Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chức năng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2006/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, MỸ PHẨM THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy đinh tổ chức các cơ quan chuyên món thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006-2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/TTLB-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 712/TTr-SYT ngày 04/5/2006 (kèm theo Đề án số 713/ĐA-SYT ngày 04/5/2006) về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 27/6/2006 về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy; biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

Chuyển giao nhiệm vụ kiểm nghiệm thực phẩm từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm.

Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm:

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế; có chức năng kiểm tra giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được sản xuất, lưu hành tại địa phương; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Cục, Viện thuộc Bộ Y tế quản lý về dược, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm.

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, kể cả nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lưu thông, sử dụng, do các đơn vị, có cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm gửi tới hoặc được lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng.

2.2. Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn về mặt kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của các đơn vị hành nghề dược, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2.3. Tổ chức nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở đối với thuốc mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp nhà nước về thuốc, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm theo sự phân công của Viện kiểm nghiệm Trung ương - Bộ Y tế.

Hướng dẫn việc áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm ở địa phương, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

2.4. Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám đốc Sở Y tế và Bộ Y tế; tham mưu với Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết những tranh chấp về chất lượng thuốc mỹ phẩm tại địa phương, tham gia giải quyết các trường hợp khiếm nại về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm; tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn về dược.

2.5. Nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy các mặt hoạt động của công tác kiểm soát, kiểm nghiệm ở địa phương và phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và tham gia đào tạo cán bộ ở địa phương.

2.7. Tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, vật tư tài sản của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1. Về tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm có Giám đốc và một (01) Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Trung tâm.

b) Các tổ chức giúp việc:

- Phòng tổng hợp hành chính;

- Phòng kiểm nghiệm dược phẩm;

- Phòng kiểm nghiệm thực phẩm;

- Phòng kiểm nghiệm mỹ phẩm.

3.2. Về biên chế

Biên chế năm 2006: 12 người.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 03/5/2003 của UBND tỉnh.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2006
Ngày hiệu lực25/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chức năng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chức năng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýLê Thị Quang
       Ngày ban hành15/09/2006
       Ngày hiệu lực25/09/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chức năng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chức năng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm Tuyên Quang