Quyết định 670/QĐ-UBND

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 71/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 670/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ Quyết định thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 09/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, VX.
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 670/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu670/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 670/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 670/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ Quyết định thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 670/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ Quyết định thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu670/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành13/12/2013
       Ngày hiệu lực13/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 670/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ Quyết định thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 670/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ Quyết định thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Giang

           • 13/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực