Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 272/2009/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2017/QĐ-UBND chính sách đầu tư chợ siêu thị trung tâm thương mại Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 272/2009/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHỢ, SIÊU THỊ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi về đầu tư chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1139/TTr-SCT ngày 08 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 272/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ pháp chế - Bộ Công Thương;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực: HĐND huyện, thành phố;
- C
ng TTĐT tỉnh, TT Công báo tnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình;
- VPUB: LĐ, TH;
- Lưu: VT, KT. Nam.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực16/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2017/QĐ-UBND chính sách đầu tư chợ siêu thị trung tâm thương mại Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2017/QĐ-UBND chính sách đầu tư chợ siêu thị trung tâm thương mại Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành16/08/2017
       Ngày hiệu lực16/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2017/QĐ-UBND chính sách đầu tư chợ siêu thị trung tâm thương mại Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2017/QĐ-UBND chính sách đầu tư chợ siêu thị trung tâm thương mại Ninh Thuận

           • 16/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực