Quyết định 6701/QĐ-UBND

Quyết định 6701/QĐ-UBND bổ sung kinh phí cho các quận, huyện, thị xã thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP đợt 1 năm 2013 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6701/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đợt 1 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6701/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỢT 1 NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5822/TTr-STC ngày 25 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung có mục tiêu (đợt 1 năm 2013) cho các quận, huyện, thị xã từ nguồn ngân sách Trung ương có mục tiêu cho ngân sách Thành phố tổng số tiền là 26.415 triệu đồng (Hai mươi sáu tỷ bốn trăm mười lăm triệu đồng) để hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Việc quản lý và sử dụng kinh phí được bổ sung thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 13/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP; Công văn 3552/STC-NSQH ngày 12/7/2013 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người sản xuất để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Sở Nông nghiệp - PTNT: chủ trì phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn kê khai, tổng hợp diện tích đất trồng lúa; quản lý sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm: phân bổ kịp thời kinh phí được hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn; tổng hợp, phê duyệt kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ báo cáo Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp - PTNT để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ, danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa theo đúng các hướng dẫn, quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo UBND huyện phê duyệt; niêm yết và công bố công khai danh sách và mức hỗ trợ cho người sản xuất lúa theo quy định.

- Sử dụng kinh phí được bổ sung để hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích.

- Lưu giữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc thực hiện chính sách, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách trên địa bàn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Sửu (để báo cáo);
- Đ/c PCT Trần Xuân Việt (để báo cáo);
- PVP: L.V.Giao, N.N.Sơn, KT, TH, NNNT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 6701/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND Thành phố)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

Kế hoạch diện tích đất sản xuất lúa (ha)

Nhu cầu kinh phí đề nghị bổ sung (triệu đồng)

Tổng diện tích

Trong đó

Tổng số

KP hỗ trợ đợt này

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa khác

1

Quận Hà Đông

774

774

-

345

173

2

Thị xã Sơn Tây

2.145

2.145

-

1.073

536

3

Huyện Ba Vì

7.091

7.091

-

3.546

1.773

4

Huyện Phúc Thọ

4.694

4.694

-

2.347

1.174

5

Huyện Thạch Thất

5.141

5.141

-

2.500

1.250

6

Huyện Đan Phượng

3.370

3.370

-

1.661

831

7

Huyện Hoài Đức

2.310

2.310

-

1.155

578

8

Huyện Từ Liêm

406

406

-

203

102

9

Huyện Quốc Oai

5.943

4.900

1.043

2.554

1.277

10

Huyện Chương Mỹ

9.922

8.839

1.083

4.528

2.264

11

Huyện Thanh Oai

6.933

6.622

311

3.342

1.671

12

Huyện Ứng Hòa

11.171

11.171

-

5.586

2.793

13

Huyện Mỹ Đức

8.133

7.856

277

3.928

1.964

14

Huyện Thanh Trì

1.343

1.343

-

671

336

15

Huyện Thường Tín

5.684

5.684

-

2.842

1.421

16

Huyện Phú Xuyên

8.367

8.367

-

4.183

2.100

17

Huyện Gia Lâm

3.088

3.088

-

1.520

760

18

Huyện Đông Anh

7.417

7.417

-

3.709

1.854

19

Huyện Mê Linh

9.934

9.934

-

2.484

1.242

20

Huyện Sóc Sơn

9.263

9.263

-

4.632

2.316

 

Tổng cộng

113.129

110.415

2.714

52.808

26.415

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6701/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6701/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đợt 1 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6701/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đợt 1 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6701/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6701/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đợt 1 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6701/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đợt 1 Hà Nội

            • 06/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực