát triển năng lực công chức, người lao động thuộc quyền quản lý;

- Xây dựng mối quan hệ.

Mỗi năng lực được phân chia thành 05 cấp bậc từ thấp đến cao. Việc phân chia mức độ năng lực dựa trên mức độ phức tạp, độ thành thạo và quy mô/phạm vi triển khai của năng lực. Người có cấp độ năng lực cao được mặc định là đáp ứng được yêu cầu của những cấp độ năng lực thấp hơn.

Các cấp độ trong khung năng lực công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định như sau:

Mức độ cấp độ năng lực

Quy định cấp độ của từng năng lực

Ghi chú

Mức 5

- Có thể áp dụng thành thạo năng lực này để hoàn thành công việc được giao ở định hướng chiến lược, tầm nhìn dài hạn cho cả cơ quan và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như trong các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách...;

- Được xem như “chuyên gia” trong và ngoài cơ quan về năng lực này;

- Có thể hướng dẫn cho người khác hoàn thiện hơn năng lực này.

 

Mức 4

- Có thể áp dụng thành thạo năng lực này để hoàn thành công việc được giao ở tầm xác định mục tiêu, kế hoạch của một lĩnh vực và/hoặc mảng chuyên môn phụ trách;

- Được xem như “người tư vấn” trong cơ quan khi có những vấn đề, tình huống khó phát sinh liên quan đến năng lực này…

- Có thể hướng dẫn cho người khác hoàn thiện hơn năng lực này.

 

Mức 3

- Có thể áp dụng thành thạo năng lực này để hoàn thành công việc được giao ở tầm xác định kế hoạch, chương trình của phòng và tương đương và/hoặc mảng chuyên môn phụ trách;

- Có thể hỗ trợ hướng dẫn cho người khác phát triển năng lực này.

 

Mức 2

- Có thể áp dụng thành thạo năng lực này để hoàn thành công việc được giao theo mục tiêu, quy định, tiêu chuẩn đã xác định và/hoặc ở tầm xây dựng kế hoạch, triển khai nghiệp vụ chuyên môn của một nhóm, bộ phận;

- Tập trung áp dụng và trau dồi năng lực; đôi lúc cần thêm sự hướng dẫn.

 

Mức 1

- Có thể áp dụng thành thạo năng lực này để thực hiện những công việc đơn giản hoặc sự vụ theo quy trình, chỉ định được hướng dẫn trước;

- Tập trung học hỏi, phát triển năng lực này; cần hướng dẫn, giám sát từ người khác.

 

2. Khung năng lực theo từng vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

(Khung năng lực từng vị trí việc làm cụ thể có Phụ lục số 2 kèm theo)

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Phụ lục số 01

TT

Tên vị trí việc làm (VTVL)

Tên phòng ban thực hiện VTVL

Ngạch công chức tối thiểu đáp ứng VTVL

Nhiệm vụ chính của VTVL

Tỷ trọng thời gian thực hiện nhiệm vụ chính trung bình trong năm (%)

Công việc cụ thể hoặc đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ chính

Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm của mỗi nhiệm vụ chính

1

Giám đốc

Lãnh đạo Sở

CVC

Chỉ đạo xây dựng dự thảo các quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh.

10

- Quyết định và các văn bản khác có tính chất dài hạn liên quan đến ngành, lĩnh vực;

- Quy hoạch, kế hoạch.

10

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt.

10

- Các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình;

- Văn bản góp ý, đề nghị điều chỉnh.

35-40

- Chủ trì các cuộc họp, buổi làm việc, hội nghị sơ kết, tổng kết theo định kỳ của cơ quan và toàn Sở;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị triển khai, quán triệt của Tỉnh ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các Ban, đảng, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

20

Các cuộc họp, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, sơ kết, tổng kết các hoạt động.

200

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, xây dựng tổ chức thực hiện các quy chế, nội quy làm việc, quy định phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn, bộ phận thuộc Sở và xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

10

Quyết định, công văn và các văn bản chỉ đạo thực hiện.

80

Chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, 6 tháng; quý, tháng và lịch công tác hàng tuần của cơ quan...

10

Chương trình, kế hoạch công tác

600

Tổ chức chỉ đạo, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong quá trình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; chỉ đạo xây dựng lực lượng Tự vệ cơ quan.

5

Kế hoạch, các văn bản liên quan và ký duyệt.

10

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành hoặc tham gia cùng các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các văn bản QPPL có liên quan đến trách nhiệm quản lý của ngành và tổ chức triển khai thực hiện.

5

Chương trình, kế hoạch

80

Phụ trách chung và chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; chính trị, tư tưởng; bảo vệ nội bộ; thi đua - khen thưởng; kế hoạch - tài chính; các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ bản và trực tiếp phụ trách các phòng, ban, đơn vị, trực thuộc Sở.

10

Quyết định và các văn bản khác

60

Chỉ đạo lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp phát để thực hiện; chỉ đạo thực hiện chế độ công khai tài chính, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của cơ quan theo định kỳ.

5

Quyết định, hợp đồng và các văn bản khác

 

Chỉ đạo xây dựng ban hành thực hiện kế hoạch, đề cương, thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề; thanh tra cộng vụ, đột xuất về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành.

5

Quyết định, chương trình, kế hoạch, kết luận, báo cáo, các văn bản và đề xuất, kiến nghị liên quan đến nội dung từng lĩnh vực.

15

2

Phó Giám đốc

Lãnh đạo Sở

CVC

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực sau:

- Công tác văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn; công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; văn hóa dân tộc; quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học - nghệ thuật; văn nghệ quần chúng; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, tuyên truyền cổ động, quảng cáo;

- Công tác thư viện; điện ảnh; quốc phòng - an ninh; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống bão, lụt;

- Công tác du lịch, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; công tác thể dục, thể thao; công tác pháp chế; cải cách hành chính; công nghệ thông tin;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội, Hiệp hội, Liên đoàn và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch;

- Chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ban ngành, đoàn thể về lĩnh vực văn hóa và hướng dẫn tổ chức các lễ, hội; thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; lĩnh vực du lịch; lĩnh vực thể dục, thể thao; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Theo, dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo của các huyện, thành phố. Đồng thời, trực tiếp phụ trách một số phòng, ban, đơn vị, trực thuộc Sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở ủy quyền.

30

Các văn bản triển khai hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc.

800

Được Giám đốc Sở giao chủ trì các cuộc họp, làm việc với các Sở, ngành địa phương liên quan đến lĩnh vực phụ trách; tham dự các cuộc họp, hội nghị triển khai, quán triệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban đảng, Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

20

Tham gia các cuộc họp, ban hành các văn bản tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các hoạt động.

80

Tham gia các Ban Chỉ đạo, tổ chức tư vấn do cấp có thẩm quyền thành lập.

10

Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch của chủ trì Ban Chỉ đạo, tổ chức tư vấn đề ra.

90

- Tham gia dự thảo Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác về công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Tham gia chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

10

Nghị quyết, Quyết định, chương trình, kế hoạch, kết luận, báo cáo, công văn.

60

- Đề xuất Giám đốc Sở các biện pháp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20

- Các báo cáo đề xuất bằng văn bản hoặc đề xuất tại cuộc họp lãnh đạo;

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, các hoạt động hướng dẫn, sơ kết, tổng kết.

120

Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

10

Báo cáo, đề xuất, kiến nghị bằng văn bản.

70

Quan hệ phối hợp

20

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của sở ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

20-30

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

30-70

3

Trưởng phòng thuộc Sở

Phòng Quản lý văn hóa

CV

Quản lý, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của phòng về các lĩnh vực Văn hóa như: Mỹ thuật, nhiếp ảnh; Triển lãm, quảng cáo và cấp phép; Quyền tác giả, tác phẩm và tuyên truyền cổ động; Nghệ thuật biểu diễn, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, lễ hội; Thư viện, điện ảnh; Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác gia đình.

130

Xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo, công văn, thông báo, quyết định, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phụ trách; thẩm định văn bản của chuyên viên trình.

180-200

Quan hệ phối hợp

90

Tham gia soạn thảo các văn bản, Đề án, quyết định,...của các địa phương liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

120-130

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

80

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

60-80

4

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

 

CV

Giúp Trưởng phòng quản lý, định hướng hoạt động của phòng trong các lĩnh vực về Văn hóa như: Mỹ thuật, nhiếp ảnh; Triển lãm, quảng cáo và cấp phép; Quyền tác giả, tác phẩm và tuyên truyền cổ động; Nghệ thuật biểu diễn, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, lễ hội; Thư viện, điện ảnh.

50

Xây dựng báo cáo, công văn, quyết định; dự thảo Nghị quyết

Thẩm định văn bản chuyên viên trình (theo lĩnh vực được phân công)

60-70

Giúp Trưởng phòng quản lý, định hướng hoạt động của phòng trong các lĩnh vực về Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

40

Xây dựng báo cáo, công văn, quyết định; dự thảo Nghị quyết

Thẩm định văn bản chuyên viên trình (theo lĩnh vực được phân công)

30-50

Giúp Trưởng phòng quản lý, định hướng hoạt động của phòng trong các lĩnh vực về Công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác gia đình.

40

Xây dựng báo cáo, công văn, quyết định; dự thảo Nghị quyết

Thẩm định văn bản chuyên viên trình (theo lĩnh vực được phân công)

30-40

Quan hệ phối hợp

100

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

80-100

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

70

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

60-80

5

Quản lý Văn hóa

Phòng Quản lý văn hóa

CV

Giúp lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa thực hiện theo dõi, quản lý về lĩnh vực: Mỹ thuật, nhiếp ảnh; Triển lãm, quảng cáo và cấp phép; Quyền tác giả, tác phẩm và tuyên truyền cổ động; Nghệ thuật biểu diễn, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, lễ hội; Thư viện, điện ảnh; Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể

40

Tham mưu lãnh đạo Phòng dự thảo các văn bản, đề án, quyết định,..liên quan đến lĩnh vực của phòng phụ trách.

50-60

Quan hệ phối hợp

40

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

30-40

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

20

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-20

6

Quản lý Di sản văn hóa

Phòng Quản lý văn hóa

CV

Giúp lãnh đạo Phòng Quản lý Di sản văn hóa thực hiện theo dõi, quản lý về lĩnh vực: Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

40

Tham mưu lãnh đạo Phòng dự thảo các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến lĩnh vực của phòng phụ trách.

30-40

Quan hệ phối hợp

30

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

10-20

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

30

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-20

7

Quản lý phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa

Phòng Quản lý văn hóa

CV

Giúp lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thực hiện theo dõi, quản lý về lĩnh vực: Công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

40

Tham mưu lãnh đạo Phòng dự thảo các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến lĩnh vực của phòng phụ trách.

30-40

Quan hệ phối hợp

30

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

10-20

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

30

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-20

8

Quản lý về gia đình

Phòng Quản lý văn hóa

CV

Giúp lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thực hiện theo dõi, quản lý về lĩnh vực: Công tác gia đình;

40

Tham mưu lãnh đạo Phòng dự thảo các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến lĩnh vực của phòng phụ trách.

30-40

Quan hệ phối hợp

40

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

30-40

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

20

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội tho của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một snhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-20

9

Trưởng phòng thuộc Sở

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

CV

Quản lý, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của phòng về lĩnh vực: Thể thao thành tích cao và Phong trào thể dục thể thao quần chúng.

40

Tham, mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo, công văn, thông báo, quyết định...liên quan đến lĩnh vực phụ trách; thẩm định văn bản của chuyên viên trình.

50-70

Quan hệ phối hợp

30

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

30-40

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

30

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi dược phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

20-30

10

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

CV

Giúp Trưởng phòng quản lý, định hướng hoạt động của phòng về lĩnh vực: Thể thao thành tích cao và Phong trào thể dục thể thao quần chúng.

40

- Xây dựng báo cáo, công văn, quyết định; dự thảo Nghị quyết.

- Thẩm định văn bản chuyên viên trình (theo lĩnh vực được phân công)

40-50

Quan hệ phối hợp

30

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

20-30

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

30

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-20

11

Quản lý về thể dục thể thao

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

CV

Giúp lãnh đạo Quản lý Thể dục thể thao thực hiện theo dõi, quản lý về lĩnh vực: Thể thao thành tích cao và Phong trào thể dục thể thao quần chúng.

40

Tham mưu lãnh đạo Phòng dự thảo các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến lĩnh vực của phòng phụ trách.

30-40

Quan hệ phối hợp

30

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

20-30

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

30

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục, vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-20

12

Trưởng phòng thuộc Sở

Phòng Quản lý Du lịch

CV

Quản lý, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của phòng về lĩnh vực: Công tác báo cáo, thống kê, đào tạo; công tác Môi trường, cơ sở lưu trú du lịch; công tác lữ hành, quản lý xe du lịch, xúc tiến du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm du lịch; công tác lữ hành, quản lý xe du lịch, xúc tiến du lịch và cập nhật trang Website du lịch; các tuyến, điểm, phát triển và chương trình hợp tác liên kết du lịch.

50

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo, công văn, thông báo, quyết định...liên quan đến lĩnh vực phụ trách; thẩm định văn bản của chuyên viên mình.

70-80

Quan hệ phối hợp

30

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

50-60

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

20

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

30-40

13

Phó Trưởng phòng Sở

Phòng Quản lý Du lịch

CV

Giúp Trưởng phòng quản lý, định hướng hoạt động của phòng về lĩnh vực: Tham mưu chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển du lịch; quy hoạch du lịch; xây dựng mô hình du lịch; công tác báo cáo, thống kê, đào tạo du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; công tác môi trường du lịch, cơ sở lưu trú du lịch; công tác lữ hành, quản lý xe du lịch, xúc tiến du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm du lịch; công tác lữ hành, quản lý xe du lịch, xúc tiến du lịch; cập nhật trang Website du lịch và Fanpage Du lịch Quảng Ngãi; theo dõi, phụ trách các khu, tuyến, điểm du lịch; hướng dẫn viên du lịch; chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tham mưu thẩm định các dự án đầu tư du lịch; nguồn nhân lực du lịch.

40

- Xây dựng báo cáo, công văn, quyết định; dự thảo Nghị quyết

- Thẩm định văn bản chuyên viên trình (theo lĩnh vực được phân công)

50-60

Quan hệ phối hợp

40

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

40-50

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

20

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

20-30

14

Quản lý về du lịch

 

CV

Giúp lãnh đạo Quản lý Du lịch thực hiện về các lĩnh vực: Tham mưu xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển du lịch; quy hoạch du lịch; các loại mô hình du lịch; xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến du lịch. Công tác báo cáo, thống kê, đào tạo du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; công tác môi trường du lịch, cơ sở lưu trú du lịch; công tác lữ hành, quản lý xe du lịch, xúc tiến du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm du lịch; vận hành trang Website du lịch và Fanpage Du lịch Quảng Ngãi; các khu, tuyến, điểm du lịch; hướng dẫn viên du lịch; chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tham mưu thẩm định các dự án đầu tư du lịch; nguồn nhân lực du lịch.

50

Tham mưu lãnh đạo Phòng dự thảo các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến lĩnh vực của phòng phụ trách.

50-60

Quan hệ phối hợp

40

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

30-40

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-20

15

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

CV

Quản lý, chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, điều phối công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở: Tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc; công tác nhân sự; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

50

- Tham mưu ban hành kế hoạch, chương trình, báo cáo công tác của phòng;

- Thẩm định văn bản soạn thảo của các phòng chuyên môn hoặc chủ trì soạn thảo trình Giám đốc Sở ký ban hành hoặc ký thừa lệnh của Giám đốc Sở theo ủy quyền;

150-180

10

Theo dõi thực hiện công tác cải cách hành chính.

30

10

Công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

50

Quản lý, chỉ đạo, định hướng chung các hoạt động của phòng về: Thực hiện công tác tài chính, kế toán.

40

- Tham mưu xây dựng ngân sách hàng năm. Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công;

- Thanh toán chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở.

400

Thực hiện quản lý tài sản công và theo dõi tài khoản tạm giữ

20

- Theo dõi, hạch toán tăng, giảm tài sản; xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, sửa chữa tài sản;

- Theo dõi biến động trên tài khoản tạm giữ và thực hiện xử lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

30

Thực hiện báo cáo liên quan đến công tác tài chính, tài sản.

20

Báo cáo tài chính, tài sản theo định kỳ quy định; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán.

300

Tham mưu quản lý tài sản của cơ quan.

20

- Tổ chức theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc Sở quản lý;

- Thực hiện việc điều động, bố trí xe ô tô đưa đón cán bộ lãnh đạo đi công tác.

200

Quản lý biên chế công chức, viên chức và số lượng người làm việc.

30

Xem xét trình văn bản chỉ đạo; hướng dẫn; tổ chức thẩm định và xây dựng Đề án vị trí việc làm; trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm ngạch cơ cấu ngạch công chức và phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

26

Thực hiện các nội dung quản lý đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý.

5

Tham mưu Giám đốc Sở trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Sở Nội vụ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý về thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu.

10

Tham mưu thực hiện công tác đăng ký tuyển dụng công chức, viên theo quy định phân cấp.

5

Tham mưu Giám đốc Sở thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức trình cấp thẩm quyền tổ chức.

8-10

Tham gia giám sát, kiểm tra nội bộ

5

- Giám sát, kiểm tra nội bộ việc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nội bộ cơ quan; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

- Chỉ đạo, quản lý công tác bảo vệ, an ninh nội bộ cơ quan, bảo mật, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống bão lụt tại cơ quan.

20

Quan hệ phối hợp

15-30

- Tham gia soạn thảo các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch, quyết định, báo cáo của cơ quan xây dựng hoặc của Sở, ngành, địa phương và cấp trên xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng.

- Tham gia các công việc về thực hiện dân chủ ở cơ sở...

50-80

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

20

Tham gia các cuộc họp, hội nghị, trực báo định kỳ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; các cuộc họp, hội nghị do các cấp, các ngành tổ chức được Giám đốc Sở phân công; tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

50-70

16

Phó Chánh Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

CV

- Giúp Chánh Văn phòng Sở đôn đốc, nhắc nhở công chức và người lao động Văn phòng thực hiện các công việc được giao; quản lý, định hướng hoạt động của phòng trong các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy và nhân sự của Sở; Hội, Hiệp hội, các Liên đoàn; quản lý, theo dõi các Ban Chỉ đạo, tổ chức tư vấn; quản lý, định hướng hoạt động của phòng trong các lĩnh vực: Thực hiện công tác tài chính, kế toán.

- Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

90

- Đôn đốc, nhắc nhở trực tiếp;

- Xây dựng báo cáo, công văn, quyết định;

- Thẩm định văn bản chuyên viên trình (theo lĩnh vực được phân công)

- Chỉ đạo, tham mưu các văn bản đôn đốc, hướng dẫn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị làm việc của cơ quan Sở; theo dõi công tác bảo vệ an toàn, an ninh của cơ quan, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

250-300

Thực hiện quản lý tài sản công và theo dõi tài khoản tạm giữ

20

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, hạch toán tăng, giảm tài sản; xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, sửa chữa tài sản;

- Theo dõi biến động trên tài khoản tạm giữ và thực hiện xử lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

20

Thực hiện báo cáo liên quan đến công tác tài chính, tài sản.

20

Xây dựng báo cáo tài chính, tài sản theo định kỳ quy định; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán.

200

Quản lý tổ chức bộ máy

10

Xây dựng đề án; tổ chức thẩm định đề án; thẩm định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng Quản lý thuộc Sở; thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; lập Tờ trình, dự thảo Quyết định để trình cấp có thẩm quyền.

10-20

Công tác cải cách hành chính

10

Tham mưu trực tiếp công tác cải cách hành chính tại cơ quan

40

Quản lý Hội, Hiệp hội, các Liên đoàn; quản lý, theo dõi các Ban Chỉ đạo, tổ chức tư vấn.

10

Tổ chức thẩm định Điều lệ; lập Tờ trình, dự thảo Quyết định để trình cấp có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, giải thể; thẩm định dự thảo các văn bản do chuyên viên trình.

15-20

Công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp

05

Theo dõi, quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức; xây dựng các thủ tục để tổ chức việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trình cấp thẩm quyền tổ chức tuyển dụng.

10-20

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

10

Tham mưu công tác thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cho viên chức trúng tuyển vào kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; tham mưu chọn cử viên chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

20-30

Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ chính sách

30

Tham mưu công tác phát triển nguồn nhân lực của ngành; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

40-50

10

Thống kê, báo cáo, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác phát triển nguồn nhân lực.

10-15

Công tác thi nâng ngạch công chức

5

Tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền chọn cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương và bổ nhiệm vào ngạch cho cán bộ, công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

5-10

Công tác thi đua, khen thưởng của Sở

20

Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Sở

50

Công tác đánh giá; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

30

Dự thảo các Quyết định liên quan về công tác tổ chức cán bộ; tham mưu văn bản hướng dẫn nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

30-40

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở

20

Trực tiếp chỉ đạo bộ phận văn thư; sắp xếp hồ sơ, tài liệu; khai thác sử dụng tài liệu khi có yêu cầu

50

Quan hệ phối hp

40

- Tham gia soạn thảo các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch, quyết định, báo cáo của cơ quan xây dựng hoặc của Sở, ngành, địa phương và cấp trên xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng.

- Tham gia các công việc về thực hiện dân chủ ở cơ sở...

90-100

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

40

Tham gia các cuộc họp, hội nghị, trực báo định kỳ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; các cuộc họp, hội nghị do các cấp, các ngành tổ chức được Giám đốc Sở phân công; tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

40

17

Hành chính tổng hợp

Văn phòng Sở

CV

Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về lĩnh vực công tác của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

50

Soạn thảo, báo cáo công tác ngành hàng tháng, quý, 9 tháng, năm; báo cáo chuyên đề, đột xuất của cơ quan theo quy định;

70

Triển khai thực hiện và xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở.

15

Tham mưu lãnh đạo Văn phòng các văn bản hướng dẫn và xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.

30

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống bão, lụt của cơ quan.

5

Tham mưu lãnh đạo Văn phòng các văn bản hướng dẫn và xây dựng các Kế hoạch.

10

Tham mưu tổ chức các Hội nghị của ngành

10

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, các dự thảo báo cáo tổ chức các Hội nghị của ngành.

15

Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Sở

10

Tổng hợp, xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan.

10

Quan hệ phối hợp

20

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng.

40-50

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành tổ chức (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

30-40

18

Quản lý Tổ chức - Biên chế

Văn phòng Sở

CV

Trực tiếp xây dựng, tham mưu một số nội dung về tổ chức bộ máy

15

Dự thảo nội dung, quy định, quyết định về phân cấp tổ chức bộ máy của ngành.

5-10

Dự thảo Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh nội dung dự thảo theo quy định.

Lập hồ sơ, Tờ trình để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền một số nội dung về tổ chức bộ máy.

20

Thẩm định nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở; Quy chế tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

30

Dự thảo Quyết định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi, bổ sung thành viên các Ban Chỉ đạo, tổ chức tư vấn.

Lập hồ sơ phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp.

Lập hồ sơ, Tờ trình để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo dõi, quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

10

Xây dựng văn bản hướng dẫn, triển khai các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

30

Thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của cơ quan.

Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phân bổ, giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số lượng người làm việc của cơ quan.

Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng cơ cấu ngạch công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật.

Báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc trong Khối hành chính, các đơn vị sự nghiệp của ngành.

Theo dõi, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức.

15

Xây dựng Văn bản hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh ngạch công chức, viên chức.

2-4

Thẩm định Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh ngạch công chức, viên chức.

Theo dõi, quản lý chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ.

20

Xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện

20-40

Thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án tinh giản biên chế.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 108 cho cán bộ, công chức, viên chức.

Trình, cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định kinh phí tinh giản biên chế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quan hệ phối hợp

10

Tham gia góp ý các chương trình, đề án, kế hoạch...của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

10-15

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-15

19

Quản lý nhân sự và đội ngũ

Văn phòng Sở

CV

Chế độ, chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

20

Tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm; quyết định xếp và nâng hưởng mức phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

50-70

5

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

5-7

10

Tham mưu thủ tục việc chuyển xếp lại ngạch, bậc lương cho cán bộ, công chức; thtục việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp cho viên chức của Sở theo quy định của Bộ, ngành, Trung ương.

20-30

Công tác chuyển ngạch, thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức.

10

Tham mưu thủ tục công tác chuyển ngạch, thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức theo quy định

10-15

Công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

5

Tham mưu thủ tục công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

5-7

Công tác điều động, thuyên chuyển và bố trí công tác.

10

Thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển và bố trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền của Giám đốc Sở.

20-30

Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ.

10

Tham mưu thủ tục trình cấp có thẩm quyền thỏa thuận hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ tại Khối hành chính và các đơn vị trực thuộc.

5-10

Công tác báo cáo, thống kê so lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

10

Thực hiện công tác báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo định kỳ và đột xuất.

5-15

Quan hệ phối hợp

10

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.

10-15

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của các cấp, các ngành có liên quan; nghiên cứu tài liệu để phục vụ nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

10-20

20

Pháp chế

Văn phòng Sở

CV

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

20

- Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổng hợp, dự thảo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý;

10

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

15

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

15

Xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị trực thuộc Sở.

15

Kế hoạch, chương trình, báo cáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5

Tham mưu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

15

Báo cáo, các văn bản thực hiện.

 

Xây dựng kế hoạch trình ban hành, tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo về cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

30

Quyết định, kế hoạch, chương trình, các văn bn chđạo thực hiện.

20

Xây dựng kế hoạch, tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra thực hiện kế hoạch, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của sở.

40

Quyết định, kế hoạch, báo cáo, các văn bản chỉ đạo thực hiện

100-120

Vận hành tiêu chuẩn ISO

20

Xây dựng, triển khai thực hiện hệ thống một cửa theo tiêu chuẩn ISO

10

Quan hệ phối hợp

10

Tham mưu văn bản góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý theo quy định.

10-20

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi ỡng;

- Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

10-15

21.

Quản lý Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Sở

CV

Tham mưu lãnh đạo Phòng xây dựng các kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công việc tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan.

40

Thực hiện xây dựng các kế hoạch, dự toán ngân sách. Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Khối hành chính

100

10

Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa của cơ quan.

20

20

Thực hiện công việc tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan.

30

Quan hệ phối hp

20

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.

10-15

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của các cấp, các ngành có liên quan; nghiên cứu tài liệu để phục vụ nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

10-20

22

Kế toán

Văn phòng Sở

KTVTC

Tham mưu lãnh đạo Phòng theo dõi, tổng hợp các kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công tác tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Khối Văn phòng Sở.

30

Theo dõi, tổng hợp các kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa.

100

20

Tổng hp kế hoạch mua sắm, sửa chữa tại Khối Văn phòng Sở.

10-20

20

Thực hiện công tác tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Khối Văn phòng Sở.

50

Quan hệ phối hợp

15

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.

10-15

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

15

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của các cấp, các ngành có liên quan; nghiên cứu tài liệu để phục vụ nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

10-15

23

Quản trị công sở

Văn phòng Sở

CS

Tham mưu, thực hiện công tác hành chính quản trị, công tác mua sắm, đấu thầu theo quy trình, quy chế.

40

Quyết định, báo cáo và các văn bản có liên quan khác

20

- Tham mưu, thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị văn phòng, xe công đúng quy định, quy chế, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đầy đủ, kịp thời, phục vụ lãnh đạo và hoạt động cơ quan chu đáo, nghiêm túc; tiếp khách đến trao đổi công tác.

- Thực hiện việc đăng bài, cập nhật thông tin trên trang thông tin thành phần của Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị kho.

30

Dự thảo các văn bản trình ký phê duyệt để thực hiện.

50

Phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở

10

Phối hợp phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở nhanh chóng, kịp thời, chu đáo.

20

Quan hệ phối hợp

10

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng

40-50

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành tổ chức (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

50-60

24

Hành chính một cửa

Văn phòng Sở

CS

Xây dựng kế hoạch trình ban hành, tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo về cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

30

Quyết định, kế hoạch, chương trình, các văn bản chđạo thực hiện

20

Xây dựng kế hoạch, tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính và bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở.

30

Quyết định, kế hoạch, báo cáo, các văn bản chỉ đạo thực hiện

100-120

Vận hành tiêu chuẩn ISO

20

Xây dựng, triển khai thực hiện hệ thống một cửa theo tiêu chuẩn ISO

10

Quan hệ phi hợp

10

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở, ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng.

40-50

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành tổ chức (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

40-50

25

Công nghệ thông tin

Văn phòng Sở

CV

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan; quản lý phần mềm văn bản Eoffice, chữ ký số của Sở hoạt động ổn định, liên thông với phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; triển khai hệ thống thư điện tử của tỉnh;

- Quản trị hệ thống mạng nội bộ; bảo trì hệ thống, sửa chữa và xử lý các sự cố về máy tính;

- Quản trị cổng thông tin thành phần của Sở; thực hiện công tác báo cáo; xây dựng các chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin của Sở.

60

Các thao tác, nhiệm vụ công việc

25-30

Xây dựng, tham mưu chương trình, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

30

Chương trình, kế hoạch, báo cáo

50

Quan hệ phối hợp

15

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

30-40

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

15

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành tổ chức (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

20-30

26

Văn thư

Văn phòng Sở

Văn thư TC

Tiếp nhận, xử lý văn bản đến

40

Tiếp nhận, trình lãnh đạo Sở; chuyển văn bản đến (bao gồm trên eOffice) đến các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; đầy đủ, kịp thời, bảo mật, đúng quy trình, quy chế.

3000

Tiếp nhận, xử lý văn bản đi

20

Tiếp nhận, nhân bản, đóng dấu, phát hành và lưu văn bản đi nhanh chóng, kịp thời, chính xác, theo quy chế và trực tiếp đi gửi văn bản khẩn.

2500

Photo tài liệu

30

Thực hiện photo tài liệu, văn bản gửi các cơ quan, đơn vị; tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị.

9000

Công việc khác

10

Đề xuất sửa chữa, bảo trì trang thiết bị có liên quan trong văn phòng.

30

27

Lưu trữ

Văn phòng Sở

Lưu trữ viên TC

Tham mưu thực hiện công tác lưu trữ

60

Lưu trữ hồ sơ công việc; lưu trữ văn bản đến, văn bản đi

5500

Lưu trữ tài liệu của cơ quan

40

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu;

- Sắp xếp hồ sơ, tài liệu; lưu trữ, bảo quản và giao nộp tài liệu lưu trữ;

- Khai thác sử dụng tài liệu hiệu quả; Tiêu hủy tài liệu hết giá trị sử dụng.

4000

28

Nhân viên kỹ thuật.

Văn phòng Sở

 

Nhiệm vụ quản trị kỹ thuật tại cơ quan

100

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng của Sở.

80

29

Lái xe

 

 

Lái xe phục vụ công tác của cơ quan

100

Lái xe phục vụ công tác của cơ quan; bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; đăng ký xe, kiểm định xe đúng thời hạn.

300

30

Thủ quỹ

NV hoặc tương đương

Thực hiện công tác thủ quỹ của cơ quan

100

- Rút tiền, ngân sách từ Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ và chi thanh toán các khoản nhanh chóng, kịp thời, chính xác;

- Nhập, xuất văn phòng phẩm

250

31

Bảo vệ

Văn phòng Sở

 

Công tác bảo vệ

95

Trực bảo vệ cơ quan giờ hành chính và ngoài giờ làm việc; hướng dẫn khách đến liên hệ làm việc với cơ quan, công dân đến khiếu nại, tố cáo và đề đạt nguyện vọng; bảo vệ tài sản của cơ quan, công chức, người lao động và của công dân.

 

Công tác khác

5

Làm vệ sinh sân vườn và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan

 

32

Phục vụ

Văn phòng Sở

 

Phục vụ cơ quan

100

- Phục vụ, đảm bảo vệ sinh công sở, phòng làm việc lãnh đạo Sở;

- Công tác lễ tân các cuộc họp, hội nghị;

- Trực tiếp quản lý kho vật dụng của cơ quan.

 

33

Chánh Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

TTV

Quản lý, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Thanh tra Sở về các lĩnh vực: Thanh tra lĩnh vực ngành quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

20

Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo, công văn, thông báo, quyết định của Thanh tra Sở.

Thẩm định văn bản chuyên viên trình.

20-30

Công tác thanh tra

60

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngành quản lý hàng năm; triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quyết định thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra; công bố kết luận thanh tra.

80-100

Quan hệ phi hợp

10

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

20

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành tổ chức (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

20

34

Phó Chánh Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

TTV

Công tác thanh tra lĩnh vực ngành quản lý; phòng, chống tham nhũng

20

Tham gia Đoàn Thanh tra; theo dõi tổng hợp thực hiện và xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ.

30

Công tác thanh tra thuộc lĩnh vực ngành quản lý

20

Tham gia Đoàn Thanh tra; theo dõi tổng hợp thực hiện và xây dựng kế hoạch Thanh tra

40-50

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

40

Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

20-30

Quan hệ phối hợp

10

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

10

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

10

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành tổ chức (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

15

35

Thanh tra

Thanh tra Sở

TTV hoặc tương đương

Công tác Thanh tra

30

Tham gia thành viên Đoàn Thanh tra và báo cáo công tác thanh tra

30

Công tác xử lý vi phạm

30

Tham mưu Chánh Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm

30-40

Quan hệ phối hợp

20

Tham gia soạn thảo hoặc góp ý các Văn bản, đề án, quyết định...của cơ quan xây dựng và góp ý các văn bản của các sở ngành, địa phương xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

10

Thực hiện một số nhiệm vụ khác

20

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, giao: ban của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành tổ chức (khi được phân công); tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

20

 

KHUNG NĂNG LỰC THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Phụ lục số 2

TT

Tên vị trí việc làm (VTVL)

Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học tối thiểu cần có để đáp ứng VTVL

Các chứng chỉ cần có để đáp ứng VTVL

Năng lực chung

Năng lực lãnh đạo, quản lý

Yêu cầu kỹ năng khác (nếu có) để đáp ứng VTVL (ghi cụ thể)

 

Đạo đức và trách nhiệm công vụ

Tổ chức thực hiện công việc

Soạn thảo và ban hành văn bản

Thái độ phục vụ tổ  chức, công dân

Giao tiếp ứng xử

Quan hphối hợp

Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược

Quản lý sự thay đổi

Ra quyết định

Quản lý nguồn lực

Phát triển năng lực công chức, người lao động

Xây dựng mối quan hệ

 

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

I

Nhóm lãnh đạo, qun lý, điều hành:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giám đc Sở

Đại học

Anh văn bậc 3/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CVC, CC bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, Cao cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 4

Mức độ 4

- Kỹ năng phối hợp với lãnh đạo các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Phải có uy tín cao; khả năng chịu áp lực tâm lý tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức với nghề, trung thực, khách quan, thận trọng, trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí.

- Có kỹ năng công tác dân vận.

 

2

Phó Giám đốc Sở

Đại học

Anh văn bậc 3/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CVC, bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, Cao cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 4

Mức độ 4

Mc độ 5

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 3

Mức độ 4

Mức độ 4

- Kỹ năng phối hợp với lãnh đạo Các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương;

- Phải có uy tín cao; khả năng chịu áp lực tâm lý tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức với nghề, trung thực, khách quan, thận trọng, trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí.

- Có kỹ năng công tác dân vận.

 

3

Trưởng phòng thuộc Sở

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, Trung cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 3

Mức độ 3

Mc độ 3

Mức độ 3

Mc độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mc độ 3

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 3

- Có kỹ năng điều hành, phối hợp công việc tốt;

- Khả năng chịu áp lực tâm lý tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức với nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí.

 

4

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Trung cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mc độ 3

Mc độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 3

- Có kỹ năng phối hợp công việc tốt;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

5

Chánh Thanh tra Sở

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra viên, BDKT QLNN, chương trình CV, Trung cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 3

- Có kỹ năng điều hành, phối hợp công việc tốt;

- Khả năng chịu áp lực tâm lý tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức với nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí.

 

6

Phó Chánh Thanh tra Sở

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra viên, BDKT QLNN chương trình CV, Trung cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 3

- Có năng lực phối hợp công việc tốt;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

7

Chánh Văn phòng Sở

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Trung cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 3

Mức độ 5

Mức độ 4

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mc độ 3

Mức độ 3

- Có kỹ năng điều hành, phối hợp công việc tốt;

- Khả năng chịu áp lực tâm lý tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức với nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí.

 

8

Phó Chánh Văn phòng Sở

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Trung cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 3

Mc độ 4

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 3

- Có kỹ năng phối hợp công việc tốt;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

II

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quản lý Di sản văn hóa

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

2

Quản lý Văn hóa

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mc độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

3

Quản lý phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

4

Quản lý về gia đình

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

5

Quản lý về thể dục thể thao

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

6

Quản lý về du lịch

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

7

Quản lý kế hoạch - tài chính

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

8

Quản lý tổ chức - biên chế

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 3

- Có năng lực phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

9

Quản lý nhân sự và đội ngũ

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

10

Thanh tra

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

11

Pháp chế

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khác quan, trách nhiệm

 

III

Nhóm hỗ tr, phục v:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức nhân sự

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mc độ 5

Mức độ 1

Mc độ 2

Mc độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mc độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

2

Hành chính tổng hợp

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 4

Mức độ 1

Mc độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mc độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mc độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

- Có kỹ năng phối hợp công việc nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

3

Hành chính một cửa

Trung cấp

Anh văn bậc 1/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 4

Mức độ 1

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mc độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, trách nhiệm.

 

4

Quản trị công sở

Trung cấp

Anh văn bậc 1/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 5

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Mc độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mc độ 1

Mức độ 2

- Trung thực, trách nhiệm.

 

5

Công nghệ thông tin

Đại học

Anh văn bậc 2/6 hoặc tương đương

 

Chứng chỉ BDKT QLNN chương trình CV, Sơ cấp LLCT

Mức độ 4

Mức độ 1

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

- Trung thực, trách nhiệm.

 

6

Kế toán

Trung cấp

Anh văn bậc 1/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Kế toán

Mức độ 5

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mc độ 1

Mức độ 1

- Trung thực, trách nhiệm.

 

7

Văn thư

Trung cấp

Anh văn bậc 1/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư

Mức độ 5

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mc độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mc độ 1

- Trung thực, trách nhiệm.

 

8

Lưu trữ

Trung cấp

Anh văn bậc 1/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Lưu trữ

Mức độ 5

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mc độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

- Trung thc, trách nhiệm.

 

9

Nhân viên kỹ thuật

Trung cấp

Anh văn bậc 1/6 hoặc tương đương

Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

 

Mức độ 4

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

- Trung thực, trách nhiệm.

 

10

Lái xe

Bằng Lái xe B

 

 

 

Mức độ 4

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mc độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

- Trung thực, trách nhiệm, chuẩn xác.

 

11

Thủ quỹ

Nhân viên hoặc tương đương

 

 

 

Mức độ 5

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

- Trung thực, trách nhiệm.

 

12

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung thực, trách nhiệm.

 

13

Phục vụ

 

 

 

 

Mc độ 4

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 1

- Siêng năng, sạch sẽ.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu665/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2020
Ngày hiệu lực11/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 665/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 665/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu665/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành11/05/2020
        Ngày hiệu lực11/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 665/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 665/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

              • 11/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực