Quyết định 673/QĐ-UBND

Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 848/TTr-KHCN ngày 11/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC TIÊU

- Triển khai, cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ đối tượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hoá các ý tưởng kinh doanh.

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở mức 1 (Hệ sinh thái mới hình thành) và đến năm 2025 cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đạt ở mức 2 (Hệ sinh thái cơ bản).

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1.1. Nội dung

- Nâng cao nhận thức, kiến thức và đam mê của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Tạo nguồn ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ sáng tạo mang tính thực tiễn và thương mại hoá cao.

- Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát huy những lợi thế của tỉnh như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, du lịch, ...

- Hình thành các chủ thể hỗ trợ cho thị trường khoa học và công nghệ vận hành hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối cung - cầu công nghệ.

1.2. Nhiệm vụ

a) Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp

Hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, hình thành và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích đưa các nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào chương trình giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng.

Hỗ trợ đưa kết quả các công trình nghiên cứu khoa học; các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp,... ứng dụng vào thực tiễn, thương mại hoá sản phẩm. Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng; khơi nguồn ý tưởng, dự án khởi nghiệp trở thành đầu vào ươm tạo cho các doanh nghiệp tiềm năng trên địa bàn tỉnh thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Tìm kiếm, chọn lọc, ưu tiên cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Quảng bá khởi nghiệp của tỉnh nhằm thu hút các tài năng, ý tưởng khởi nghiệp đến với tỉnh, thu hút các nguồn lực phục vụ cho khởi nghiệp; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trong truyền thông, quảng bá khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang web của các sở ngành có liên quan, …).

Tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ,… tạo thuận lợi cho nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp,... nghiên cứu áp dụng.

Hàng năm, tổ chức 1 - 2 hội thảo chia sẻ các kinh nghiệm, bài học về khởi nghiệp thành công; vinh danh sự đóng góp của doanh nhân, cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp về các chính sách, quy định về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ, ... của Chính phủ và của tỉnh.

c) Xây dựng, phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long, thiết lập kênh thông tin thu thập nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong tỉnh.

Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long, cập nhật liên tục thông tin dữ liệu về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, sở hữu trí tuệ, ...; thông tin về các sự kiện gặp gỡ, hội thảo, hội chợ, triển lãm,... liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tổ chức tại tỉnh cũng như các tỉnh/thành trong cả nước.

Hình thành và phát triển các diễn đàn Online về truyền thông, giáo dục và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Liên kết Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long với Cổng thông tin thị trường công nghệ quốc gia và các tỉnh thành một mạng lưới có sự kết nối, liên hệ chặt chẽ.

1.3. Cơ quan triển khai

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

2. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách

2.1. Nội dung

Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kiến tạo môi trường có thể thu hút, khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ cho khởi nghiệp.

Nâng cao tính thực thi của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tái khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh doanh mới.

Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý khởi nghiệp, các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

2.2. Nhiệm vụ

a) Triển khai các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia công tác xã hội hoá trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng cơ chế đặt hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề xây dựng chương trình đào tạo tiệm cận với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, người sử dụng lao động.

Kết nối nguồn lực nghiên cứu ứng dụng (chuyên gia, phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ nghiên cứu và ứng dụng, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ...); nghiên cứu và đề xuất cơ chế chia sẻ và hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực này.

Thành lập và duy trì các không gian trực tuyến và trực tiếp (diễn đàn) làm nơi trao đổi, chia sẻ tri thức và kết nối nhu cầu giải quyết các vấn đề cụ thể và các đề xuất, giải pháp phù hợp.

Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, doanh nghiệp hình thành các không gian sáng tạo cho cộng đồng.

b) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa về các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Thường xuyên rà soát, đánh giá và hoàn thiện các thủ tục hành chính trong phạm vi quyền hạn của tỉnh về: đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đất đai, môi trường, thuế, hải quan, xây dựng, quản lý thị trường, lao động, bảo hiểm xã hội,...

Rà soát các chính sách hỗ trợ, điều chỉnh các điều kiện được hưởng chính sách, cơ chế hỗ trợ cụ thể, rõ ràng và phù hợp hơn cho khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên phát triển; tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ quan trọng như: chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các chương trình, quỹ hỗ trợ của các bộ, ngành cấp trung ương.

c) Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò của các hội, hiệp hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động của các tổ chức có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò cầu nối của các hội/hiệp hội doanh nghiệp là một kênh thông tin để phổ biến các chủ trương chính sách mới giữa Nhà nước và doanh nghiệp khởi nghiệp; thu thập ý kiến đóng góp của các hội/hiệp hội khi xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đưa các nội dung liên quan đến khởi nghiệp vào các Hội nghị đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp hằng năm.

Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

d) Thành lập, thu hút, đa dạng hoá hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ,... của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ hoạt động ươm tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,… trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng cơ chế hợp tác, thu hút nguồn lực, nguồn đầu tư cộng đồng thông qua hợp tác công tư, đối ứng, đối tác dự án,... khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm; thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước đến đầu tư ở Vĩnh Long.

Kết nối với các tổ chức trung gian để hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, đổi mới sáng tạo công nghệ, chuyển giao, kết nối cung - cầu công nghệ, xây dựng thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ,...

2.3. Cơ quan triển khai

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp

3.1. Nội dung

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ cho phát triển khởi nghiệp sáng tạo (Không gian làm việc chung, không gian sáng tạo,...)

Hình thành các khu dịch vụ tập trung để hỗ trợ, tư vấn cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

3.2. Nhiệm vụ

a) Hình thành và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hình thành các cơ sở ươm tạo công nghệ ở một số lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, công nghệ thông tin, vật liệu mới,… để đón nhận các ý tưởng sáng tạo đổi mới.

Khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho vườn ươm khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, ... tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

b) Hình thành và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

Nghiên cứu bổ sung chức năng hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trong chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị sự nghiệp, phục vụ dịch vụ công.

Triển khai, ứng dụng kết quả của các đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo.

Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết cho các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở phát huy và sử dụng nguồn lực của các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành của tỉnh.

Khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển.

3.3. Cơ quan triển khai

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

4. Hỗ trợ đào tạo, tư vấn

4.1. Nội dung

Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

Nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện.

Huấn luyện, đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên say mê khởi nghiệp.

4.2. Nhiệm vụ

a) Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ đào tạo khởi nghiệp

Hỗ trợ các chương trình đào tạo cho các dự án khởi nghiệp theo các chuyên đề về kinh doanh, thu hút vốn đầu tư, kỹ năng cho dự án khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hợp tác trong và ngoài nước cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng và quảng bá phương án, mô hình kinh doanh, quản lý chất lượng; sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, quản trị công nghệ; cập nhật về pháp lý, chủ trương chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp cho giảng viên, giáo viên đại học, cao đẳng, trung học phổ thông; đào tạo nâng cao khả năng tư vấn, đầu tư khởi nghiệp.

Tổ chức tập huấn, đào tạo cho các cán bộ quản lý tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; tham gia các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho cộng đồng nhằm mở rộng đối tượng có khả năng khởi nghiệp.

b) Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy về khởi nghiệp

Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên, học sinh.

Khuyến khích các hoạt động giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường phổ thông.

Hỗ trợ, khuyến khích, nâng cao khả năng tư vấn chuyên nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thị trường khoa học công nghệ.

Tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Liên kết với các bộ, ngành Trung ương có chức năng đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tổ chức các khoá đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó chọn lọc và nhân rộng những mô hình khởi nghiệp hiệu quả để áp dụng tại địa phương.

4.3. Cơ quan triển khai

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

5. Mở rộng liên kết và hợp tác về hoạt động khởi nghiệp

5.1. Nội dung

Mở rộng hợp tác, liên kết nâng cao năng lực, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Phát triển mô hình hợp tác: cơ quan quản lý nhà nước - trường học - doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

5.2. Nhiệm vụ

a) Phát triển các chương trình liên kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Tham gia và mở rộng mạng lưới với các đối tác trong nước và quốc tế, kết nối nhà đầu tư, nhà tư vấn, các vườn ươm, học tập mô hình hoạt động.

Kết nối mạng lưới các trường đại học, cao đẳng với các doanh nghiệp; xây dựng chương trình trao đổi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khuyến khích cơ chế đặt hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

b) Tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các tỉnh đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp để học tập và trao đổi kinh nghiệm

Khuyến khích hợp tác, giao lưu, đối thoại, hội thảo, kêu gọi tài trợ trong nước và quốc tế cho các tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Tổ chức các chương trình kết nối nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ với các nguồn cung ứng công nghệ có sẵn trong nước và quốc tế, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh.

Xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp có tiềm lực cả trong và ngoài nước, các tổ chức trung gian để hỗ trợ, đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

5.3. Cơ quan triển khai

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương: thông qua việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia,...

2. Nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh.

3. Các nguồn vốn khác: Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh chủ động huy động thêm các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung Kế hoạch này.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, hàng năm cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm tổ chức tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.

Các sở, ban, ngành được giao thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch căn cứ nhiệm vụ chuyên môn, cân đối dự toán được giao hàng năm để thực hiện. Đối với các nhiệm vụ phát sinh, cơ quan chủ trì phối hợp các đơn vị được phân công báo cáo về Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 673/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu673/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2018
Ngày hiệu lực06/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 673/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu673/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành06/04/2018
        Ngày hiệu lực06/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 673/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Vĩnh Long

            • 06/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực