Quyết định 67/2009/QĐ-UBND

Quyết định 67/2009/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 67/2009/QĐ-UBND

Tân An, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NHÀ NƯỚC NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ vào Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 và số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ vào Quyết định số 177/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Quyết đinh số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 114/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 22 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 117/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 22 về dự toán thu, chi nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết tỉnh Long An năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 118/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 22 về việc tạm ứng và sử dụng vốn Kho bạc Nhà nước Trung ương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về kinh tế - xã hội năm 2010 (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm đề ra kế hoạch cụ thể, các giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao cho ngành và địa phương năm 2010. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về UBND tỉnh để xử lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NC (TH+KT);
- Lưu: VT, STC. H.

TM. ỦY BAN NHẤN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực18/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành08/12/2009
        Ngày hiệu lực18/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 67/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2010

            • 08/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực