Quyết định 671/QĐ-BTC

Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 671/QĐ-BTC 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 34 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

1. Thủ tục hành chính mới: 14

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 12

3. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 08

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 15 mục 1 phần I Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; số thứ tự 8, 48, 49, 50, 51, 52 điểm C mục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và số thứ tự 14 (mục 2) Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và thống kê tài chính, Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website của Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ SỬA ĐI, BỔ SUNG/ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Vản bản quy định thủ tục hành chính

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (14 thủ tục)

1

Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Hải quan

Chi cục Hải quan

Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính

 

2

Thủ tục trừ lùi chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Hải quan

Chi cục Hải quan

Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính

 

3

Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 51 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

4

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong thời hạn nhất định

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 54 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

5

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 55 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

6

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập khác

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 55a Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

 

7

Thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 60 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

 

8

Thủ tục tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đến Campuchia, tàu thuyền nước ngoài từ Campuchia quá cảnh Việt Nam ra nước ngoài; tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền Campuchia có số hô hiệu IMO nhập cảnh, xuất cảnh qua đường sông Tiền, sông Hậu

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 65, 66, 67, 68 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Điểm 5 khoản 48 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

9

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 79 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, sửa đổi tại khoản 48 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

10

Thủ tục hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 74, 75, 76, 77 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Khoản 43, 44, 45, 46 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

11

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 61, 62, 63, 64 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Khoản 31, 32, 33, 34 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP . Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

12

Thủ tục hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 69, 70, 71, 72, 73 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đi tại Khoản 40, 41, 42 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP .

Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

13

Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 65, 66, 67, 68 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , sửa đổi tại Khoản 36, 37, 38, 39 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP .

Thông tư 50/2018/TT-BTC

 

14

Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng

Hải quan

Chi cục Hải quan

Điều 51 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ;

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Số hồ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi rõ TTHC được sửa đổi, bổ sung đã được công bố tại Quyết định nào của Bộ Tài chính

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan (1 thủ tục)

1

 

Thủ tục xác định trước xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Số thứ tự 20 (Điểm A mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Cục Hải quan (4 thủ tục)

1

 

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 7 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2

 

Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 8 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3

 

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 9 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

4

 

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Cục Hải quan

Số thứ tự 10 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

C. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (07 thủ tục)

1

 

Thủ tục Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 19 (Điểm A mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2

 

Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3

 

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 72 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

4

 

Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng

Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 47 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

5

 

Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công, xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

Điều 50 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 56 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

6

 

Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài

Điều 52 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 57 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

7

 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

Điều 53 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 46 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi rõ TTHC bị bãi bỏ đã được công bố tại Quyết định nào của Bộ Tài chính

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan (01 thủ tục)

1

Không tìm thấy trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan

 

Hải quan

Tổng cục Hải quan

STT 15 mục 1 phần I Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (07 thủ tục)

1

B-BTC- 171512-TT

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy (thuyền, xuồng, ca nô) xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

STT 8 điểm C mục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2

B-BTC- 120694-TT

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập)

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 48 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

3

B-BTC-120697-TT

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi xuất cảnh (tái xuất)

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 49 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

4

B-BTC- 042146-TT

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 50 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

5

B-BTC- 121260-TT

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

- Số thứ tự 51 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

6

B-BTC- 121273-TT

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

-Số thứ tự 52 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

7

 

Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công - điện tử)

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Hải quan

Chi cục Hải quan

Số thứ tự 14 (Mục 2) Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 671/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu671/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2020
Ngày hiệu lực24/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 671/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 671/QĐ-BTC 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 671/QĐ-BTC 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu671/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành24/04/2020
        Ngày hiệu lực24/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 671/QĐ-BTC 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 671/QĐ-BTC 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

              • 24/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực