Quyết định 67/QĐ-BNV

Nội dung toàn văn Quyết định 67/QĐ-BNV 2022 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý Bộ Nội vụ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNV ngày         tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

1

Thông tư

15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

02 Thông tư hết hiệu lực được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

01/10/2021

2

Thông tư

02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015

Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Quyết định này được bãi bỏ theo quy định tại Quyết định số 09/2021/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

15/3/2021

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

4

Thông tư

01/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009

Hướng dẫn trình tự; thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

04 Thông tư này được bãi bỏ tại Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

20/12/2021

5

Thông tư

02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009

Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

6

Thông tư

04/2009/TT-BNV ngày 29/4/2009

Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

7

Thông tư

02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

8

Thông tư

04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Thông tư này được bãi bỏ tại Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

20/12/2021

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

9

Thông tư

11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

03 Thông tư này hết hiệu lực theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

01/8/2021

10

Thông tư

14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

11

Thông tư

10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019

Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

12

Quyết định

82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004

Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

02 Quyết định này được bãi bỏ tại Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

20/12/2021

13

Quyết định

83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004

Ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNV ngày         tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN

1

Nghị định

12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

Bãi bỏ Điều 7 Chương I; Điều 16, Điều 17, Điều 18 Chương III tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ

Nội dung bãi bỏ được quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

09/3/2021

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

2

Thông tư

05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Được thay thế bằng khoản 3 Điều 18 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

01/8/2021

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

3

Nghị định

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 1; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; khoản 2 Điều 20; Điều 21; Điều 26; Điều 27; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 36; Bổ sung Điều 45a trước Điều 45

Nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

10/12/2021

LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG

4

Thông tư

08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1; bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2; sửa đổi tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 2; Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 3; Sửa đổi điểm b và điểm c khoản 3 Điều 4

Nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

15/8/2021

5

Thông tư

04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Mục I; sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 Mục III

Nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

15/8/2021

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

6

Nghị định

08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Sửa đổi khoản 1 Điều 11 và bổ sung khoản 4 Điều 11; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 12; sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 14

Nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Điều 1 Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

16/12/2021

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2022
Ngày hiệu lực29/01/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 67/QĐ-BNV 2022 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý Bộ Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/QĐ-BNV 2022 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý Bộ Nội vụ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýPhạm Thị Thanh Trà
       Ngày ban hành29/01/2022
       Ngày hiệu lực29/01/2022
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/QĐ-BNV 2022 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý Bộ Nội vụ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/QĐ-BNV 2022 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý Bộ Nội vụ

           • 29/01/2022

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2022

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực