Quyết định 67/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2023/QĐ-UBND dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2023/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG, MỨC CHI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học;

Căn cứ Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1425/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 2373/BC-STP ngày 25 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thực hiện theo Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng, nội dung và mức chi

1. Nguyên tắc áp dụng

Thực hiện theo Điều 2 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Nội dung chi và mức chi

Thực hiện theo Điều 3 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Giao Sở Tài chính tham mưu phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm; kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp

Đối với các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục nhiệm vụ trước ngày 26/02/2023 thì tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức xây dựng toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2023 và thay thế Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức xây dựng toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế-Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố; Lê Huyền
- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, BTCD, VXNV, KTTH, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT. HC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(20/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2023/QĐ-UBND dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2023/QĐ-UBND dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Huyền
        Ngày ban hành11/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (20/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 67/2023/QĐ-UBND dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2023/QĐ-UBND dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ Ninh Thuận

              • 11/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực