Quyết định 668/QĐ-UBND

Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 668/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp thanh tra xử lý vi phạm hành chính Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 67/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ VHTTDL;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- CT, PCT Trần Hồng Quân;
-
CVP, PVP Trần Văn Trung;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đ77); KGVX Trang;
- Lưu: VT, Tu40/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 668/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này xác định trách nhiệm và mi quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các đơn vị của Công an tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau (Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình thuộc phạm vi quản lý;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn quản lý;

c) Quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo chức năng quản lý Nhà nước và thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan chủ động tổ chức phối hợp hoạt động để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có sự phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Kế hoạch kiểm tra của cơ quan cấp dưới trùng với kế hoạch kiểm tra của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch kiểm tra của cơ quan cấp trên;

d) Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm phải tuân thủ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quan hệ phối hợp hoạt động

a) Tuân thủ các quy định pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

b) Việc phối hợp hoạt động được tiến hành trên cơ sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong từng thời gian, địa bàn và lĩnh vực cụ thể;

c) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình hoạt động không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan;

d) Theo sự phân công được quy định tại Chương II Quy chế này và tùy từng nội dung cụ thể, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả;

đ) Cơ quan, đơn vị có liên quan khi nhận được yêu cầu phối hợp của cơ quan chủ trì, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp kịp thời theo Quy chế này và quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi thông tin bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản cho cơ quan liên quan về những nội dung sau đây:

a) Nội dung phối hợp thanh tra, kiểm tra;

b) Cử cán bộ tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật;

c) Kết quả xử lý vi phạm hành chính;

d) Thông báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan khác có thẩm quyền để xử lý vi phạm hành chính;

đ) Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

e) Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

g) Yêu cầu công việc có liên quan theo quy định pháp luật.

2. Trao đổi bằng phương tiện thông tin liên lạc về nội dung phối hợp kiểm tra tại điểm a, b khoản 1 Điều này trong trường hợp đột xuất.

Điều 5. Nội dung thanh tra, kiểm tra

Cơ quan thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung quy định tại Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh

1. Trường hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành thì văn bản phối hợp của cơ quan chủ trì phải được gửi cho các cơ quan có liên quan để phối hợp, chỉ đạo cơ quan thuộc hệ thống của mình trong việc phối hợp.

2. Cơ quan chủ trì tổ chức đoàn liên ngành phải xác định rõ thời gian tiến hành, nội dung thanh tra, kiểm tra, địa bàn hoạt động, cơ quan phối hợp và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

Điều 7. Phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh với các cơ quan cấp huyện

1. Cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan cấp huyện thực hiện trực tiếp việc kiểm tra. Văn bản của các cơ quan cấp tỉnh gửi cơ quan kiểm tra thuộc ngành, lĩnh vực tương ứng tại địa phương và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tại địa phương.

2. Cơ quan kiểm tra cấp tỉnh khi tổ chức kiểm tra trên địa bàn địa phương phải thông báo theo hình thức phối hợp tại Điều 4 cho cơ quan thuộc ngành, lĩnh vực tương ứng của địa phương.

3. Cơ quan kiểm tra cấp huyện chủ động thực hiện việc kiểm tra theo quy định hoặc kiểm tra theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp tỉnh thuộc lĩnh vực tương ứng.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh, Thanh tra các sở, ban, ngành, các cơ quan của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện quy định tại các Điều 12, 13 và 14 về nội dung thanh tra chuyên ngành văn hóa - gia đình, thể dục - thể thao và du lịch theo Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo có liên quan.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan chủ trì phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo có liên quan và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành tại Chương 3 và 4 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo có liên quan.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở và các Chi cục được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo có liên quan và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành tại Chương 3 và 4 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Điều 11. Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo có liên quan.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở và các Chi cục được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chủ trì phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo có liên quan và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành tại Chương 3 và 4 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

3. Chỉ đạo Thanh tra Sở và các Chi cục được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động liên quan và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong phạm vi có liên quan và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan cử công chức phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra vận chuyển trái phép hàng hóa liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và vận chuyển khách du lịch trong hoạt động vận tải và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Sở Tài chính

1. Chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo mã số tài khoản tiền nộp phạt để người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng thực hiện khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

3. Đề xuất trang bị các trang thiết bị chuyên dùng, phương tiện làm việc cho cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan phối hợp trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo quy định tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Điều 16. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp cử công chức tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và các đơn vị liên quan phối hợp cử công chức tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về môi trường và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Công an tỉnh

1. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp cử lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, ththao, du lịch, gia đình và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đu tranh phòng, chng các loại tội phạm trên lĩnh vực văn hóa, ththao, du lịch và gia đình.

Điều 19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nơi cá nhân, tổ chức bị thi hành quyết định cưỡng chế phải giữ lại tiền và trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi để thực hiện nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

Điều 20. Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố

Thu tiền phạt theo đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền, đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời và quản lý chặt chẽ số tiền thu phạt vi phạm hành chính. Định kỳ hàng tháng, Kho bạc có trách nhiệm gửi cơ quan ra quyết định xử phạt bảng kê thu tiền phạt để xác nhận, đối chiếu số liệu, kịp thời phát hiện các sai sót để đối chiếu (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 21. Các sở, ngành khác

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn. Trường hợp vượt thẩm quyền phải phối hợp cơ quan cấp tỉnh để cùng tổ chức thực hiện. Trong phạm vi trách nhiệm quản lý địa bàn, nếu để xảy ra nhiều hành vi vi phạm hành chính mà chưa chỉ đạo và tổ chức thực hiện để xử lý kịp thời sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp các sở, ngành chỉ đạo các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp cử công chức tham gia thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã cử công chức cùng phối hợp tham gia tổ chức thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì.

3. Kiến nghị kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua các sở, ngành, các đơn vị có liên quan cấp tỉnh) sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

4. Tăng cường chỉ đạo, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị các trang thiết bị chuyên dùng, phương tiện làm việc cho cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Chế độ thông tin báo cáo

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu đánh giá công tác thực hiện Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ 6 tháng báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp (báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6; báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12).

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Sở định kỳ hàng tháng xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, ththao, du lịch và gia đình.

2. Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 các Điều 9, 10, 11 và 18 Quy chế này.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện Quy chế này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ngành cấp huyện với đơn vị thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ban hành Quy chế về trách nhiệm phối hợp giữa các ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình thuộc địa bàn quản lý.

5. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đtổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 668/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu668/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 668/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 668/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp thanh tra xử lý vi phạm hành chính Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 668/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp thanh tra xử lý vi phạm hành chính Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu668/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 668/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp thanh tra xử lý vi phạm hành chính Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 668/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp thanh tra xử lý vi phạm hành chính Cà Mau

         • 11/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực