Quyết định 672/QĐ-UBND-HC

Quyết định 672/QĐ-UBND-HC năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để cung ứng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2018 quản lý lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠO NGUỒN LAO ĐỘNG ĐỂ CUNG ỨNG ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

Thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 40/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để cung ứng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Y tế; Giám đốc Công an Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Ntn;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠO NGUỒN LAO ĐỘNG ĐỂ CUNG ỨNG ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tạo nguồn lao động cung ứng cho các công ty, doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), các Trường Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp, Trung cấp giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt cơ sở giáo dục nghề nghiệp) trên địa bàn Tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để cung ứng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định và bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động trên địa bàn Tỉnh.

2. Bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia tạo nguồn lao động một cách hợp pháp.

3. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; hạn chế những rủi ro, thiệt hại của người lao động khi được tạo nguồn để chuẩn bị tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục, đào tạo, các tổ chức cá nhân với nhau về tình hình đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động trên địa bàn Tỉnh; kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, tạo nguồn lao động để giới thiệu người lao động tham gia dự tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngành, nghề theo nhu cầu công việc của nước tiếp nhận lao động, để người lao động tham gia dự tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Tuyên truyền, vận động và quản lý người lao động tham gia học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

4. Phối hợp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật và kiến thức cần thiết cho người lao động khi đã trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo dõi, quản lý người lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định về tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để cung ứng đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Việc tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, tạo nguồn lao động để giới thiệu người lao động tham gia dự tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng phải do cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu tuyên truyền, vận động, tạo nguồn lao động phải chủ động thông báo, cung cấp thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện về hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện để thông báo, công khai, cung cấp cho người lao động.

2. Các tổ chức, doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có nhu cầu phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh để dạy nghề, bổ túc tay nghề, dạy ngoại ngữ cho người lao động với mục đích cho người lao động tham gia dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài phải được một trong những tổ chức sau đây thỏa thuận, thống nhất sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng sẽ tuyển dụng đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

a) Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

b) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

3. Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có nhu cầu phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh để dạy nghề, bổ túc tay nghề, dạy ngoại ngữ cho người lao động với mục đích cho người lao động tham gia dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài không có sự thỏa thuận, thống nhất theo quy định tại Khoản 2, Điều này thì phải có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có nhu cầu tổ chức hoặc phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh để dạy nghề, bổ túc tay nghề, dạy ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động với mục đích cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài phải do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu, trên cơ sở các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đó đã thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội việc tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

5. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có nhu cầu phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp để đào tạo dài hạn, dạy nghề, bổ túc tay nghề, dạy ngoại ngữ cho người lao động với mục đích cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh đồng ý chấp thuận, trên cơ sở đề xuất của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và cá nhân, tổ chức nước ngoài đó phải bảo đảm được các nội dung sau:

a) Bảo đảm được nơi tiếp nhận lao động làm việc ở nước ngoài;

b) Có sự thỏa thuận, thống nhất về việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp của Nhà nước được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

6. Trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài chưa bảo đảm được nội dung quy định tại điểm b, Khoản 5 Điều này thì phải có ý kiến đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan về việc liên kết doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

7. Các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tuyển chọn lao động trong tỉnh để đưa ra nước ngoài vừa học, vừa làm phải bảo đảm các nội dung sau đây và được sự thống nhất, chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Ngành, nghề, thời gian, địa điểm đào tạo; kinh phí đào tạo;

b) Có sự thỏa thuận, thống nhất về việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp của Nhà nước được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

8. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa bảo đảm được nội dung quy định tại điểm b, Khoản 7 Điều này thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc liên kết doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để đưa người lao động tham gia dự tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xem xét, thẩm định tính hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho chủ trương liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan xem xét, thẩm định, thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động;

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận thông báo của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; theo dõi, quản lý việc tuyển chọn, tạo nguồn lao động ở địa phương;

5. Làm đầu mối thống nhất phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức đào tạo nghề, bổ túc nghề, dạy ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài. Theo dõi, quản lý, nắm bắt tình hình lao động đang làm việc ở nước ngoài do Trung tâm Dịch vụ việc làm làm đầu mối cung ứng cho các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài;

6. Định kỳ hàng quý thông báo cho Sở Ngoại vụ về số lượng, danh sách người được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm phối hợp thực hiện tốt việc bảo hộ công dân và pháp nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan xem xét, thẩm định, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức thuộc Tỉnh tham gia liên kết với các Trường Đại học ngoài tỉnh, các Trường sư phạm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài.

2. Theo dõi, quản lý, nắm tình hình người lao động được đưa lao động đi ra nước ngoài theo hình thức vừa học, vừa làm;

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Tham gia cho ý kiến về các ngành nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đối với việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với các tổ chức ngoài tỉnh hoặc nước ngoài tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để cung ứng đưa đi làm việc ở nước ngoài;

2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia cho ý kiến đề xuất với Ủy ban nhân dân Tỉnh cho chủ trương đối với việc các tổ chức ngoài tỉnh liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa lao động đi ra nước ngoài theo hình thức vừa học, vừa làm thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ công dân và pháp nhân người Việt Nam ở nước ngoài

Điều 9. Trách nhiệm Công an Tỉnh

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài đến liên kết, phối hợp với các tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn tạo nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài.

2. Tham gia cùng các sở, ngành có liên quan nắm bắt, theo dõi tình hình người lao động của tỉnh đi du học ở nước ngoài theo hình thức vừa học, vừa làm.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài;

2. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến địa phương để tuyển chọn lao động đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lao động để cung ứng đưa đi làm việc ở nước ngoài.

3. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình lao động được đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn và tình hình lao động làm việc ở nước ngoài, lao động đã về nước.

Điều 11. Trách nhiệm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

1. Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên kết, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chủ động phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, về chuyên môn cấp tỉnh để thống nhất các nội dung phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương;

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành nghề được đào tạo chủ động phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân tổ chức tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài;

3. Quản lý, theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình lao động đang được đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn.

4. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ việc liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết thực hiện chương trình đào tạo; đồng thời chủ động hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quy định của cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 672/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu672/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2018
Ngày hiệu lực21/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 672/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2018 quản lý lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2018 quản lý lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu672/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Tấn Bửu
        Ngày ban hành21/06/2018
        Ngày hiệu lực21/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2018 quản lý lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 672/QĐ-UBND-HC 2018 quản lý lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp

           • 21/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực