Quyết định 67/2007/QĐ-UBND

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND phòng chống vi phạm pháp luật bưu chính viễn thông Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 47/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Thông tin Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2007/QĐ-UBND phòng chống vi phạm pháp luật bưu chính viễn thông Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 07 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị 37/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Qui chế này qui định công tác phối hợp giữa Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp) trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng qui định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

2. Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng qui định của pháp luật.

3. Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, các doanh nghiệp có trách nhiệm cử cán bộ có đủ thẩm quyền phụ trách việc theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin, phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật, kịp thời báo cáo Lãnh đạo cơ quan trong việc xử lý thông tin và chỉ đạo công tác phối hợp.

4. Việc xử lý các vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc: Vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì xử lý, các đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu và xử lý theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Các nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

2. Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu, hành vi vi phạm;

3. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý và khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm;

4. Phối hợp trong hoạt động điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm;

5. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo qui định của pháp luật;

6. Phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Điều 4. Sở Bưu chính, Viễn thông

1. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin và cung cấp cho các cơ quan chức năng kịp thời tham gia phối hợp, xử lý;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

3. Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính, lập và chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật;

4. Tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo qui định của pháp luật;

5. Hướng dẫn các doanh nghiệp về công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

6. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 5. Sở Thương mại

1. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi kinh doanh trái pháp luật đối với hàng hóa - thiết bị thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin lưu thông trên thị trường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố;

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân được phát hiện trong quá trình theo dõi, kiểm tra cho Sở Bưu chính, Viễn thông để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Điều 6. Công an thành phố

1. Chủ trì công tác điều tra, xác minh hoặc bắt giữ các đối tượng nếu có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

2. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của các cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

3. Cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 7. Cục Hải quan thành phố

1. Chủ trì việc phát hiện, tiếp nhận thông tin về xuất, nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm, hàng có điều kiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố và tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát;

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân, được phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan cho Sở Bưu chính, Viễn thông để phối hợp xử lý. Cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Điều 8. Các doanh nghiệp

1. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế; việc kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, các hành vi vi phạm liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Internet có trách nhiệm kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Sở Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật làm giảm thiệt hại, tác hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra;

3. Cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng điều tra, xác minh đối tượng vi phạm;

4. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật nhằm phát hiện và thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện khi được yêu cầu;

5. Kịp thời cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về tiến độ và tính chính xác của số liệu đã cung cấp theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định.

Điều 9. UBND các quận, huyện

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận, huyện (Phòng Văn hoá thông tin, phòng Kinh tế, Công an, Quản lý thị trường…) và UBND các xã, phường thực hiện công tác quản lý tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chế độ báo cáo

1. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng định kỳ 6 tháng tổ chức họp đánh giá, trao đổi về kết quả thực hiện, kinh nghiệm, các thông tin có liên quan và tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả phối hợp công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các nội dung thông tin về kết quả phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho Sở Bưu chính, Viễn thông để tổng hợp và báo cáo UBND thành phố.

Điều 11. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp được trích từ các nguồn kinh phí:

a) Nguồn ngân sách nhà nước cấp;

b) Nguồn trích bổ sung từ các khoản tiền qua công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước;

c) Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

2. Việc lập dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc: Đơn vị nào chủ trì xử lý vụ việc thì lập dự toán sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị mình được thành phố giao hàng năm hoặc được trích từ các nguồn thu qua công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo qui định hiện hành và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế

1. Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, UBND các quận, huyện và các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2007/QĐ-UBND phòng chống vi phạm pháp luật bưu chính viễn thông Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2007/QĐ-UBND phòng chống vi phạm pháp luật bưu chính viễn thông Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2007/QĐ-UBND phòng chống vi phạm pháp luật bưu chính viễn thông Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2007/QĐ-UBND phòng chống vi phạm pháp luật bưu chính viễn thông Đà Nẵng