Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 04/2007/QĐ-UBND giá các loại đất năm 2007 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 9 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-UBND NGÀY 23/01/2006 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 thăm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 2146/TTr-STC-VG ngày 25 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại bảng Quy định ban hành kèm theo Quyết định 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quy định tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký. Các quy định khác của Quyết định 05/2006/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Lưu: VP, CVNCTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

PHỤ LỤC:

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-UBND NGÀY 23/01/2006 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 3: Bảng phân loại đường phố trên địa bàn các phường thành phố Nha Trang.

STT

Tên đường

Loại đường

Hệ số

1

Đường số 1 (từ đầu đường đến cuối đường - cả hai đầu đều giáp đường Phạm Văn Đồng) còn gọi đường có hàng cây xà cừ thuộc khu dân cư Đường Đệ - Vĩnh Hòa.

6

0,9

2

Khu dân cư Hòn Sện

 

 

2.1

Đường quy hoạch rộng từ 20 m trở lên

6

0,8

2.2

Đường quy hoạch rộng trên 13m đến dưới 20m

7

1

2.3

Đường quy hoạch rộng từ 10m đến 13m

7

0,85

2. Điều chỉnh Phụ lục 10.4: Danh mục hệ số giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn - huyện Ninh Hòa.

STT

Tên xã

Hệ số

1

Ninh Phụng

1,1

3. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 4: Bảng phân loại đường phố trên địa bàn các phường thị xã Cam Ranh

STT

Tên đường

Loại đường

Hệ số

1

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

1.1

Từ QL1 đến đường Hoàng Văn Thụ

1

0,7

1.2

tiếp theo đến giáp trường tiểu học Cam Lộc

2

0,7

2

Khu nhà ở gia đình cán bộ LLVT CQQS

 

 

2.1

Đường quy hoạch 13m (từ đường Phan Chu Trinh đến đường Lê Hồng Phong)

3

1,0

2.2

Hẻm nội bộ 5m (vị trí 3)

3

1,0

3

Khu nhà ở tổ Lộc Phúc

 

 

 

Đường quy hoạch 7,5m (vị trí 2)

2

0,7

4. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 2.3: Bảng quy định giá đất ven trục giao thông chính huyện Diên Khánh.

STT

Tên đường

Loại đường

Hệ số

1

Tỉnh lộ 2 đoạn từ đầu cầu Ồ Ồ đến đường vào xã Diên Đồng và đến Xí nghiệp gạch ngói Tuynen

3

0,625

2

Đường Trảng É, đoạn qua xã Suối Tân và Suối Cát

3

1,0

5. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 5: Bảng phân loại đường phố trên địa bàn thị trấn Diên Khánh - huyện Diên Khánh.

STT

Tên đường

Loại đường

Hệ số

1

Đường 23/10 (đoạn từ ngã tư thông tin đến ngã 3 Cải Lộ Tuyến)

1

1,0

2

Đường quy hoạch khu dân cư tổ 6 khóm Dinh Thành

4

0,8

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 67/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày hiệu lực 09/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 67/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Trọng Hòa
Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày hiệu lực 09/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND