Quyết định 67/QĐ-UBDT

Quyết định 67/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Ban Soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định 30/2007/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 67/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Ban Soạn thảo thay thế Quyết định 30/2007/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 67/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2007/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị đnh số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 126/VPCP-TH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Quyết định thay thế Quyết đnh số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, gồm các thành viên:

1. Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng Ban Soạn thảo;

2. Ông Trịnh Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Phó Trưởng Ban;

3. Bà Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng VChính sách Dân tộc, Ủy viên thường trực;

4. Ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy viên;

6. Ông Đặng Hà Lự, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên;

7. Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tin học, Ủy viên;

9. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội), Ủy viên;

10. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Ủy viên;

11. Ông Đỗ Việt Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), Ủy viên;

12. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Ủy viên;

13. Ông Phạm Nguyên Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Văn Đủ, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ủy viên;

15. Ông Thái Quc Thành, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Ủy viên;

16. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy viên;

17. Ông Lưu Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận tquốc Việt Nam), Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Xây dựng), Ủy viên.

Điều 2. Tthư ký giúp việc Ban Soạn thảo gồm các thành viên:

1. Ông Hoàng Văn Tuyên, Phó trưởng phòng Chính sách Kinh tế - Tổng hp, Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Thế Hoàng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ viên;

3. Ông Phạm Bình Sơn, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tổ viên;

4. Ông Cao Cường, Trưởng phòng Thông tin Tư liệu, Trung tâm thông tin, Tổ viên;

5. Bà Lê Thị Hà, Vụ Tổng hợp, Tổ viên;

6. Ông Vừ Bá Thông, Vụ Pháp chế, Tổ viên;

7. Ông Đào Xuân Quy, Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ viên;

8. Bà Lường Thị Tươi, Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ viên;

9. Bà Lỳ Ly Na, Chuyên viên chính Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội), Tổ viên;

10. Ông Đỗ Việt Hòa, Phó trưởng phòng, Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), Tổ viên;

11. Ông Lưu Văn Lâm, Phó trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Cục Dân vận Tng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Tổ viên;

12. Ông Ma Kiên Hiệp, Phó trưởng phòng, Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Tổ viên;

13. Ông Hoàng Trung Đinh, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tổ viên;

14. Ông Lê Ngọc Anh, Ban Tín dụng Người nghèo (Ngân hàng Chính sách xã hội), Tổ viên;

15. Ông Đàm Thế Bình, Phó trưởng phòng, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát trin Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), T viên;

16. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chánh Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Tổ viên;

17. Bà Vi Thị Hoài, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổ viên;

18. Bà Má Thị Hà, Ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam), Tổ viên;

19. Ông Nguyễn Văn Dũng, Vụ Tổ chức Cán Bộ (Bộ Xây dựng), Tổ viên.

Điều 3. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ:

- Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nghiên cứu xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II, năm 2014.

- Kinh phí xây dựng Quyết định của Thủ tướng chính phủ trong nguồn kinh phí xây dựng chính sách của Ủy ban Dân tộc năm 2014.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Chánh Văn phòng Ủy ban, các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, CNUBDT (để b/c);
- Các Thtrưởng, PCN;
- Website của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 67/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Ban Soạn thảo thay thế Quyết định 30/2007/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Ban Soạn thảo thay thế Quyết định 30/2007/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýGiàng Seo Phử
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Ban Soạn thảo thay thế Quyết định 30/2007/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Ban Soạn thảo thay thế Quyết định 30/2007/QĐ-TTg

           • 18/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực