Quyết định 67/2018/QĐ-UBND

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2018/QĐ-UBND phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI VÙNG PHỤ CẬN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LI KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy li ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 363/TTr-SNN ngày 24 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Định; Đài PT - Truyền hình tỉnh;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT, K10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

QUY ĐỊNH

PHẠM VI VÙNG PHỤ CẬN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHÁC TRÊN ĐA BÀN TỈNH BÌNH ĐNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phạm vi vùng phụ cận để bảo vệ đối với các công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Khoản 7 Điều 40 của Luật Thủy lợi, bao gồm các công trình thủy lợi là hệ thống dẫn nước, chuyển nước; trạm bơm; cống qua bờ bao thủy lợi, qua các mương, rạch.

2. Phạm vi vùng phụ cận của những công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh không được quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt động liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi khác được quy định như sau:

1. Phạm vi vùng phụ cận của kênh mương, hệ thống dẫn nước, chuyển nước.

Lưu lượng để xác định phạm vi vùng phụ cận đối với kênh là lưu lượng lớn nhất theo thiết kế mà công trình phải chuyển tải được xác định như sau:

a) Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 0,5m3/s, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài mái kênh trở ra tối thiểu 0,5m đối với kênh đất và kênh kiên cố.

b) Kênh có lưu lượng từ 0,5m3/s đến dưới 01m3/s, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài mái kênh trở ra tối thiểu 1,0m đối với kênh đất, 0,5m đối với kênh kiên cố.

c) Kênh có lưu lượng từ 01m3/s đến dưới 02m3/s, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài mái kênh trở ra tối thiểu 1,5m đối với kênh đất, 01m đối với kênh kiên cố.

d) Kênh có lưu lượng từ 02m3/s trở lên, phạm vi vùng phụ cận áp dụng theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017.

đ) Phạm vi vùng phụ cận của các công trình trên kênh bao gồm cống, xi phông, cầu máng, cửa lấy nước cống qua bờ bao thủy lợi, qua các mương rạch và các công trình khác, phạm vi vùng phụ cận tính từ phần xây dựng ngoài cùng trở ra mỗi phía tối thiểu 05m;

e) Phạm vi vùng phụ cận của đưng ống dẫn nước được tính từ thành ngoài của ống ra mỗi bên 01m.

2. Phạm vi vùng phụ cận của trạm bơm:

a) Đối với phần công trình trạm bơm trên cạn, phạm vi vùng phụ cận được tính từ phần xây dựng ngoài cùng của công trình trở ra mỗi phía tối thiểu 10m.

b) Đối với phần công trình trạm bơm dưới nước, phạm vi vùng phụ cận được tính từ phần xây dựng ngoài cùng của công trình trở ra mỗi phía tối thiểu 30m.

3. Phạm vi vùng phụ cận của bờ bao thủy lợi:

a) Phạm vi vùng phụ cận của bờ bao thủy lợi được tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng trở ra về phía đồng tối thiểu 02m, phía sông tối thiểu là 05m.

b) Đối với bờ bao thủy lợi kết hợp tuyến đê, phạm vi vùng phụ cận áp dụng theo quy định về hành lang bảo vệ đê điều của Luật Đê điều.

4. Các công trình có vùng phụ cận chồng lên một phần với hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật khác thì phần định ranh giới phạm vi vùng phụ cận tuân theo các quy định pháp luật về thủy lợi và các lĩnh vực khác có liên quan theo nguyên tắc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Quy định này.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 57 của Luật Thủy lợi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 57 của Luật Thủy lợi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 57 của Luật Thủy lợi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Các tổ chức cá nhân hoạt động liên quan đến thủy lợi căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều 41, Điều 53, Điều 54, Điều 55 của Luật Thủy lợi và Quy định này để triển khai thực hiện.

Điều 5. Quy định chuyn tiếp

Các loại Giấy phép trong lĩnh vực thủy lợi đã được cấp phép trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hạn của Giấy phép thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực08/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2018/QĐ-UBND phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2018/QĐ-UBND phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2018/QĐ-UBND phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2018/QĐ-UBND phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác Bình Định

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực