Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học đã được thay thế bởi Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản pháp luật về chương trình khung giáo dục đại học và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 67/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học, bao gồm 11 chương trình khung của 11 ngành sau:

1. Kỹ thuật Sinh học.

2. Kỹ thuật Y sinh.

3. Kỹ thuật Máy tính.

4. Vật lý kỹ thuật.

5. Kỹ thuật Tài nguyên nước.

6. Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp.

7. Kỹ thuật Cơ điện tử.

8. Kỹ thuật Khai thác thuỷ sản.

9. Kỹ thuật Tàu thuỷ.

10. Kỹ thuật Công trình biển.

11. Sư phạm Kỹ thuật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành có tên tại Điều 1 ở trình độ đại học.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Quyết định này Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban VHGD– TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
-Bộ,UBND,tỉnh,thành phố có trường ĐH,CĐ;
- Bộ Tư pháp (Cục K. Tr.VBQPPL);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP, Vụ PC , Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2008/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực11/01/2009
Ngày công báo27/12/2008
Số công báoTừ số 697 đến số 698
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2008/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Vũ Luận
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực11/01/2009
        Ngày công báo27/12/2008
        Số công báoTừ số 697 đến số 698
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2020
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học