Quyết định 672/QĐ-UBND-HC

Quyết định 672/QĐ-UBND-HC năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Uỷ ban nhân dân Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 665/STP-KSTTHC ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành (đính kèm Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, STP, T (HC).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

Stt

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Thủ tục xét hỗ trợ đổi mới công nghệ

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 01/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Đã thực hiện công bố, công khai TTHC

B. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Thẩm định phê duyệt dự toán mua sắm tài sản cấp tỉnh

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Tài Chính

Đã thực hiện công bố, công khai TTHC

2

Cấp phát, thanh toán kinh phí đào tạo

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Sở Tài Chính

Đã thực hiện công bố, công khai TTHC

Tổng số: 03 thủ tục

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

Stt

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Thẩm định phê duyệt dự toán mua sắm tài sản cấp huyện

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

UBND cấp huyện

Đã thực hiện công bố, công khai TTHC

Tổng số: 01 thủ tục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 672/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu672/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 672/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Uỷ ban nhân dân Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Uỷ ban nhân dân Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu672/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Uỷ ban nhân dân Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Uỷ ban nhân dân Đồng Tháp

         • 15/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực