Quyết định 673/QĐ-BCT

Quyết định 673/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương

Nội dung toàn văn Quyết định 673/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 673/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (Phụ lục 1) trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, VP(KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-BCT ngày15 tháng 02 năm 2012  của Bộ Công Thương)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

2

Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

3

Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

 

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2012  của Bộ Công Thương)

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Ghi giấy biên nhận: làm thành 2 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp, 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lê;

+ Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (ghi số lần cấp lại);

+ Thu lệ phí cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Doanh nghiệp nhận Giấy đăng ký tại Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu MĐ-3 của Bộ Công Thương);

+ Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cấp (đã bị rách, nát nên đề nghị cấp lại) hoặc Xác nhận của Cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩn quyền quyết định: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Kết quả thực hiện TTHC: giấy đăng ký

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp lại: 100.000đ/giấy

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Cạnh tranh.

+ Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Thủ tục cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Ghi giấy biên nhận: làm thành 2 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp, 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lê;

+ Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (chỉ ghi nội dung đăng ký bổ sung và xác nhận vào giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã cấp cho doanh nghiệp);

+ Thu lệ phí cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Doanh nghiệp nhận Giấy đăng ký tại Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu MĐ-2 của Bộ Công Thương);

+ Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của Chương trình bán hàng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩn quyền quyết định: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Kết quả thực hiện TTHC: giấy đăng ký

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp bổ sung: 200.000đ/giấy

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Cạnh tranh.

+ Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Ghi giấy biên nhận: làm thành 2 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp, 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lê;

+ Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

+ Doanh nghiệp nhận Giấy đăng ký tại Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu MĐ-1 của Bộ Công Thương);

+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định;

+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện;

+ Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp, có ảnh và xác nhận của công an xã, phương nơi cư trú;

+ Chương trình bán hàng bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có); giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa được bán;

+ Chương trình đào tạo người tham gia, bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định ký cho người tham gia.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩn quyền quyết định: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Kết quả thực hiện TTHC: giấy đăng ký

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp mới: 300.000đ/giấy

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu MĐ-1);

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu MĐ-2);

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu MĐ-3);

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Cạnh tranh.

+ Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 673/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu673/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2012
Ngày hiệu lực15/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 673/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 673/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 673/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu673/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHồ Thị Kim Thoa
        Ngày ban hành15/02/2012
        Ngày hiệu lực15/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 673/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 673/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi

            • 15/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực