Quyết định 67/2007/QĐ-BNN

Quyết định 67/2007/QĐ-BNN ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 67/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 31/2012/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất và được áp dụng kể từ ngày 02/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 67/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm 125 loại được chia thành:

1. Phân khoáng đơn 7 loại;

2. Phân đa yếu tố 1 loại;

3. Phân trung vi lượng 1 loại;

4. Phân hữu cơ 9 loại;

5. Phân hữu cơ khoáng 14 loại;

6. Phân hữu cơ sinh học 13 loại;

7. Phân hữu cơ vi sinh 7 loại;

8. Phân vi sinh vật 1 loại;

9. Phân bón lá 70 loại;

10. Nguyên liệu để sản xuất phân bón 1 loại;

11. Chất cải tạo đất 1 loại.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón đã đăng ký tại Danh mục này.

Điều 3. Loại phân bón tại Quyết định số 1164/QĐ-BNN-TT ngày 27/4/2007 hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Bộ KHCN; Bộ Công nghiệp;
- Tổng cục Hải Quan;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Các Cục, Vụ có liên quan;           
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực29/08/2007
Ngày công báo14/08/2007
Số công báoTừ số 558 đến số 559
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 67/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 67/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu67/2007/QĐ-BNN
    Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    Người kýBùi Bá Bổng
    Ngày ban hành10/07/2007
    Ngày hiệu lực29/08/2007
    Ngày công báo14/08/2007
    Số công báoTừ số 558 đến số 559
    Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2012
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 67/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam