Quyết định 673/QĐ-UBND

Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 danh mục cây trồng lâu năm chứng nhận quyền sở hữu Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÂY TRỒNG THUỘC CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Tờ trình số 75/TTr-SNN-TTBVTV ngày 16/3/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các loại cây lâu năm nằm trong danh mục này được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho chủ sở hữu cây lâu năm.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung danh mục cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Phú Yên trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh (đ/c Khoa);
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VTĐ, HK

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

DANH MỤC

CÂY TRỒNG THUỘC CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:673 /QĐ-UBND ngày 05 /4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Danh mục cây trồng

Tên khoa học

Ghi chú

I

Cây công nghiệp lâu năm

 

TC: 8 loại cây

1

Cây Ca cao

Theobroma cacao

 

2

Cây Cà phê

Coffea sp.

 

3

Cây Cao su

Hevea brasiliensis

 

4

Cây Chè

Camellia sinensis

 

5

Cây Điều

Anacardium occidentale

 

6

Cây Hồ tiêu

Piper nigrum

 

7

Cây Mắc ca

Macadamia tetraphylla

 

8

Cây Trà tiên

Ocimum basilicum

 

II

Cây ăn quả lâu năm

 

TC: 34loại cây

1

Cây Bơ

Persea americana

 

2

Cây Bưởi

Citrus grandis

 

3

Cây Cam

Citrus sinensis

 

4

Cây Chanh

Citrus aurantifolia

 

5

Cây Chôm chôm

Nephelium lappaceum

 

6

Cây Chùm ruột

Phyllanthus acidus

 

7

Cây Cóc

Spondias dulcis

 

8

Cây Đỏ

Baccaurea sapida

 

9

Cây Dừa

Cocos nucifera

 

10

Cây Hồng xiêm (sapoche)

Manilkara zapota

 

11

Cây Khế

Averrhoa carambola

 

12

Cây Lựu

Punica granatun

 

13

Cây Sung Magi

Ficus carica

 

14

Cây Mận

Prunus salicina

 

15

Cây Mãng cầu xiêm

Annona muricata

 

16

Cây Măng cụt

Garcinia mangostana

 

17

Cây Me

Tamarindus indica

 

18

Cây Mít

Artocarpus heterophyllus

 

19

Cây Na (Mãng cầu)

Annona squamosa

 

20

Cây Nhãn

Dimocarpus longan

 

21

Cây Nho

Vitis vinifera

 

22

Cây Ổi

Psidium guajava

 

23

Cây Phúc bồn tử (Mâm xôi)

Rubus idaeus

 

24

Cây Quất

Citrus microcarpa

 

25

Cây Quýt

Citrus reliculata

 

26

Cây Sầu riêng

Durio zibethinus

 

27

Cây Sơri

Malpighia glabra

 

28

Cây Táo

Ziziphus mauritiana

 

29

Cây Thanh long

Hylocereus undulatus

 

30

Cây Trứng gà (Lêkima)

Pouteria lucuma

 

31

Cây Vani

Vanilla planifolia

 

32

Cây Vú sữa

Chrysophyllum cainino

 

33

Cây Xoài

Mangifera indica

 

34

Cây siêu quả Magic-S

 

 

III

Cây dược liệu

 

TC: 18 loại cây

1

Cây Ba kích

Morinda officinalis

 

2

Cây Cà gai leo

Solanum hainanense

 

3

Cây Chùm ngây

Moringa oleifera

 

4

Cây Đinh lăng

Polyscias fruticosa

 

5

Cây Đỗ trọng

Eucommia ulmoides

 

6

Cây hoa Hòe

Styphnolobium japonicum

 

7

Cây Hoài sơn

Dioscorea persimilis

 

8

Cây Hồi

Illicium verum

 

9

Cây Long não

Cinnamomum camphora

 

10

Cây Mật gấu

Mahonia heali

 

11

Cây Mật nhân

Eurycoma longifolia

 

12

Cây Nha đàm tử

Brucea javanica

 

13

Cây Nhàu

Morinda citrifolia

 

14

Cây Quế

Cinamomum cassia

 

15

Cây Sa nhân

Amomum longgiligulare

 

16

Cây Sâm Phú Yên (Bố chính)

Hibiscus sagittifolius

 

17

Cây Sáo tam phân

Paramignya trimera

 

18

Cây Tam thất

Panax pseudoginseng

 

IV

Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan

 

TC: 82loại cây

1

Các loại Cau

Areca sp

 

2

Các loại Tre, Trúc

Bambuseae sp

 

3

Cây Bạch đàn

Eucalyptus sp

 

4

Cây Bàng

Terminalia catappa

 

5

Cây Bằng lăng

Lagerstroemia speciosa

 

6

Cây Bình linh

Leucaena leucocephala

 

7

Cây Bồ đề

Ficus religiosa

 

8

Cây Bông trang

Ixora sp.

 

9

Cây Bời lời vàng

Litsea sp.

 

10

Cây Bông gạo

Bombax malabaricum

 

11

Cây Bông giấy

Bougainvillea spectabilis.

 

12

Cây Cà chắc

Shorea obtusa

 

13

Cây Cà ổi

Castanopsis indica

 

14

Cây Cẩm lai

Dalbergia bariensis

 

15

Cây Cầy (Kơnia)

Irvingia malayana

 

16

Cây Căm xe

Xylia xylocarpa

 

17

Cây Chai

Shorea guiso

 

18

Cây Chai lá cong

Shorea falcata

 

19

Cây Chiêu liêu

Termnalia sp.

 

20

Cây Chò

Parashorea sp.

 

21

Cây Chua khét

Dysoxylum cyrtobotryum

 

22

Cây Dầu

Dipterocarpus sp.

 

23

Cây Duối

Streblus asper

 

24

Cây Đa

Ficus benghalensis

 

25

Cây Đước

Rhizophora apiculta

 

26

Cây Gáo vàng

Adina sessifolia

 

27

Cây Giáng hương

Pterocarpus macrocarpus

 

28

Cây Giẻ

Fagus sylvatica

 

29

Cây Gió bầu

Aquilaria crassna

 

30

Cây Giổi lông

Talauma sp.

 

31

Cây Gõ đỏ

Afzelia xylocarpa

 

32

Cây Gối Trung Bộ

Leea rubra

 

33

Cây Hoàng lan

Cananga odorata

 

34

Cây Hoàng nam

Polyalthia longifolia

 

35

Cây Huyết giác

Pleomele cochinchinensis

 

36

Cây Huỷnh

Tarrietia javanica

 

37

Cây Huỳnh đàn (Sưa)

Dalbergia tonkinensis

 

38

Cây Ké

Stereospermum sp.

 

39

Cây Keo lá tràm.

Acacia auriculiformis

 

40

Cây Keo lai, tai tượng

Acacia mangium

 

41

Cây Keo lưỡi liềm

Acacia orassicarpa

 

42

Cây Kiền kiền

Hopea pierrei

 

43

Cây Lát hoa

Chukrasia tabularis

 

44

Cây Lim xanh

Erythrophloeum fordii

 

45

Cây Lim xẹt

Peltophorum pterocarpum

 

46

Cây Lộc vừng

Barringtonia acutangula

 

47

Cây Lồng mức

Holarrhena pubescens

 

48

Cây Long não

Cinnamomum camphora

 

49

Cây Mai

Ochna integerrima

 

50

Cây Mò cua

Alstonia scholaris

 

51

Cây Mun

Diospyros mun

 

52

Cây Muồng đen

Cassia siamea

 

53

Cây Muồng Hoàng yến

Cassia fistula

 

54

Cây Ngọc lan

Michelia alba

 

55

Cây Osaka đỏ

Erythrina fisca

 

56

Cây Phi lao

Casuarina equisetifolia

 

57

Cây Phượng vĩ

Delonix regia

 

58

Cây Sa kê

Artocarpus altilis

 

59

Cây Săng đào

Hopea ferrea

 

60

Cây Sao đen

Hopea odorata

 

61

Cây Sổ

Dillenia indica

 

62

Cây Sơn huyết

Melanorrhoea laccifera

 

63

Cây Sứ đại

Plumeria rubra

 

64

Cây Tếch

Tectona grandis

 

65

Cây Thanh thất

Ailanthus triphysa

 

66

Cây Thị

Diospyros decandra

 

67

Cây Thiên ngân

Neolamarckia cadamba

 

68

Cây Thông

Pinus sp

 

69

Cây Tra

Hibiscus tiliaceus

 

70

Cây Trắc

Dalbergia cochinchinensis

 

71

Cây Trám

Canarium sp.

 

72

Cây Trâm

Syzygium cumini

 

73

Cây Trám hồng

Canarium bengalense

 

74

Cây Tràm Úc

Melaleuca leucadendra

 

75

Cây Trôm

Sterculia foetida

 

76

Cây Tùng bách tán

Araucaria heterophylla

 

77

Cây Viết

Mimusops elengi

 

78

Cây Xà cừ

Khaya senegalensis

 

79

Cây Xanh, Si

Ficus benjamina

 

80

Cây Xoan chịu hạn

Azadirachta indica

 

81

Cây Xoan đào

Prunus arborea

 

82

Cây Xoay

Dialium cochinchinensis

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 673/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu673/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2018
Ngày hiệu lực05/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 673/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 danh mục cây trồng lâu năm chứng nhận quyền sở hữu Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 danh mục cây trồng lâu năm chứng nhận quyền sở hữu Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu673/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành05/04/2018
        Ngày hiệu lực05/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 danh mục cây trồng lâu năm chứng nhận quyền sở hữu Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 danh mục cây trồng lâu năm chứng nhận quyền sở hữu Phú Yên

            • 05/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực