Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2015/QĐ-UBND NGÀY 02/11/2015 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày ngày 17/11/2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lý do:

1. Các nội dung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu không phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và một số văn bản có liên quan.

2. Luật Đấu giá tài sản năm 2016 không quy định về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương. Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đã quy định đầy đủ, cụ thể các nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản (bao gồm tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục K
TVB, Cục BTTP - Bộ Tư pháp;
- TT.
Tỉnh ủy; (BC)
-
TT. HĐND tỉnh;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT
, NC, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành20/11/2017
       Ngày hiệu lực01/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Lai Châu

           • 20/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực