Quyết định 6675/QĐ-UBND

Quyết định 6675/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 3498/2005/QĐ-UB do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6675/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 3498/2005/QĐ-UB quận Bình Tân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6675/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 137/TTr-TP ngày 17 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3498/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Lý do bãi bỏ: vì không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố;
- Sở Tài chính Thành phố;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố;
- Quỹ đầu tư và phát triển đô thị Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT/QU;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể quận;
- Khối nội chính quận;
- VP.UBND quận: các PCVP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6675/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6675/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo 01/07/2014
Số công báo Số 38
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6675/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6675/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 3498/2005/QĐ-UB quận Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 6675/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 3498/2005/QĐ-UB quận Bình Tân Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6675/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo 01/07/2014
Số công báo Số 38
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 6675/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 3498/2005/QĐ-UB quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6675/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 3498/2005/QĐ-UB quận Bình Tân Hồ Chí Minh

 • 19/06/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/07/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/06/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực