Quyết định 665-QĐ/VT

Quyết định 665-QĐ/VT năm 1970 về việc công bố bảng kilômét đường biển để tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc do Bộ Giao thông vận tải ban hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 665-QĐ/VT công bố bảng kilômét đường biển tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 665-QĐ/VT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG KILÔMÉT ĐƯỜNG BIỂN ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA TRÊN TOÀN MIỀN BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 170-CP ngày 26/11/1964 của Hội đồng Chính phủ và Chỉ thị số 09/TTg/CN ngày 26/11/1964 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và áp dụng giá cước vận tải hàng hóa.
Theo đề nghị của ông Trưởng ban vận tải và ông Cục trưởng Cục vận tải đường biển, sau khi đã thống nhất với Bộ tư lệnh hải quân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bảng kilômét đường biển trên một số tuyến ở miền Bắc để áp dụng cho việc tính cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện vận tải cơ giới và thô sơ đường biển.

Điều 2. Hủy bỏ các quy định cự ly tính cước đường biển trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải, các ông Trưởng ban vận tải, Cục trưởng Cục vận tải đường biển, và các ông Giám đốc, Trưởng ty các sở, ty giao thông vận tải đường biển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Dương Bạch Liên

 

BẢNG KILÔMÉT TÍNH CƯỚC ĐƯỜNG BIỂN
(Kèm theo Quyết định số 665-QĐ ngày 19/3/1970 của Bộ Giao thông vận tải)

Phần A: Bảng kilômét tính cước đường biển áp dụng cho các loại phương tiện cơ giới và thô sơ có mớn nước từ 3m trở xuống (kể cả thuyền buồm)

Số thứ tự

Tuyến đường

Cự ly kilômét đến cửa biển  (chưa vào trong cửa)

Cự ly kilômét đến trong cửa  giáp sông (bến cảng)

Cự ly tính cước cho vận tải thuyền buồm (km)

Bị chú

1

Hải Phòng – Hòn Gai (đi gần Long Châu vào Lạch Miếu)

100km800

 

 

Cực ly tính cước áp dụng đối với thuyền biển đã cộng thêm 10% độ trôi dạt đi đường biển

2

Hải Phòng - Cửa Ông (đi gần Long Châu vào Lạch Miếu)

120,000

 

 

3

Hải Phòng – Móng Cái (đi gần Long Châu, Lạch Miếu - Cửa Tiểu)

220,000

 

 

 

4

Hải Phòng – Long Châu

60,000

 

 

 

5

Hải Phòng - Bạch Long Vĩ

140,000

 

 

 

6

Hải Phòng - Đảo Côtô

139,000

 

 

 

7

Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

36,200

 

 

 

8

Phao O Nam Triệu – Hòm Đấu

14,800

 

 

 

9

Hòn Đấu - Cửa Thái Bình

13,000

27km000

28km300

Vào trong cửa cộng thêm 14km000

10

Cửa Thái Bình - cửa Diêm Điền

10,000

19,000

20,000

Vào trong cửa cộng thêm 9,000

11

Cửa Diêm Điền - Cửa Trà Lý

10,000

21,000

22,000

-nt- 11,000

12

Cửa Trà Lý - cửa Ba Lạt Bắc

8,000

26,000

26,800

-nt- 18,000

13

Cửa Ba Lạt Bắc - Ba Lạt Nam

15,000

32,000

33,500

-nt- 17,000

14

Cửa Ba Lạt Nam - cửa Lạch Giang

53,000

60,000

65,300

-nt- 7,000

15

Cửa Lạch Giang - Cửa Đáy

12,000

25,500

26,700

-nt- 13,500

16

Cửa Đáy - Lạch Trường

17,800

21,800

23,600

-nt- 4,000

17

Lạch Trường - Lạch Trào

11,200

15,200

16,400

-nt- 4,000

18

Lạch Trào - Sầm Sơn

6,00

 

 

 

19

 Sầm Sơn - Lạch Ghép

20,000

25,000

27,000

-nt- 5,000

20

Lạch Ghép – Cửa Bạng

20,000

23,000

25,000

-nt- 3,000

21

Cửa Bạng – Biên Sơn

9,000

 

 

 

22

Biên Sơn- Cửa Tráp

16,600

20,400

22,000

-nt- 3,800

23

Cửa Tráp - Lạch Quèn

14,000

17,800

19,200

-nt- 3,800

24

Lạch Quèn - Cửa Vạn

12,500

17,500

18,750

-nt- 5,000

25

Cửa Vạn - Cửa Lô

20,400

23,400

25,400

-nt- 3,000

26

Cửa Lô - Cửa Hội

8,000

13,000

13,800

-nt- 5,000

 

Cửa Hội - Bến Thủy

20,000

 

 

 

27

Cửa Hội - Cửa Sót

36,500

42,500

46,150

-nt- 6,000

28

Cửa Sót - Cửa Nhượng

30,000

34,000

37,000

-nt- 4,000

29

Cửa Nhượng - Cửa Khẩu

30,000

36,000

39,000

-nt- 6,000

30

Cửa Khẩu - Cửa Ròn

41,800

47,000

51,180

-nt- 5,200

31

Cửa Ròn - Cửa Gianh

17,000

18,600

20,300

-nt- 1,500

 

Cửa Gianh – Thanh Khê

2,000

 

 

 

31

Cửa Gianh - Nhật Lệ

28,000

31,000

33,800

-nt- 3,000

32

Nhật Lệ - Cửa Tùng

72,000

79,000

86,200

-nt- 7,000

 

Bị chú: Cực ly tính cước đối với tầu biển loại có mớn nước từ 3m trở xuống được tính thêm 6% độ trôi dạt, vì vậy cách tính cực ly cước cho phương tiện vận tải cơ giới đường biển đi trên một số tuyến như sau:

1. Hải Phòng - Cửa Hội:

- Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

 

 

36km200

- Phao O Nam Triệu đến Cửa Hội (ngoài biển)

 

 

291km300

- Vào trong Cửa Hội giáp sông

 

 

5km00

- 6% độ trôi dạt

 

296km300 x6

100

 

=

17km800

Cự ly tính cước Hải Phòng – Cửa Hội

 

 

350km300

 

2. Hải Phòng – Sông Gianh:

- Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

 

 

36km200

- Phao O Nam Triệu – Sông Gianh

 

 

446km600

- Vào trong cửa (bãi cảng)

 

 

1km600

- 6% độ trôi dạt

 

448km200 x6

100

 

=

26km900

Cự ly tính cước Hải Phòng -Sông Gianh:

 

 

511km300

- Vào tận cầu bến sông cộng thêm:

 

 

2km000

- Cự ly tính cước tại cầu bến Sông Gianh:

 

 

513km300

 

Phần B: Bảng kilômét tính cước đường biển áp dụng đối với các loại tàu biển lớn có mớn nước trên 3m hoạt động ở một số bến cảng.

 

Số thứ tự

Tuyến đường

Đến cửa biển chưa vào trong cửa sông

Cực ly tính bằng hải lý

Cự ly tính bằng kilômét

1

Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

 

36,200

2

Phao O Nam Triệu - Ba Lạt

35,

64,800

3

Phao O Nam Triệu qua Ba Lạt – Hòn Mê

98,

181,500

4

Phao O Nam Triệu – Ba Lạt – Hòn Mê - Cửa Hội

135,

250,000

5

Phao O Nam Triệu – Sông Gianh

Qua Ba Lạt – Hòn Mê - Cửa Hội

220,

407,400

6

Phao O Nam Triệu đi thẳng Hòn La

170,

314,800

7

Phao O Nam Triệu đi thẳng Sông Gianh (qua Hoàn La)

184,

340,700

8

Phao O Nam Triệu đi thẳng Nhật Lệ

193,5

358,400

9

Phao O Nam Triệu đi thẳng đến Cửa Tùng

222,

411,100

 

Bị chú: Cự ly tính cước đối với tầu biển loại lớn có mớn nước trên 3m được tính thêm 4% độ trôi dạt, vì vậy tính cự ly tính cước cho tàu biểu loại lớn đi trên một số tuyến như sau:

1. Hải Phòng - Cửa Hội.

- Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

 

 

36km200

- Phao O Nam Triệu - Cửa Hội

 

 

250km000

- 4% độ trôi dạt

 

250km x 4

100

 

=

 

10km000

 

Cộng:

 

296km200

- Vào trong cửa cộng thêm 5km

 

 

=

301km200

Cự ly tính cước

- Nếu vào đến Bến Thủy cộng thêm 20km

 

 

=

321km200

-nt-

 

2. Hải Phòng – Sông Gianh qua Cửa Hội.

- Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

 

 

36km200

- Phao O Nam Triệu – Sông Gianh

 

 

407km400

- 4% độ trôi dạt

 

407km400 x4

100

 

=

 

16km300

 

Cộng:

 

459km900

Cự ly tính cước

- Nếu vào trong cửa sông Gianh cộng thêm 1km600

 

=

461km500 -nt-

- Nếu vào bến Thanh Khê cộng thêm 2km

 

=

463km500 -nt-

 

3. Hải phòng – Sông Gianh qua Hòn La:

- Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

 

 

36km200

- Phao O Nam Triệu – Sông Gianh

 

 

340km700

- 4% độ trôi dạt

 

340km7 x 4

100

 

=

 

13km600

 

Cộng:

 

390km500

Cự ly tính cước

 

4. Hải Phòng - Cửa Tùng

- Hải Phòng – Phao O Nam Triệu

 

 

36km200

- Phao O Nam Triệu – Cửa Tùng

 

 

411km100

- 4% độ trôi dạt

 

411km100 x 4

100

 

=

 

16km400

 

Cộng:

 

463km700

Cự ly tính cước

- Nếu vào đến trong cửa cộng thêm 7km

 

=

470km700

-nt-

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 665-QĐ/VT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu665-QĐ/VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/1970
Ngày hiệu lực03/04/1970
Ngày công báo30/04/1970
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 665-QĐ/VT

Lược đồ Quyết định 665-QĐ/VT công bố bảng kilômét đường biển tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 665-QĐ/VT công bố bảng kilômét đường biển tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu665-QĐ/VT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýDương Bạch Liên
        Ngày ban hành19/03/1970
        Ngày hiệu lực03/04/1970
        Ngày công báo30/04/1970
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 665-QĐ/VT công bố bảng kilômét đường biển tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 665-QĐ/VT công bố bảng kilômét đường biển tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc

             • 19/03/1970

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/04/1970

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/04/1970

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực