Quyết định 674/QĐ-UBND

Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2006 quy định mức kinh phí bảo đảm công tác phổ biến giáo dục pháp luật do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 674/QĐ-UBND 2006 mức kinh phí bảo đảm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1139/TTr-STC ngày 01/12/2005 về việc quy định mức kinh phí đảm bảo công tác phổ biến giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi cụ thể cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Chi trả thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên:

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có trình độ đại học: 120.000 đồng/ buổi.

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có trình độ cao đẳng, trung cấp và báo cáo viên pháp luật cấp huyện có trình độ đại học: 90.000 đồng/ buổi.

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện có trình độ cao đẳng, trung cấp: 70.000 đồng/ buổi.

- Tuyên truyền viên pháp luật có quyết định công nhận của UBND cấp xã: 40.000 đồng/ buổi.

2. Chi thù lao cho hòa giải viên:

- Hòa giải thành công vụ việc đơn giản: 50.000 đồng/ 1 vụ / tổ hòa giải.

- Hòa giải thành công vụ việc phức tạp: 70.000 đồng/ 1 vụ / tổ hòa giải.

- Hòa giải thành công vụ việc đặc biệt phức tạp: 100.000 đồng/ 1 vụ / tổ hòa giải.

Điều 2. Sở Tài chính và Sở Tư pháp có trách nhiệm căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 để hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán và chi trả kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các ngành có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- LĐVP;
- Lưu: VT-P.TH.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 674/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu674/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2006
Ngày hiệu lực10/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 674/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 674/QĐ-UBND 2006 mức kinh phí bảo đảm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 674/QĐ-UBND 2006 mức kinh phí bảo đảm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu674/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành10/04/2006
        Ngày hiệu lực10/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 674/QĐ-UBND 2006 mức kinh phí bảo đảm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 674/QĐ-UBND 2006 mức kinh phí bảo đảm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bắc Kạn

            • 10/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực