Quyết định 67/2000/QĐ-UB

Quyết định 67/2000/QĐ-UB về hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để đền bù bằng đất, giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118/TTg và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành

Quyết định 67/2000/QĐ-UB hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 55/2005/QĐ-UB hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và được áp dụng kể từ ngày 27/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2000/QĐ-UB hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 67/2000/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HẠN MỨC ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ ĐỂ ĐỀN BÙ BẰNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, HỢP THỨC HÓA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH 118/TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/07/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ V/v đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại Tờ trình số 188/TTr.SĐC ngày 15/9/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành hạn mức đất ở để đền bù bằng đất, giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ như sau:

1/ Thành phố Cần Thơ:

 - Trong nội ô : 150m2/hộ

 - Vùng ven : 200m2/hộ

2/ Thị xã Vị Thanh, thị trấn của các huyện:

 - Trong nội ô : 200m2/hộ

 - Vùng ven : 300m2/hộ

3/ Đất ở nông thôn: 300m2/hộ

Đối với những hộ có nhiều thế hệ cùng chung sống thì cũng không quá 2 lần diện tích quy định tại các điểm 1, 2, 3 điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định tại mục 1, 2, 3, 4 điều 6 về định mức đất ở quy định tại Quyết định số 1769/QĐ.UBT.97 ngày 18/7/1997 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định thực hiện chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Địa chính phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục Thuế có văn bản liên ngành hướng dẫn việc áp dụng định mức đất ở nêu tại Điều 1 Quyết định này đối với các trường hợp cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TTHĐNDT
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh
- TP. CT. TX. VT, các huyện
- Lưu (HC-NCTH)

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Lê Nam Giới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2000
Ngày hiệu lực17/11/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 67/2000/QĐ-UB hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2000/QĐ-UB hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2000/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Nam Giới
       Ngày ban hành02/11/2000
       Ngày hiệu lực17/11/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2005
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 67/2000/QĐ-UB hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2000/QĐ-UB hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ