Quyết định 672/QĐ-UBND-HC

Quyết định 672/QĐ-UBND-HC năm 2014 bãi bỏ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND-HC về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 27/2007/QĐ-UBND-HC cơ chế một cửa kế hoạch đầu tư Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2007/QĐ-UBND-HC NGÀY 06/06/2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1034/SKHĐT-VP ngày 07/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND-HC ngày 06/06/2007 về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Lý do: Việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BTư pháp (Cc KSTTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tnh;
- CT, các PCT/UBND Tnh;
- Cổng TTĐT Tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 672/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu672/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 672/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 27/2007/QĐ-UBND-HC cơ chế một cửa kế hoạch đầu tư Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 27/2007/QĐ-UBND-HC cơ chế một cửa kế hoạch đầu tư Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu672/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýNguyễn Văn Dương
       Ngày ban hành28/07/2014
       Ngày hiệu lực28/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 27/2007/QĐ-UBND-HC cơ chế một cửa kế hoạch đầu tư Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 27/2007/QĐ-UBND-HC cơ chế một cửa kế hoạch đầu tư Đồng Tháp

           • 28/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực