Quyết định 67/QĐ-BCĐAIG3

Quyết định 67/QĐ-BCĐAIG3 năm 2008 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ai Games III do Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 67/QĐ-BCĐAIG3 quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ai Games III


BAN CHỈ ĐẠO AI GAMES III
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 67/QĐ-BCĐAIG3

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO AI GAMES III

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam (Ban chỉ đạo AI Games III).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu á trong nhà lần thứ 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ 3 TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-BCĐAIG3 ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo AI Games III) chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức AI Games III quy định tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu á trong nhà lần thứ 3 năm 2009 tại Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Ban chỉ đạo AI Games III quy định tại Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Ban Chỉ đạo AI Games III có bộ phận giúp việc là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo. Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo AI Games III tổ chức và điều phối các hoạt động của Ban.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo AI Games III được cân đối trong tổng kinh phí chi cho công tác chuẩn bị và tổ chức AI Games III và được bố trí cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH

Điều 5. Phân công trách nhiệm

1. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân:

a) Chỉ đạo chung hoạt động của Ban Chỉ đạo AI Games III;

b) Phê duyệt kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;

c) Trực tiếp giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan tới công tác chuẩn bị và tổ chức AI Games III tại Việt Nam.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc khi được Trưởng Ban uỷ quyền.

3. Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, uỷ viên thường trực: có trách nhiệm giúp Trưởng Ban và phó Trưởng Ban thường trực điều phối hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các hoạt động chuẩn bị và tổ chức đại hội; trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, quảng bá, công tác chuyên môn kỹ thuật, công tác vận động tài trợ và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên: chỉ đạo công tác đầu tư, cân đối vốn cho các hoạt động phục vụ AI Games III;

5. Thứ trưởng Bộ Tài chính, uỷ viên: chỉ đạo việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách được huy động để chuẩn bị và tổ chức AI Games III;

6. Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, uỷ viên: chỉ đạo công tác lễ tân, khánh tiết, tình nguyện viên và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai công tác thông tin đối ngoại;

7. Thứ trưởng Bộ Công an, uỷ viên: chủ trì chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ các hoạt động của AI Games III;

8. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, uỷ viên: phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh cho đại hội;

9. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, uỷ viên: chỉ đạo công tác đảm bảo hạ tầng giao thông và các phương tiện giao thông vận tải phục vụ AI Games III; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn, trật tự giao thông trong thời gian diễn ra đại hội;

10. Thứ trưởng Bộ Y tế, uỷ viên: chỉ đạo công tác bảo đảm các dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra, xét nghiệm doping của đại hội;

11. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, uỷ viên: chỉ đạo công tác bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông và các hệ thống thông tin phục vụ điều hành, tổ chức thi đấu;

12. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, uỷ viên: phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo công tác xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ tổ chức AI Games III;

13. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, uỷ viên: phối hợp chỉ đạo huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia phục vụ đại hội;

14. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, uỷ viên: trên cơ sở đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, tổng hợp, thẩm định, báo cáo Trưởng Ban về tình hình triển khai các đề án chuẩn bị và tổ chức Đại hội; giúp Trưởng Ban thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ;

15. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, uỷ viên: phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo công tác huy động, đào tạo và sử dụng các tình nguyện viên của đại hội trong lực lượng Đoàn viên thanh niên;

16. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, uỷ viên: chỉ đạo triển khai các công tác chuẩn bị và tổ chức AI Games III trên địa bàn thành phố Hà Nội; công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các nghi lễ khác của AI Games III; trực tiếp là Trưởng Ban Tổ chức AI Games III của thành phố Hà Nội;

17. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà, uỷ viên: chỉ đạo triển khai các công tác chuẩn bị và tổ chức AI Games III trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; trực tiếp là Trưởng Ban Tổ chức AI Games III của thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Chế độ, nguyên tắc làm việc:

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công; Trưởng Ban hoặc người được uỷ quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và uỷ viên thường trực.

4. Những vấn đề thuộc cơ chế, chính sách và những vấn đề vướng mắc mang tính đa ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo sau khi tham khảo ý kiến các thành viên của Ban.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo uỷ quyền cho Phó Trưởng Ban và các uỷ viên giải quyết những công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công.

6. Đối với những vấn đề cần phải xử lý gấp, các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách trực tiếp xem xét, giải quyết, chịu trách nhiệm về kết quả công việc và báo cáo lại về tình hình thực hiện tới Trường Ban và tập thể Ban Chỉ đạo.

7. Phó Trưởng Ban chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung và tổ chức các phiên họp theo quy định (3 tháng một lần) và phiên họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban.

8. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban thay mặt Trưởng Ban triệu tập cuộc họp bất thường của Ban. Thành phần của phiên họp bất thường do Trưởng Ban quyết định. Tài liệu phục vụ cuộc họp bất thường được gửi cho các thành viên dự họp thông qua phương tiện điện tử hoặc được cung cấp tại cuộc họp, tuỳ thuộc vào vấn đề phát sinh.

9. Trong trường hợp thành viên của Ban Chỉ đạo AI Games III không thể tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thì có thể uỷ quyền người khác nắm được các vấn đề dự kiến thảo luận tại cuộc họp tham dự. Người được uỷ quyền có quyền tham gia phát biểu ý kiến, song không tham gia biểu quyết về các vấn đề cần biểu quyết của Ban.

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo:

1. Báo cáo định kỳ: hàng quý, 6 tháng và năm, các thành viên Ban chỉ đạo AI Games III báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công để kịp thời xử lý các yêu cầu và kiến nghị đề ra.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo đột xuất theo nội dung do Trưởng Ban yêu cầu.

3. Văn phòng thường trực có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổng hợp, chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề để phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thường hợp được yêu cầu.

4. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đăng cai tổ chức các hoạt động của AI Games III có trách nhiệm tổng hợp báo cáo hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm về tình hình triển khai công tác chuẩn bị, công tác tổ chức AI Games III theo lĩnh vực bộ, ngành, địa phương mình phụ trách gửi về Ban Chỉ đạo AI Games III; kịp thời đề xuất với Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và các cơ chế, chính sách cần thiết để đảm bảo triển khai tốt các công tác chuẩn bị và tổ chức AI Games III.

Điều 8. Quan hệ phối hợp công tác:

1. Ban Chỉ đạo AI Games III chỉ đạo toàn diện hoạt động của Ban Tổ chức AI Games III và các tiểu ban chuyên trách thuộc Ban Tổ chức, các Ban Tổ chức AI Games III của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan tới việc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức AI Games III theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ban Chỉ đạo AI Games III duy trì thường xuyên việc phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao có liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Asian Indoor Games III.

3. Ban Chỉ đạo AI Games III phân công từng thành viên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức AI Games III.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III, Bộ trưởng Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Quy chế này, Văn phòng thường trực trình tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/QĐ-BCĐAIG3

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/QĐ-BCĐAIG3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2008
Ngày hiệu lực03/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/QĐ-BCĐAIG3

Lược đồ Quyết định 67/QĐ-BCĐAIG3 quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ai Games III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/QĐ-BCĐAIG3 quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ai Games III
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/QĐ-BCĐAIG3
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành03/10/2008
        Ngày hiệu lực03/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 67/QĐ-BCĐAIG3 quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ai Games III

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/QĐ-BCĐAIG3 quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ai Games III

            • 03/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực